Sieu ho tro Homepage
Forum Home Forum Home > Information Technology > Technology News
  New Posts New Posts RSS Feed - C?u h́nh Máy ch? Mail nâng cao (Windows 2003 Server)
  FAQ FAQ  Forum Search   Events   Register Register  Login Login


C?u h́nh Máy ch? Mail nâng cao (Windows 2003 Server)

 Post Reply Post Reply
Author
Message
ketoan View Drop Down
Colonel
Colonel
Avatar

Joined: 08 April 2008
Status: Offline
Points: 58
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ketoan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: C?u h́nh Máy ch? Mail nâng cao (Windows 2003 Server)
    Posted: 20 October 2008 at 22:43
Bài báo tŕnh bày nh?ng tùy ch?n c?u h́nh máy ch? Mail (mail server) nâng cao trong các HĐH h? Windows Server 2003. Các tùy ch?n này bao g?m vi?c c?u h́nh nhi?u máy ch? mail d? s? d?ng m?t noi luu gi? mail don hay m?t noi luu gi? mail t? xa, c?u h́nh e-mail bí danh và thay d?i thông di?p l?i chào. Gi?i thi?u Trên m?t mail-server Windows Server 2003, b?n có th? c?u h́nh m?t s? các tùy ch?n nâng cao. Các tùy ch?n này bao g?m vi?c c?u h́nh nhi?u mail-server d? s? d?ng m?t noi luu gi? mail don hay m?t noi luu gi? mail t? xa, c?u h́nh e-mail bí danh (aliasing) và tùy bi?n thông báo l?i chào (greeting message). Bài báo cung c?p nh?ng hu?ng d?n c? th? d? b?n có th? c?u h́nh các tùy ch?n nâng cao này nhu th? nào. Chúng tôi khuy?n cáo r?ng b?n nên xem l?i ph?n tr? giúp ‘E-mail Services Help’ tru?c khi d?c bài báo này. Đ? truy nh?p vào vào ‘E-mail Services Help' (tr? giúp các d?ch v? E-mail), nh?n Start, nh?n Help and Support, nh?n Internet and E-mail Services và cu?i cùng nh?n E-mail services. K?ch b?n 1: C?u h́nh nhi?u mail-server d? s? d?ng m?t noi luu gi? mail don hay m?t noi luu gi? mail t? xa Trong m?t c?u h́nh mail-server chu?n, m?i mail-server có m?t noi luu gi? mail c?c b? tuong ?ng. M?c dù v?y, b?n có th? c?u h́nh nhi?u mail-server d? s? d?ng m?t noi luu gi? mail don hay m?t noi luu gi? mail t? xa. L?i th? c?a vi?c s? d?ng nhi?u mail-server là ? ch? thêm s? du th?a vào vi?c tri?n khai c?a b?n và cho phép m?ng c?a b?n x? lư du?c nhi?u luu lu?ng hon. L?i th? c?a vi?c s? d?ng m?t noi luu gi? t? xa là b?n có th? sau dó s? d?ng m?t thi?t b? luu gi? file chuyên d?ng nhu m?t thi?t b? NAS (network-attached storage). Quan tr?ng: Đ? th?c hi?n th? t?c ti?p sau, b?n ph?i dang s? d?ng m?t Active Directory integrated authentication (ch?ng th?c tích h?p Active Directory) ho?c encrypted password file authentication (ch?ng th?c file m?t kh?u du?c mă hóa). Mail-server ph?i ? trong cùng m?t domain Active Directory nhu máy tính mà trên dó noi luu gi? mail du?c c?u h́nh. Đ? c?u h́nh nhi?u mail-server có th? s? d?ng m?t noi luu gi? mail don hay noi luu gi? mail t? xa: + Theo ch? d?n tr? giúp c?a Windows Server 2003 d? cài d?t các d?ch v? E-mail trên m?i máy tính mà b?n mu?n s? d?ng nhu là m?t mail-server. Nh?ng ch? d?n này du?c cung c?p trong m?c tr? giúp “To install e-mail services”. Đ? xem m?c này, nh?n Start, và sau dó nh?n Help and Support. Nh?n Internet and E-mail Services, nh?n E-mail services và sau dó nh?n POP3 service. Nh?n How To, Set Up the POP3 Service và sau dó nh?n Install e-mail services. + Trên m?i mail-server, ch?n ‘Active Directory integrated authentication’ ho?c ‘encrypted password file authentication’. Các ch? d?n cho th? t?c này du?c cung c?p trong m?c tr? giúp “Set the authentication method”. Đ? xem m?c này, nh?n Start sau dó nh?n Help and Support. Nh?n Internet and E-mail Services, nh?n E-mail services và sau dó nh?n POP3 service. Nh?n How To, nh?n Set Up the POP3 Service và sau dó nh?n Set the authentication method. + Làm b?t c? các thay d?i b? sung nào cho c?u h́nh c?a các mail-server riêng l? nhu thi?t l?p m?c dang kư (logging level) hay c?ng (port), hay c?u h́nh SPA (secure password authentication). + Làm theo nh?ng ch? d?n trong tr? giúp c?a Windows Server 2003 d? c?u h́nh m?t thu m?c hay ? dia nhu m?t folder dùng chung d? làm noi luu gi? mail. Nh?ng ch? d?n này du?c cung c?p trong m?c tr? giúp "Share a folder or drive". Đ? xem m?c này, nh?n Start và sau dó nh?n Help and Support. Nh?n Disks and Data, nh?n Managing Files and Folders, Shared Folders, How To, Share a folder or drive. + Ph? thu?c vào vi?c b?n dang s? d?ng ‘encrypted password file authentication’ (ch?ng th?c t?p tin m?t kh?u du?c mă hóa) hay ‘Active Directory integrated authentication’ (ch?ng th?c du?c tích h?p Active Directory), làm m?t trong các bu?c sau: * N?u b?n dang s? d?ng ‘encrypted password file authentication’, b?n ph?i dùng cùng GUID (globally unique identifier) trên m?i mail-server. Đ? làm nhu v?y, ch?n m?t mail-server, nh?n di?n GUID c?a nó và sau dó c?u h́nh t?t c? các mail-server khác d? s? d?ng chung GUID này. GUID du?c d?nh v? t?i: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\microsoft\pop3service\auth\authguid. GUID du?c hi?n th? trong c?t Data. Ho?c n?u b?n nh?n dúp vào khóa (key) authguid, GUID hi?n th? trong c?t Value data. Đ? thay d?i GUID: - Nh?n Start, nh?n Run và sau dó gơ: regedit - Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ microsoft\pop3service\auth\ authguid - Nh?n dúp và khóa authguid và sau dó, trong Value data gơ : GUID - Sau vi?c s?a d?i dang kư (registry), b?n ph?i kh?i d?ng l?i d?ch v? POP3. Nh?n Start, nh?n Run, gơ cmd và sau dó nh?n OK. - T?i d?u nh?c ḍng l?nh, gơ: net stop pop3svc - Sau khi d?ch v? dă d?ng, t?i d?u nh?c ḍng l?nh, gơ : net start pop3svc * N?u b?n dang s? d?ng ‘Active Directory integrated authentication’, b?n ph?i ch? replication (b?n sao) c?a ‘Active Directory’ xu?t hi?n, nhu v?y t?t c? các mail-server có th? truy nh?p vào noi luu gi? mail m?i. Th?i gian replication thay d?i, ph? thu?c vào s? lu?ng các ‘domain controller’ trong vi?c tri?n khai c?a b?n. Thông tin chi ti?t v? ‘Active Directory replication’, xem trong m?c tr? giúp c?a Windows Server 2003 “Replication overview”. Đ? xem m?c này, nh?n Start và sau dó nh?n Help and Support. Nh?n Active Directory, nh?n Concepts, nh?n Understanding Active Directory, nh?n Understanding Sites and Replication và sau dó nh?n Replication overview. + Làm theo nh?ng ch? d?n tr? giúp trong Windows Server 2003 d? c?u h́nh m?i mail-server m?t noi luu gi? mail và s? d?ng noi luu gi? m?i mà b?n dă t?o. N?u b?n dă t?o ra m?t thu m?c chia x? t? xa nhu mail root, du?ng d?n s? là nhu sau: \\path\share. Đ? xem m?c tr? giúp cho th? t?c này, nh?n Start và sau dó nh?n Help and Support, Internet and E-mail Services, E-mail services, POP3 service, How To, Set Up the POP3 Service, Set the mail store. + Sau khi thi?t l?p noi luu gi? mail, b?n ph?i kh?i d?ng l?i d?ch v? POP3. Nh?n Start, Run, gơ cmd và sau dó nh?n OK. + T?i d?u nh?c ḍng l?nh, gơ: net stop pop3svc + Sau khi d?ch v? d?ng, t?i d?u nh?c ḍng l?nh, gơ: net start pop3svc Đ? d?t b?o m?t (security) và và s? cho phép (permissions) cho noi luu gi? mail : Trên máy tính mà t?i dó noi luu gi? mail du?c c?u h́nh, ch?y Windows Explorer. [item]Nh?n chu?t ph?i trên thu m?c hay ? dia chia x? mà b?n mu?n s? d?ng nhu m?t noi luu gi? mail và sau dó nh?n Sharing and Security. Ki?m tra l?i xem Share this folder dă du?c ch?n. [item]Trên tab Sharing, nh?n Permissions, nh?n Everyone và sau dó nh?n Remove. [item]Nh?n Add, nh?n Object Types, ch?n Computers và sau dó nh?n OK. [item]Trong Select Users, Computers, or Groups gơ: Domain Admins; Network Service; System; và các tên c?a t?t c? mail-server trong s? tri?n khai c?a b?n, m?i tên cách nhau b?i m?t d?u ch?m ph?y (;) và sau dó nh?n OK. [item]Nh?n Domain Admins và sau dó nh?n Full Control. [item]L?p l?i bu?c tru?c dó cho Network Service, System và m?i tài kho?n mail-server và sau dó nh?n OK. [item]Trên tab Security, th?c hi?n l?i các bu?c t? 4-7. [item]Trên tab Security, nh?n Advanced. [item]Ki?m tra l?i tùy ch?n Allow inheritable permissions from the parent to propagate to this object and all child objects. Include these with entries explicitly defined here du?c ch?n. [item]Ch?n Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects, OK, Yes khi có d?u nh?c và sau dó nh?n OK. [item]T?o các domain e-mail và các mailbox. Đ? xem m?c tr? giúp c?a các th? t?c này, nh?n Start và sau dó nh?n Help and Support, Internet and E-mail Services, E-mail services, POP3 service, How To và th?c hi?n m?t trong các bu?c sau : * Đ? xem m?c tr? giúp t?o ra các domain e-mail, nh?n Manage Domains và sau dó nh?n Create a domain. * Đ? xem m?c tr? giúp t?o ra các mailbox, nh?n Manage Mailboxes và sau dó nh?n Create a mailbox. Chú ư : So?n th?o không dúng registry có th? làm h?ng h? th?ng c?a b?n. Tru?c khi thay d?i registry, b?n nên sao luu l?i b?t k? d? li?u có giá tr? nào trên máy tính. Quan tr?ng: N?u b?n thay d?i b?t c? các thu?c tính server d?ch v? POP3 nhu c?ng (port) hay m?c dang kư (logging level), t? b?t c? các mail-server nào trong s? tri?n khai c?a b?n, các DACL (discretionary access control list) trong noi luu gi? s? du?c d?t các giá tr? m?c d?nh. B?n ph?i reset các DACL trong noi luu gi? mail nhu du?c mô t? tru?c dó, trong th? t?c “To set mail store security and permissions.” Chú ư : - N?u b?n có nhi?u hon m?t mail-server trong s? tri?n khai c?a b?n, b?n ph?i th?c hi?n l?i th? t?c thích h?p d? t?o ra m?t domain e-mail trên m?i mail-server ḍi h?i truy nh?p vào domain e-mail này. N?u b?n dang xoá m?t domain e-mail, b?n ph?i th?c hi?n l?i th? t?c thích h?p trên m?i máy tính trong s? tri?n khai c?a b?n. Thông tin thêm d? t?o ra và xoá các domain, xem các m?c tr? giúp tuong ?ng trong “Manage Domains”. Đ? xem tr? giúp, nh?n Start và sau dó nh?n Help and Support, Internet and E-mail Services, E-mail services, POP3 service, How To, Manage Domains. - B?n ph?i ch? Active Directory replication xu?t hi?n tru?c khi các tài kho?n ngu?i dùng d?ch v? POP3 dă có s?n trong Active Directory. M?c dù b?n có th? t?o ra các mailbox t? b?t c? các server nào, replication ph?i du?c xu?t hi?n gi?a các domain-controller tru?c khi các ph?n kích thu?c mailbox có th? ho?t d?ng hay các tài kho?n ngu?i dùng POP3 có th? dang nh?P (log on) vào domain Active Directory. - Khi b?n cho phép các quota (ph?n tham gia c?a ? dia). Các quota có hi?u l?c ch? trên máy tính du?c c?u h́nh v?i noi luu gi? mail. N?u b?n có m?t t?p các quota-limit trên các mail-server khác trong Active Directory domain, b?n ph?i t?o chúng l?i trong noi luu gi? mail. - N?u b?n dang s? d?ng ‘encrypted password file authentication’ (chúng th?c t?p tin m?t kh?u du?c mă hoá), các quota s? có hi?u l?c d? ch?ng l?i các tài kho?n máy tính cho phép ghi (write) vào noi luu gi? mail. Quá tŕnh dó ti?p t?c cho d?n khi b?n c?u h́nh m?t quota cho m?i tài kho?n mailbox. Thông tin chi ti?t hon v? t?o các quota cho các tài kho?n e-mail, xem m?c tr? giúp trong Windows Server 2003 “Configuring disk quotas for the POP3 service”. Đ? xem m?c này, nh?n Start và sau dó nh?n Help and Support. Nh?n Internet and E-mail Services, E-mail services, POP3 service, Concepts, Using the POP3 service, Configuring disk quotas for the POP3 service. - B?n không th? s?a d?i m?t quota cho d?n khi tài kho?n liên quan dă ghi l?n d?u tiên vào noi luu gi? mail - Khi b?n t?o m?t domain e-mail m?i, mail-server d?u tiên mà trên dó b?n th?c hi?n th? t?c này b? sung thêm domain e-mail m?i vào máy ch? SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) c?c b? và t?o ra thu m?c luu gi? mail cho domain e-mail. B?n ph?i l?p l?i quá tŕnh này cho các máy ch? mail khác trong s? tri?n khai c?a b?n d? truy c?p vào domain e-mail m?i. M?c dù v?y, ch? có domain SMTP s? du?c b? sung vào máy ch? mà trên dó b?n dang th?c hi?n th? t?c này. Nguyên nhân là do thu m?c luu gi? mail cho domain e-mail dang t?n t?i. - Khi b?n xoá m?t domain e-mail, máy ch? mail d?u tiên trên dó b?n dang dang th?c hi?n thao tác này g? b? domain SMTP c?c b? c?a nó và thu m?c luu gi? mail c?a domain e-mail. B?n ph?i g? b? entry c?a domain SMTP t? t?t c? c?a các máy ch? mail khác trong s? tri?n khai c?a b?n. Đ? làm di?u dó, hăy l?p l?i quá tŕnh này qua vi?c th?c hi?n thao tác xoá t?i d?u nh?c ḍng l?nh c?a m?i máy ch? mail trong s? tri?n khai c?a b?n. Đ? th?c hi?n thao tác này t?i d?u nh?c ḍng l?nh gơ : winpop delete domain - M?t s? tu? ch?n ph?i du?c c?u h́nh trên m?i máy ch? mail trong s? tri?n khai c?a b?n. Các tu? ch?n này bao g?m: thi?t l?p noi luu gi? mail, thi?t l?p m?c dang nh?p (logging level), thi?t l?p SPA (Secure Password Authentication) và thi?t l?p phuong pháp ch?ng th?c. Các thao tác khác nhu t?o và xoá các mailbox có th? du?c th?c hi?n trên b?t c? mail-server nào trong s? tri?n khai c?a b?n do các thao tác này tác d?ng t?i toàn b? domain e-mail. - Thông tin thêm v? thi?t l?p các permission (s? cho phép) trên m?t tài nguyên dùng chung, xem m?c tr? giúp trong Windows Server 2003 có tên "Set permissions on a shared resource”. Đ? xem m?c này, nh?n Start và sau dó nh?n Help and Support, Disks and Data, Managing Files and Folders, Shared Folders, How To, Set permissions on a shared resource. - Thông tin chi ti?t v? thi?t l?p ‘permissions’ trên m?t ‘folder’ xem m?c tr? giúp trong Windows Server 2003 có tên "To set, view, change, or remove permissions on files and folders”. Đ? xem m?c này, nh?n Start và sau dó nh?n Help and Support, Security, Access Control, How To, Set, View, Change, or Remove Permissions on an Object, Set, view, change, or remove permissions on files and folders. K?ch b?n 2: C?u h́nh E-Mail Aliasing B?n có th? s? d?ng ‘aliasing’ d? c?u h́nh m?t d?a ch? e-mail và nhu v?y t?t c? e-mail du?c g?i d?n nó du?c d?nh tuy?n d?n m?t d?a ch? e-mail khác. Ch?ng h?n, t?t c? e-mail du?c g?i d?n [email protected] s? du?c d?nh tuy?n d?n d?a ch? e-mail [email protected] V?i ‘aliasing’, b?n có th? b?o toàn các d?a ch? e-mail khác nhau cho s? s? d?ng công c?ng và cá nhân, các tài kho?n ngu?i dùng m?ng vô danh (obscure), d?nh tuy?n e-mail qua nhi?u domain e-mail và t?o các d?a ch? e-mail don gi?n và phù h?p d? tuong tác v?i khách hàng. Đi?u dó làm gi?m s? l? li?u c?a c?a các d?a ch? e-mail trong (internal). Vi?c làm gi?m s? l? li?u này có th? tr? thành m?i l?i v? an ninh. ‘Aliasing’ ho?t d?ng b?i vi?c t?o ra m?t liên k?t "c?ng" (hard) gi?a folder c?a mailbox tài kho?n e-mail bí danh (alias) và m?t hay nhi?u folder mailbox tài kho?n e-mail khác. M?t liên k?t "c?ng" t?o ra m?t tên m?i và khác cho t?p tin t?n t?i và du?ng d?n thu m?c. Nó không t?o ra m?t b?n sao luu c?a t?p tin ho?c thu m?c ho?c thay d?i n?i dung c?a t?p tin hay thu m?c. Đ? t?o ra m?t bí danh (alias), b?n t?o m?t liên k?t "c?ng" gi?a tài kho?n e-mail bí danh và tài kho?n e-mail mà b?n mu?n d?nh tuy?n các e-mail t?i dó và cung du?c bi?t nhu là m?t tài kho?n e-mail dích (target e-mail account). Vi?c t?o m?t liên k?t "c?ng" (hard link) làm thay d?i thu m?c luu gi? mail c?a tài kho?n e-mail bí danh d?n du?ng d?n c?a thu m?c luu gi? mail c?a tài kho?n e-mail dích. K?t qu? là, b?t k? e-mail nào du?c g?i t?i tài kho?n e-mail bí danh d?u du?c d?nh tuy?n d?n tài kho?n e-mail dích. Đ? th?c hi?n “aliasing”, b?n ph?i s? d?ng công c? linkd.exe có s?n trong Windows 2000 Resource Kit và Windows Server 2003 Resource Kit. Sau khi b?n t?i xu?ng công c? này, b?n ph?i t?o ra m?t thu m?c m?i trong noi luu gi? mail c?a t?i kho?n bí danh. B?n s? d?ng công c? linkd.exe d? t?o ra m?t liên k?t "c?ng" gi?a thu m?c luu gi? mail c?a tài kho?n bí danh và tài kho?n dích. ? dây không t?n t?i tài kho?n ngu?i dùng liên quan v?i tài kho?n e-mail bí danh. N?u b?n dang s? d?ng ch?ng th?c tích h?p Active Directory hay ch?ng th?c các tài kho?n Windows c?c b?, b?n không th? l?y ra e-mail khi s? d?ng các u? quy?n bí danh. N?u b?n dang s? d?ng ch?ng th?c t?p tin m?t kh?u du?c mă hoá, m?c dù v?y, b?n có th? l?y ra e-mail khi s? d?ng tên tài kho?n e-mail bí danh ho?c tên tài kho?n dích. Lư do ? dây là m?t kh?u du?c dùng chung cho c? hai mailbox. Đ? t?o m?t e-mail bí danh, b?n th?c hi?n theo các bu?c sau: + Nh?n Start, nh?n Run và sau dó gơ: cmd + T?i d?u nh?c ḍng lênh, gơ: mkdir mailroot\domain\p3_aliasAccount.mbx + Vào thu m?c có ch?a t?p tin linkd.exe. + T?i d?u nh?c ḍng l?nh, gơ: linkd mailroot\domain\p3_aliasAccount.mbxmailroot\domain\p3_target Account.mbx Quan tr?ng : Tên thu m?c mà b?n t?o cho tài kho?n bí danh không du?c xung d?t v?i các tên thu m?c dang t?n t?i. Nó ph?i tuân theo m?t s? quy t?c d?t tên cho mailbox du?c ch? ra trong b?ng du?i dây. Phuong pháp ch?ng th?c Các kư t? ngan c?m Active Directory integrated authentication @ ( ) / \ [ ] : ; , " < > * = | ? + Local Windows accounts authentication @ ( ) / \ [ ] : ; , " < > * = | ? + Encrypted password file authentication @ ( ) / \ [ ] : ; , " < > * = | ? Chú ư : - E-mail mà du?c g?i d?n c? hai tên tài kho?n bí danh và tên tài kho?n dích s?n sinh ra nhi?u b?n sao luu c?a cùng e-mail trong mailbox tài kho?n dích. - Vi?c th?c hi?n nh?ng thao tác qu?n tr? (nhu khoá hay xoá m?t mailbox) trên mailbox bí danh hay domain t?i dó bí danh t?n t?i cung ?nh hu?ng t?i mailbox dích. Ch?ng h?n, n?u b?n khoá mailbox bí danh, mailbox dích cung s? b? khoá. - N?u b?n mu?n xoá m?t domain có ch?a m?t mailbox mà m?t bí danh tr? vào nó, ho?c m?t mailbox mà m?t bí danh tr? t?i, tru?c h?t b?n ph?i xoá mailbox bí danh di. K?ch b?n 3: Thay d?i Greeting Message Trong khi d?ch v? POP3 ch?p nh?n m?t k?t n?i d?n, nó tr? l?i b?i vi?c g?i thông báo sau dây: “Microsoft Windows POP3 Service Version 1.0”. Thông báo này nh?n di?n c?u h́nh máy ch? và cung c?p thông tin có th? b? l?i d?ng b?i tin t?c. B?n có th? tu? bi?n thông báo này d? che d?y vi?c truy?n c?a b?t k? thông tin nào v? c?u h́nh máy ch?. Thông di?p l?i chào có gi?i h?n là 259 kư t?. M?c dù v?y, vi?c che d?y thông tin truy?n không ph?i là m?t cách hi?u qu?. Nó ph?i du?c làm tang thêm v?i m?t s? th?c t? an ninh b? sung nhu nh?ng th? du?c mô t? trong các m?c tr? giúp d?ch v? POP3 có tên "Best practices". Đ? xem m?c tr? giúp này, nh?n Start và sau dó nh?n Help and Support. Nh?n Internet and E-mail Services, E-mail services, POP3 service, Best practices. Đ? tu? bi?n thông báo l?i chào POP3, b?n ph?i t?o m?t khoá chu?i REG_SZ trong Windows Server 2003 registry. Sau dó b?n có th? gán m?t giá tr? chu?i tu? bi?n vào khoá mà nó s? du?c s? d?ng nhu m?t thông di?p l?i chào. Đ? thay d?i thông di?p l?i chào : Nh?n Start, nh?n Run và sau dó gơ: regedit [item]Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Pop3 Service [item]Nh?n Edit menu, nh?n New và sau dó nh?n String Value. [item]Đ? d?t tên giá tr? chu?i m?i, trong c?t "name", gơ Greeting. [item]Trong ô chi ti?t, nh?n chu?t ph?i vào Greeting và sau dó nh?n Modify. [item]Trong Value Data, gơ thông báo l?i chào m?i và sau dó nh?n OK. [item]B?n ph?i d?ng và sau dó kh?i d?ng l?i d?ch v? POP3 cho thông báo l?i chào có hi?u l?c. C?nh báo : So?n th?o không dúng trong registry có th? là h?ng h? th?ng c?a b?n. Tru?c khi thay d?i registry, b?n nên sao luu b?t c? d? li?u giá tr? nào trên máy tính. Chú ư : Thông di?p m?c d?nh s? du?c s? d?ng n?u thông di?p l?i chào tu? bi?n l?n hon 259 kư t? hay n?u nó có ch?a b?t c? các kư t? không h?p l? nào. Các kư t? không h?p l? bao g?m t?t c? các kư t? ASCII không th? in du?c và các d?u ngo?c nh?n (< và >). Chúc các b?n thành công !
Theo Internet
Back to Top
Sponsored Links


Back to Top
administrator View Drop Down
Admin
Admin

ad

Joined: 14 October 2005
Status: Offline
Points: 508
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote administrator Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 October 2008 at 12:50

C?u h́nh Máy ch? Mail nâng cao (Windows 2003 Server)

Back to Top
 Post Reply Post Reply
  Share Topic   

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd.

This page was generated in 0.062 seconds.
bao ky nam , Thuoc nam ky dieu
C?a thép ch?ng cháy,cua thep chong chay,c?a ch?ng cháy,cua chong chay,c?a nh?a abs,cua nhua abs,c?a abs,cua abs,cua thep van go,c?a thép vân g?,c?a thép an toàn,cua thep an toan,c?a cu?n ch?ng cháy,cua cuon chong chay,c?a g? ch?ng cháy,cua go chong chay,c?a tru?t t? d?ng,cua truot tu dong,c?a kính ch?ng cháy,cua kinh chong chay