SieuHoTro.Com
 
Home My Account Register Domain Transfer Domain Contact Us Whois Documentation
 
Forum Home Forum Home > General Knowledge > Things to know
  New Posts New Posts RSS Feed: lich am duong
  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login
If this is your first visit, be sure to check out theForum by clicking the link above. You may have toregister before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.
ASG Vietnam

lich am duong

 Post Reply Post Reply
Author
admingroup View Drop Down
Admin
Admin

ad

Joined: 14 October 2005
Online Status: Offline
Posts: 508
  Quote admingroup Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: lich am duong
    Posted: 01 October 2010 at 23:30

public class lich_am_duong{
public static void main(String arg[])
{
int a,x,y;
a=Integer.parseInt(arg[0]);
x=a%10;
y=a%12;
System.out.print("Nam   " +a); System.out.print("  la nam:  ");
if(x==0) System.out.print("Canh ");
if(x==1) System.out.print("Tan ");
if(x==2) System.out.print("Nham ");
if(x==3) System.out.print("Quy ");
if(x==4) System.out.print("Giap ");
if(x==5) System.out.print("At ");
if(x==6) System.out.print("Binh ");
if(x==7) System.out.print("Dinh ");
if(x==8) System.out.print("Mau ");
if(x==9) System.out.print("Ky ");
if(y==0) System.out.print("Than");
if(y==1) System.out.print("Dau");
if(y==2) System.out.print("Tuat");
if(y==3) System.out.print("Hoi");
if(y==4) System.out.print("Ti");
if(y==5) System.out.print("Suu");
if(y==6) System.out.print("Dan");
if(y==7) System.out.print("Mao");
if(y==8) System.out.print("Thin");
if(y==9) System.out.print("Ty");
if(y==10) System.out.print("Ngo");
if(y==11) System.out.print("Mui");


}
}


Edited by admingroup - 01 October 2010 at 23:37

  Share Topic     

Quê Hương
Back to Top
admingroup View Drop Down
Admin
Admin

ad

Joined: 14 October 2005
Online Status: Offline
Posts: 508
  Quote admingroup Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 October 2010 at 23:38
'----------------------------------------------------------------------------------------
 
Imports System.Math

Public Class clsLunar
    Private Const Pi = 3.14159265358979
    Private ThienCan() As String = {"Giáp", "Ất", "Bính", "Đinh", "Mậu", "Kỷ", "Canh", "Tân", "Nhâm", "Quý"}
    Private DiaChi() As String = {"Tý", "Sửu", "Dần", "Mão", "Thìn", "Tỵ", "Ngọ", "Mùi", "Thân", "Dậu", "Tuất", "Hợi"}
    Private VDayNameOfWeek() As String = {"Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"}
    Private TietKhi() As String = {"Xuân phân", "Thanh Minh", "Cốc vũ", "Lập hạ", "Tiểu mãn", "Mang chủng", "Hạ chí", "Tiểu thử", _
                                 "Đại thử", "Lập thu", "Xử thử", "Bạch lộ", "Thu phân", "Hàn lộ", "Sương giáng", "Lập đông", _
                                 "Tiểu tuyết", "Đại tuyết", "Đông chí", "Tiểu hàn", "Đại hàn", "Lập xuân", "Vũ thủy", "Kình trập"}

    Public Structure FakeDate
        Dim fdDay As Double
        Dim fdMonth As Double
        Dim fdYear As Double

        Sub New(ByVal d As Date)
            fdDay = d.Day
            fdMonth = d.Month
            fdYear = d.Year
        End Sub

        Public Shadows Function ToString()
            Return fdDay & "/" & fdMonth & "/" & fdYear
        End Function
    End Structure

    Public Structure AllLunarInfo
        Dim sDayNameOfWeek As String ' Tên ngày trong tuần
        Dim fdLunarDate As FakeDate ' Ngày, tháng, năm Âm lịch
        Dim dDayOfLeap As Double ' Thuộc tháng nhuận = 1
        Dim dLeap As Double ' Tháng nhuận = 0 là không có
        Dim dLeapMonth As Double ' Nếu có tháng nhuận, trả về tháng đó
        Dim fdLeap2SolarFrom As FakeDate ' Tương ứng với ngày dương lịch: từ
        Dim fdLeap2SolarTo As FakeDate ' Tương ứng với ngày dương lịch: đến
        Dim dMonthLenght As Double ' Số ngày trong tháng, nếu > 29 thì là tháng đủ
        Dim sVMonthName As String ' Tên tháng gọi theo âm lịch
        Dim sDayCanChi As String
        Dim sMonthCanChi As String
        Dim sYearCanChi As String
        Dim sHourCanChi As String
        Dim sTietKhi As String
        Dim fdStartSolarDateTietKhi As FakeDate ' Ngày đầu tiết khí theo Dương lịch
        Dim fdStartLunarDateTietKhi As FakeDate ' Ngày đầu tiết khí theo Âm lịch

        Public Function ToLunarDate() As String
            ' Định dạng ngày tháng theo âm lịch. Ví dụ: 20/11 năm Canh Dần
            Return fdLunarDate.fdDay & "/" & fdLunarDate.fdMonth & " năm " & sYearCanChi
        End Function

        Public Function ToLunarTietKhi() As String
            ' Định dạng ngày tháng theo âm lịch. Ví dụ: 20/11 năm Canh Dần
            Return fdStartLunarDateTietKhi.fdDay & "/" & fdStartLunarDateTietKhi.fdMonth & " năm " & sYearCanChi
        End Function
    End Structure

    Private Function JuliusDays(ByVal dDay As Double, ByVal dMonth As Double, ByVal dYear As Double) As Double 'Done
        Dim dD As Double, dM As Double, dY As Double

        On Error GoTo Err_WrongDate
        dD = Int((14 - dMonth) / 12)
        dY = dYear + 4800 - dD
        dM = dMonth + 12 * dD - 3

        JuliusDays = dDay + Int((153 * dM + 2) / 5) + 365 * dY + Int(dY / 4) - Int(dY / 100) + Int(dY / 400) - 32045

        If JuliusDays < 2299161 Then
            JuliusDays = dDay + Int((153 * dM + 2) / 5) + 365 * dY + Int(dY / 4) - 32083
        End If
        Exit Function

Err_WrongDate:
        JuliusDays = -1
    End Function

    Private Function JuliusDays2Date(ByVal JDNumber As Double) As FakeDate 'Done
        Dim dA As Double, dB As Double, dC As Double, dD As Double
        Dim dE As Double, dM As Double

        On Error GoTo Err_CantCalc
        With JuliusDays2Date
            If JDNumber < 2299161 Then
                dA = JDNumber
            Else
                dM = Int((JDNumber - 1867216.25) / 36524.25)
                dA = JDNumber + 1 + dM - Int(dM / 4)
            End If
            dB = dA + 1524
            dC = Int((dB - 122.1) / 365.25)
            dD = Int(365.25 * dC)
            dE = Int((dB - dD) / 30.6001)
            .fdDay = Int(dB - dD - Int(30.6001 * dE))
            If dE < 14 Then
                .fdMonth = dE - 1
            Else
                .fdMonth = dE - 13
            End If
            If .fdMonth < 3 Then
                .fdYear = dC - 4715
            Else
                .fdYear = dC - 4716
            End If
        End With
        Exit Function

Err_CantCalc:
        With JuliusDays2Date
            .fdDay = -1
            .fdMonth = -1
            .fdYear = -1
        End With
    End Function

    Private Function GetNewMoonDay(ByVal NMPos As Double, ByVal dTimeZone As Double) As Double 'Done
        'Return Julius Day at New Moon position from 01/01/1900
        Dim dT1 As Double, dT2 As Double, dT3 As Double
        Dim dDr As Double, dJD1 As Double, dM As Double
        Dim dMpr As Double, dF As Double, dC1 As Double
        Dim dDelta As Double, dJDNew As Double

        dT1 = NMPos / 1236.85
        dT2 = dT1 * dT1
        dT3 = dT2 * dT1

        dDr = Pi / 180
        dJD1 = 2415020.75933 + 29.53058868 * NMPos + 0.0001178 * dT2 - 0.000000155 * dT3
        dJD1 = dJD1 + 0.00033 * Sin((166.56 + 132.87 * dT1 - 0.009173 * dT2) * dDr)
        dM = 359.2242 + 29.10535608 * NMPos - 0.0000333 * dT2 - 0.00000347 * dT3
        dMpr = 306.0253 + 385.81691806 * NMPos + 0.0107306 * dT2 + 0.00001236 * dT3
        dF = 21.2964 + 390.67050646 * NMPos - 0.0016528 * dT2 - 0.00000239 * dT3
        dC1 = (0.1734 - 0.000393 * dT1) * Sin(dM * dDr) + 0.0021 * Sin(2 * dDr * dM)
        dC1 = dC1 - 0.4068 * Sin(dMpr * dDr) + 0.0161 * Sin(dDr * 2 * dMpr)
        dC1 = dC1 - 0.0004 * Sin(dDr * 3 * dMpr)
        dC1 = dC1 + 0.0104 * Sin(dDr * 2 * dF) - 0.0051 * Sin(dDr * (dM + dMpr))
        dC1 = dC1 - 0.0074 * Sin(dDr * (dM - dMpr)) + 0.0004 * Sin(dDr * (2 * dF + dM))
        dC1 = dC1 - 0.0004 * Sin(dDr * (2 * dF - dM)) - 0.0006 * Sin(dDr * (2 * dF + dMpr))
        dC1 = dC1 + 0.001 * Sin(dDr * (2 * dF - dMpr)) + 0.0005 * Sin(dDr * (2 * dMpr + dM))

        If dT1 < -11 Then
            dDelta = 0.001 + 0.000839 * dT1 + 0.0002261 * dT2 - 0.00000845 * dT3 - 0.000000081 * dT1 * dT3
        Else
            dDelta = -0.000278 + 0.000265 * dT1 + 0.000262 * dT2
        End If

        dJDNew = dJD1 + dC1 - dDelta
        GetNewMoonDay = Int(dJDNew + 0.5 + dTimeZone / 24)
    End Function

    Private Function SunLongitude(ByVal dJD As Double, ByVal dTimeZone As Double) As Double 'Done
        Dim dT1 As Double, dT2 As Double, dDr As Double
        Dim dM As Double, dL0 As Double, dDL As Double
        Dim dL As Double

        dT1 = (dJD - 2451545.5 - dTimeZone / 24) / 36525
        dT2 = dT1 * dT1
        dDr = Pi / 180

        dM = 357.5291 + 35999.0503 * dT1 - 0.0001559 * dT2 - 0.00000048 * dT1 * dT2
        dL0 = 280.46645 + 36000.76983 * dT1 + 0.0003032 * dT2
        dDL = (1.9146 - 0.004817 * dT1 - 0.000014 * dT2) * Sin(dDr * dM)
        dDL = dDL + (0.019993 - 0.000101 * dT1) * Sin(dDr * 2 * dM) + 0.00029 * Sin(dDr * 3 * dM)
        dL = dL0 + dDL
        dL = dL * dDr
        dL = dL - Pi * 2 * Int(dL / (Pi * 2))

        SunLongitude = Int(dL / Pi * 6)
    End Function

    Private Function SunLongitude2(ByVal dJD As Double) As Double 'Done
        Dim dT1 As Double, dT2 As Double, dDr As Double
        Dim dM As Double, dL0 As Double, dDL As Double
        Dim dL As Double

        dT1 = (dJD - 2451545) / 36525
        dT2 = dT1 * dT1
        dDr = Pi / 180

        dM = 357.5291 + 35999.0503 * dT1 - 0.0001559 * dT2 - 0.00000048 * dT1 * dT2
        dL0 = 280.46645 + 36000.76983 * dT1 + 0.0003032 * dT2
        dDL = (1.9146 - 0.004817 * dT1 - 0.000014 * dT2) * Sin(dDr * dM)
        dDL = dDL + (0.019993 - 0.000101 * dT1) * Sin(dDr * 2 * dM) + 0.00029 * Sin(dDr * 3 * dM)
        dL = dL0 + dDL
        dL = dL * dDr
        dL = dL - Pi * 2 * Int(dL / (Pi * 2))

        SunLongitude2 = dL
    End Function

    Private Function GetSunLongitude(ByVal dJD As Double, ByVal dTimeZone As Double) As Double
        GetSunLongitude = Int(SunLongitude2(dJD - 0.5 - dTimeZone / 24) / Pi * 12)
    End Function

    Private Function GetLunarMonth11th(ByVal dYear As Double, ByVal dTimeZone As Double) As Double 'Done
        Dim dK As Double, dOff As Double, sunLong As Double
        Dim NM As Double

        dOff = JuliusDays(31, 12, dYear) - 2415021
        dK = Int(dOff / 29.530588853)
        NM = GetNewMoonDay(dK, dTimeZone)
        sunLong = SunLongitude(NM, dTimeZone)

        If sunLong >= 9 Then NM = GetNewMoonDay(dK - 1, dTimeZone)

        GetLunarMonth11th = NM
    End Function

    Private Function GetLeapMonthOffset(ByVal dMonth11th As Double, ByVal dTimeZone As Double) As Double 'Done
        Dim dK As Double, dLast As Double, dArc As Double, i As Integer

        dK = Int((dMonth11th - 2415021.07699869) / 29.530588853 + 0.5)
        dLast = 0
        i = 1
        dArc = SunLongitude(GetNewMoonDay(dK + i, dTimeZone), dTimeZone)
        Do
            dLast = dArc
            i = i + 1
            dArc = SunLongitude(GetNewMoonDay(dK + i, dTimeZone), dTimeZone)
        Loop While (dArc <> dLast And i < 14)

        GetLeapMonthOffset = i - 1
    End Function

    Public Function Solar2Lunar(ByVal dDay As Double, ByVal dMonth As Double, ByVal dYear As Double, ByVal dTimeZone As Double) As FakeDate
        Dim dK As Double, dDayNum As Double, dMonthStart As Double
        Dim dF11 As Double, dS11 As Double, dLunarDay As Double
        Dim dLunarMonth As Double, dLunarYear As Double, dLunarLeap As Double
        Dim dDiff As Double, dLeapMonthDiff As Double

        dDayNum = JuliusDays(dDay, dMonth, dYear)
        dK = Int((dDayNum - 2415024.07699869) / 29.530588853)
        dMonthStart = GetNewMoonDay(dK + 1, dTimeZone)
        If dMonthStart > dDayNum Then dMonthStart = GetNewMoonDay(dK, dTimeZone)
        dF11 = GetLunarMonth11th(dYear, dTimeZone)
        dS11 = dF11
        If dF11 > dMonthStart Then
            dLunarYear = dYear
            dF11 = GetLunarMonth11th(dYear - 1, dTimeZone)
        Else
            dLunarYear = dYear + 1
            dS11 = GetLunarMonth11th(dYear + 1, dTimeZone)
        End If
        dLunarDay = dDayNum - dMonthStart + 1
        dDiff = Int((dMonthStart - dF11) / 29)
        dLunarLeap = 0
        dLunarMonth = dDiff + 11
        If (dS11 - dF11) > 365 Then
            dLeapMonthDiff = GetLeapMonthOffset(dF11, dTimeZone)
            If dDiff >= dLeapMonthDiff Then
                dLunarMonth = dDiff + 10
                If dDiff = dLeapMonthDiff Then dLunarLeap = 1
            End If
        End If
        If dLunarMonth > 12 Then dLunarMonth = dLunarMonth - 12
        If dLunarMonth >= 11 And dDiff < 4 Then dLunarYear = dLunarYear - 1
        Solar2Lunar.fdDay = dLunarDay
        Solar2Lunar.fdMonth = dLunarMonth
        Solar2Lunar.fdYear = dLunarYear
    End Function

    Public Function Lunar2Solar(ByVal dLunarDay As Double, ByVal dLunarMonth As Double, ByVal dLunarYear As Double, ByVal dLunarLeap As Double, ByVal dTimeZone As Double) As FakeDate
        Dim dK As Double, dF11 As Double, dS11 As Double
        Dim dOff As Double, dLeapOff As Double, dLeapMonth As Double
        Dim dMonthStart As Double
        If dLunarMonth < 11 Then
            dF11 = GetLunarMonth11th(dLunarYear - 1, dTimeZone)
            dS11 = GetLunarMonth11th(dLunarYear, dTimeZone)
        Else
            dF11 = GetLunarMonth11th(dLunarYear, dTimeZone)
            dS11 = GetLunarMonth11th(dLunarYear + 1, dTimeZone)
        End If
        dOff = dLunarMonth - 11
        If dOff < 0 Then dOff = dOff + 12
        If (dS11 - dF11) > 365 Then
            dLeapOff = GetLeapMonthOffset(dF11, dTimeZone)
            dLeapMonth = dLeapOff - 2
            If dLeapMonth < 0 Then dLeapMonth = dLeapMonth + 12
            If dLunarLeap <> 0 And dLunarMonth <> dLeapMonth Then
                Lunar2Solar.fdDay = 0
                Lunar2Solar.fdMonth = 0
                Lunar2Solar.fdYear = 0
            ElseIf dLunarLeap <> 0 Or dLunarMonth <> dLeapMonth Then
                dOff = dOff + 1
            End If
        End If
        dK = Int(0.5 + (dF11 - 2415021.07699869) / 29.530588853)
        dMonthStart = GetNewMoonDay(dK + dOff, dTimeZone)
        With JuliusDays2Date(dMonthStart + dLunarDay - 1)
            Lunar2Solar.fdDay = .fdDay
            Lunar2Solar.fdMonth = .fdMonth
            Lunar2Solar.fdYear = .fdYear
        End With
    End Function

    '----------------------------------------------------------------------------------------
    '* Test, Edit and Translate by vie87vn - www.caulacbovb.com
    '----------------------------------------------------------------------------------------
    Public Function GetAllLunarInfo(ByVal dDay As Double, ByVal dMonth As Double, ByVal dYear As Double, ByVal dTimeZone As Double) As AllLunarInfo
        Dim i As Integer, dJD As Double, dLLeap As Double
        Dim dLDay As Double, dLMonth As Double, dLYear As Double
        Dim dMonthLen As Double
        Dim dLM As Double, iPos As Integer, iCan As Integer, iChi As Integer

        iPos = ((JuliusDays(dDay, dMonth, dYear) + 1) Mod 7)

        With Solar2Lunar(dDay, dMonth, dYear, dTimeZone)
            dLDay = .fdDay
            dLMonth = .fdMonth
            dLYear = .fdYear
        End With

        dLM = GetLeapMonthOffset(GetLunarMonth11th(dLYear, dTimeZone), dTimeZone)
        If dLM > 2 Then
            dLM = GetLeapMonthOffset(GetLunarMonth11th(dLYear - 1, dTimeZone), dTimeZone)
        End If
        If dLM < 13 Then dLM = dLM - 2
        If dLM <= 0 Then dLM = dLM + 12
        dLLeap = IIf(dLM > 12, 0, 1)
        Dim dSDay As Double, dSMonth As Double, dSYear As Double
        dSDay = Lunar2Solar(1, dLMonth, dLYear, dLLeap, dTimeZone).fdDay
        dSMonth = Lunar2Solar(1, dLMonth, dLYear, dLLeap, dTimeZone).fdMonth
        dSYear = Lunar2Solar(1, dLMonth, dLYear, dLLeap, dTimeZone).fdYear
        dJD = JuliusDays(dSDay, dSMonth, dSYear)
        For i = 25 To 31
            If Solar2Lunar(JuliusDays2Date(dJD + i).fdDay, JuliusDays2Date(dJD + i).fdMonth, JuliusDays2Date(dJD + i).fdYear, dTimeZone).fdDay = 1 Then
                Exit For
            End If
        Next i
        dMonthLen = i

        With GetAllLunarInfo
            .sDayNameOfWeek = VDayNameOfWeek(iPos)
            .fdLunarDate.fdDay = dLDay
            .fdLunarDate.fdMonth = dLMonth
            .fdLunarDate.fdYear = dLYear
            .dLeap = dLLeap
            .dLeapMonth = IIf(dLM > 12, 0, dLM)
            .dMonthLenght = dMonthLen
            iCan = (JuliusDays(dDay, dMonth, dYear) + 9) Mod 10
            iChi = (JuliusDays(dDay, dMonth, dYear) + 1) Mod 12
            .sDayCanChi = ThienCan(iCan) & " " & DiaChi(iChi)
            iCan = (iCan * 2) Mod 10
            iChi = 0
            .sHourCanChi = ThienCan(iCan) & " " & DiaChi(iChi)
            iCan = (dLYear * 12 + dLMonth + 3) Mod 10
            iChi = IIf((dLMonth - 11) < 0, dLMonth + 1, dLMonth - 11)
            .sMonthCanChi = ThienCan(iCan) & " " & DiaChi(iChi)
            iCan = (dLYear + 6) Mod 10
            iChi = (dLYear + 8) Mod 12
            .sYearCanChi = ThienCan(iCan) & " " & DiaChi(iChi)
            .dDayOfLeap = 0
            If dLLeap = 1 Then
                .fdLeap2SolarFrom.fdDay = Lunar2Solar(1, .dLeapMonth, dLYear, dLLeap, dTimeZone).fdDay
                .fdLeap2SolarFrom.fdMonth = Lunar2Solar(1, .dLeapMonth, dLYear, dLLeap, dTimeZone).fdMonth
                .fdLeap2SolarFrom.fdYear = Lunar2Solar(1, .dLeapMonth, dLYear, dLLeap, dTimeZone).fdYear
                dJD = JuliusDays(.fdLeap2SolarFrom.fdDay, .fdLeap2SolarFrom.fdMonth, .fdLeap2SolarFrom.fdYear)
                For i = 25 To 31
                    If Solar2Lunar(JuliusDays2Date(dJD + i).fdDay, JuliusDays2Date(dJD + i).fdMonth, JuliusDays2Date(dJD + i).fdYear, dTimeZone).fdDay = 1 Then
                        Exit For
                    End If
                Next i
                dJD = dJD + i - 1
                .fdLeap2SolarTo.fdDay = JuliusDays2Date(dJD).fdDay
                .fdLeap2SolarTo.fdMonth = JuliusDays2Date(dJD).fdMonth
                .fdLeap2SolarTo.fdYear = JuliusDays2Date(dJD).fdYear
                If dMonth = .fdLeap2SolarFrom.fdMonth Then
                    If dDay >= .fdLeap2SolarFrom.fdDay Then .dDayOfLeap = 1 Else .dDayOfLeap = 0
                ElseIf dMonth = .fdLeap2SolarTo.fdMonth Then
                    If dDay <= .fdLeap2SolarTo.fdDay Then .dDayOfLeap = 1 Else .dDayOfLeap = 0
                Else
                    .dDayOfLeap = 0
                End If
            Else
                .fdLeap2SolarFrom.fdDay = 0
                .fdLeap2SolarFrom.fdMonth = 0
                .fdLeap2SolarFrom.fdYear = 0
                .fdLeap2SolarTo.fdDay = 0
                .fdLeap2SolarTo.fdMonth = 0
                .fdLeap2SolarTo.fdYear = 0
            End If
            iPos = GetSunLongitude(JuliusDays(dDay, dMonth, dYear) + 1, dTimeZone)
            .sTietKhi = TietKhi(iPos)
            dJD = JuliusDays(dDay, dMonth, dYear) + 1
            For i = 0 To 20
                If GetSunLongitude(dJD - i, dTimeZone) <> iPos Then Exit For
            Next i
            .fdStartSolarDateTietKhi.fdDay = JuliusDays2Date(dJD - i).fdDay
            .fdStartSolarDateTietKhi.fdMonth = JuliusDays2Date(dJD - i).fdMonth
            .fdStartSolarDateTietKhi.fdYear = JuliusDays2Date(dJD - i).fdYear
            .fdStartLunarDateTietKhi.fdDay = Solar2Lunar(.fdStartSolarDateTietKhi.fdDay, .fdStartSolarDateTietKhi.fdMonth, .fdStartSolarDateTietKhi.fdYear, dTimeZone).fdDay
            .fdStartLunarDateTietKhi.fdMonth = Solar2Lunar(.fdStartSolarDateTietKhi.fdDay, .fdStartSolarDateTietKhi.fdMonth, .fdStartSolarDateTietKhi.fdYear, dTimeZone).fdMonth
            .fdStartLunarDateTietKhi.fdYear = Solar2Lunar(.fdStartSolarDateTietKhi.fdDay, .fdStartSolarDateTietKhi.fdMonth, .fdStartSolarDateTietKhi.fdYear, dTimeZone).fdYear
            .sVMonthName = VMonthName(dLMonth)
        End With
    End Function

    Private Function VMonthName(ByVal dMonth As Double) As String   'truongphu, có u'ng dung vào picLunarInfo
        Dim uu() As String
        uu = Split("giêng,hai,ba,tư,năm,sáu,bảy,tám,chín,mười,mười một,chạp", ",")
        VMonthName = "Tháng " & uu(dMonth - 1)
    End Function
End ClassQuê Hương
Back to Top
admingroup View Drop Down
Admin
Admin

ad

Joined: 14 October 2005
Online Status: Offline
Posts: 508
  Quote admingroup Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 October 2010 at 10:57
C:\Database\ketoan010508.mdf
c:\Database\nuoc_giai_khat_KT.mdf
c:\quynhon18092010.mdf
E:\SAS68_ERP\Data\2010\SAS_2010.mdf
e:\sas50_tl_bh_01092009.mdf
c:\Database\SAS68_tich_diem_quy_nhon.mdf
E:\SAS68_ERP\SASERP68_TueLinh_VAT\Data\sas68_tuelinh_Thue.mdf
E:\Thue_gtgt\sas68_tuelinh_tichdiem.mdf
E:\Thue_gtgt\sas68_USA_2010.mdf
E:\SAS68_ERP\SASERP68_TueLinh_VAT\Data\sas68_USAPHA_Thue.mdf
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\systablesd_Data.MDF


Quê Hương
Back to Top
 Post Reply Post Reply

Forum Jump Forum Permissions View Drop DownThis page was generated in 0.125 seconds.
[Free Express Edition]
Copyright ©2001-2009 Web Wiz
Support: raovatphanmem Support: Info hanoi software
Online(s): 68.
Visitors Counter:37602807, AVERAGE/day(3654) is: 10291
Begin count is day 02/16/2009

You are browsing this site with: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Your IP address is: 54.210.61.41
The DNS lookup of the IP address is: 54.210.61.41
The method used to call the page: GET
The server's domain name: sieuhotro.com
The link
BaoKyNam Viêm gan b Thẩm mỹ viện Hoa Kỳ