Sieu ho tro Homepage
Forum Home Forum Home > Information Technology > Technology News
  New Posts New Posts RSS Feed - L? h?ng b?o m?t, malware "bùng n?" trong nam 2008
  FAQ FAQ  Forum Search   Events   Register Register  Login Login


L? h?ng b?o m?t, malware "bùng n?" trong nam 2008

 Post Reply Post Reply
Author
Message
administrator View Drop Down
Admin
Admin

ad

Joined: 14 October 2005
Status: Offline
Points: 508
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote administrator Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: L? h?ng b?o m?t, malware "bùng n?" trong nam 2008
    Posted: 15 April 2009 at 23:50
L? h?ng b?o m?t, malware "bùng n?" trong nam 2008

N?u b?n luôn nghi v? Internet nhu m?t noi dáng s?, d?y r?y nh?ng v?n n?n và nguy co th́ m?i lo l?ng dó càng du?c d?p "bùng cháy" sau b?n báo cáo B?o m?t Internet m?i nh?t c?a Symantec.


Ngu?n: Securitylabs
Các chuyên gia c?a Symantec dă ghi nh?n du?c s? gia tang d?t bi?n c?a l? h?ng b?o m?t bên trong ph?n m?m. Đ?ng th?i, s? lu?ng v?n n?n Internet, d?c bi?t là malware, cung du?c dánh giá là "kh?ng l?".

Ngay c? vi?c ghé tham các website dáng tin c?y cung không có nghia là b?n du?c an toàn, Symantec c?nh báo.

Trong r?t nhi?u tru?ng h?p, hacker dă t?n công và h? g?c du?c website, d? r?i c?y vào dó m?t ph?n m?m d?c/mă d?c vô h́nh. Khi ngu?i dùng truy c?p vào trang web, h? s? b? d?n sang m?t máy ch? Web khác, v?n ch?u s? di?u khi?n c?a k? t?n công.

M?t th?c t? dáng lo ng?i khác là các v? giao d?ch l? h?ng, malware dang di?n ra h?t s?c sôi d?ng, t?p n?p trên th? tru?ng ch? den. B?n t?i ph?m m?ng mua, bán các ph?n m?m có kh? nang t?n công t? d?ng, hay th?m chí là giao d?ch c? nh?ng m?ng botnet chuyên phát tán thu rác. Các d? li?u b? dánh c?p cung du?c rao bán công khai, kèm theo "d?m b?o" t? phía ngu?i bán.

Đi?u l? lùng là giá bán c?a d? li?u b? dánh c?p v?n tuong duong v?i nam 2008, b?t ch?p vi?c kinh t? toàn c?u dang b? suy thoái, Giám d?c k? thu?t Zulfikar Ramzan c?a Symantec cho bi?t.

Du?i dây là m?t s? tiêu di?m trong b?n báo cáo c?a Symantec

1. Conficker

T? l? máy tính nhi?m sâu Conficker, hay c̣n có tên khác là Downadup, d?c bi?t l?n t?i châu Á-Thái B́nh Duong và M? La tinh, nh?ng khu v?c có t? l? xâm ph?m b?n quy?n ph?n m?m cao nh?t th? gi?i. Nguyên do là v́ ph?n m?m l?u không th? t? d?ng c?p nh?t các mi?ng vá b?o m?t du?c, trong khi ngu?i dùng l?i quá lu?i và th? o d? t? cài d?t l?y b?ng tay.

Conficker dă t?n công hàng tri?u máy tính Windows h? hênh trên toàn th? gi?i. Nó liên t?c liên l?c v?i các máy tính b? nhi?m khác thông qua m?ng P2P, c?p nh?t m?nh l?nh m?i nh?t t? "ch? nhân" d?ng th?i cài d?t các malware ngu? trang du?i d?ng ph?n m?m di?t virus.

2. L?a d?o danh tính

G?n 80% các v? t?n công dánh c?p danh tính s? d?ng ph?n m?m theo dơi bàn phím. 76% s? v? t?n công phishing c? g?ng l?a n?n nhân cung c?p các thông tin tài kho?n ngân hàng và s? th? tín d?ng. T? ch?c Russian Business Network b? t́nh nghi là th? ph?m gây ra m?t n?a s? v? t?n công phishing trên toàn th? gi?i trong nam ngoái.

12% s? v? xâm nh?p m?ng lu?i d? li?u dă thành công và hacker ra v? h? h? v?i thông tin th? tín d?ng c?a ngu?i dùng. Đây là m?t món hàng r?t d?t khách t?i các th? tru?ng ch? den, v?i giá dao d?ng t? 6 cent d?n 30 USD. Thông tin tài kho?n ngân hàng có giá cao hon, t? 10 USD - 1000 USD, trong khi d?a ch? email ch? t? 10 cent-100 USD.

3. Thu rác

Lo?i thu rác ph? bi?n nh?t thu?ng qu?ng cáo cho nh?ng d?ch v? ho?c hàng hoá có liên quan d?n m?ng Internet và máy tính. S? lu?ng thu rác dă tang g?n 200% trong nam 2008, d?t g?n 350 t? tin nh?n. Botnet chính là th? ph?m ch?u trách nhi?m phát tán t?i 90% lu?ng thu rác toàn c?u.

4. Malware tang v?t

Symantec dă phát hi?n du?c g?n 1,66 tri?u mă d?c trong nam 2008, tang t?i 265% so v?i nam 2007. Trojan chi?m g?n 70% trong danh sách Top 50 malware nguy hi?m nh?t và hoành hành m?nh nh?t.

5. S? lu?ng l? h?ng tang lên

Symantec dă th?ng kê du?c g?n 5500 l? h?ng trong nam 2008, tang g?n 20% so v?i nam 2007. 80% trong s? này du?c x?p vào nhóm d? dàng b? khai thác.

Safari là tŕnh duy?t ch?m ch? nh?t trong vi?c vá l?i. T? khi mă t?n công b? công b? cho t?i khi Apple phát hành du?c mi?ng vá thu?ng kéo dài t?i 9 ngày, trong khi Mozilla t? ra nhanh nh?n nh?t v?i chua d?y m?t ngày.

Tuy nhiên, tŕnh duy?t Cáo l?a c?a Mozilla l?i m?c nhi?u l?i nh?t trong nam 2008 (99 l?i), k? d?n là IE (47 l?i), Safari (40 l?i), Opera (35 l?i) và Google Chrome (11 l?i).

6. Đ?a lư

H?u h?t các v? t?n công có ngu?n g?c t? M? và M? cung là qu?c gia d? b? t?n công t? ch?i d?ch v? nh?t. Trung Qu?c là nu?c có nhi?u máy tính tham gia vào m?ng botnet nh?t, c̣n Buenos Aires chính là thành ph? có nhi?u máy tính zombie nh?t.

Tr?ng C?m (Theo CNET)

 

Back to Top
Sponsored Links


Back to Top
 Post Reply Post Reply
  Share Topic   

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd.

This page was generated in 0.078 seconds.
bao ky nam , Thuoc nam ky dieu
C?a thép ch?ng cháy,cua thep chong chay,c?a ch?ng cháy,cua chong chay,c?a nh?a abs,cua nhua abs,c?a abs,cua abs,cua thep van go,c?a thép vân g?,c?a thép an toàn,cua thep an toan,c?a cu?n ch?ng cháy,cua cuon chong chay,c?a g? ch?ng cháy,cua go chong chay,c?a tru?t t? d?ng,cua truot tu dong,c?a kính ch?ng cháy,cua kinh chong chay