Print Page | Close Window

B�i th�nh ca bu?n

Printed From: Sieu ho tro
Category: Entertainment
Forum Name: Nhạc vàng, nhạc quê hương
Forum Description: những ca khúc không quên
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=14093
Printed Date: 18 April 2024 at 21:21
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: B�i th�nh ca bu?n
Posted By: administrator
Subject: B�i th�nh ca bu?n
Date Posted: 17 August 2010 at 21:14
S�ng t�c: Nguy?n Vu
Tr�nh b�y: Elvis Phuong

B�i th�nh ca d� c�n nh? kh�ng em, Noel nam n�o ch�ng m�nh c� nhau, Long lanh sao tr?i d?p th�m m�i m?t. �o tr?ng em bay nhu c�nh thi�n th?n
Gi?t m�i h�n du?i th�p chu�ng ng�n
C�ng nhau qu? du?i tu?ng Ch�a cao sang, Xin cho d�i m�nh su?t d?i c� nhau, Vang trong d�m l?nh b�i ca Thi�n Ch�a. Kh? h�t theo c�u d�m th�nh v� c�ng
�i gi?ng h�t em m�nh mang bu?n...
R?i m�a gi� bu?t cung qua mau, L?i h?n d?u ai nh? d�i l�u. R?i m?t chi?u �o tr?ng thay m�u
Em qua c?u x�c ph�o bay sau
L?i nguy?n m�nh Ch�a c� nghe kh�ng
Sao b�y gi? m�nh ho�i xa v?ng
Bao nhi�u d�m Ch�a xu?ng duong gian
B?y nhi�u l?n anh nh? ngu?i y�u
R?i nh?ng d�m th�nh du?ng d�n Noel
Lang thang qua mi?n gi�o du?ng d?u y�u
Ti?ng th�nh ca ng�y xua vang d�m t?i
Nh? qu� di th�i gi?ng h�t ai bu?n
��m th�nh v� c�ng l?nh gi� h?n t�i...

B�i Th�nh Ca Bu?n

T�i nghe b�i th�nh ca bu?n trong m?t bu?i chi?u l?ng gi�... Noel S�i G�n ch? r? l�n v�o d�m, khi m� d�n d�m du?c m?c s�ng, ngu?i ngu?i d? ra du?ng d�ng ngh?t... ch? c� t�i, m?t m�nh ng?i l?i noi khu�n vi�n nh� th?, du?i ch�n �?c m? v� nh? d?n em. Gi? n�y tr?i H� N?i ch?c dang l?nh l?m, ph?i kh�ng em? Em t�i nh? nh?n, r�c ngu?i v�o chi?c �o len d�y, kh? xu�t xoa m?i khi c� m?t con gi� ?p d?n. Nh? nh?ng chi?u c�ng em r?o bu?c tr�n con du?ng quen thu?c, nh? h�ng c�y, gh? d� c?nh b? H?... nh? nh?ng �nh nh�n tr?m ?m m� em d�nh cho t�i. T?t c? nhu ngh?ch l� v?i s? xa c�ch m� t�i dang s? h?u...

Ng�y ?y, t�i - m?t c?u h?c tr� hi?m hoi t? mi?n Nam ra B?c. Em, m?t c� g�i H� Th�nh d?u d�ng t? t�m t�nh, c? ch? cho d?n c�ch chuy?n tr�... T�i b? thu h�t b?i em ngay l?n g?p d?u ti�n, r?i l�m quen, r?i th�n thi?t nhu hai ngu?i b?n d� quen nhau t? l�u l?m. 3 nam h?c d?y cam go, t�nh c?m t�i d�nh cho em v?n �m d?m, th?m l?ng nhu m?t h? Ho�n Ki?m, em cung v?y, nh?ng quan t�m, lo l?ng cho t�i th?t g?n gui v� ch�n th?t. C? hai nhu d� �m th?m d�nh cho nhau g?n nhu tr?n v?n tr�i tim m�nh... Nam cu?i kho�, t�i d� ng? l?i v?i em, v� th?t h?nh ph�c v� em cung d� d?ng �, kho?ng th?i gian m?t nam d� sao m� tr�i qua nhanh qu�. N� nhu m?t mui t�n du?c b?n ra ngay l�c c�i g?t d?u c?a em b?n l?n. Ngay khi hai g� m� em d? h?ng e th?n tru?c l?i t? th� mu?n m�ng c?a m?t tr�i tim y�u ch�n th�nh, t�i ch?t ng?t, v� r?i ch? k?p b?ng t?nh ngu?i d? d�n nh?n l?y em t? v�ng tay chua qu� d? c?ng c�p c?a m�nh... d? du?c nghe em th? th? nh?ng l?i y�u m� h?ng b?y l�u t�i mong u?c.

T�i nh? m�i chuy?n t�u d?nh m?nh d� dua t�i xa em t? sau ng�y t?t nghi?p. T�i cung kh�ng bi?t r?ng d� l� h�nh ?nh cu?i c�ng m� t�i c�n gi? l?i trong m?t m�nh v? em, m?t c� g�i trong s�ng d?m nu?c m?t c?a bu?i ti?n dua... T�i kh�ng tr�ch em d�u v� ph?i theo � gia d�nh d? th�nh th�n v?i m?t ngu?i d?y d? c�ng danh, d?a v?. Ch? tr�ch sao thu?ng d? kh�ng thuong cho cu?c t�nh d�i m�nh m� ph?i d? chia l�a qu� s?m. �?n gi? t�i m?i hi?u, v� sao �nh m?t em l?i bu?n, t?i sao em l?i nhi?u l?n xin du?c c�ng t�i v�o S�i G�n... M?t ch�t linh c?m t�i cung kh�ng c�, d? r?i d?n l�c m?t di... t�i l?i c?m th?y nh? em nhi?u d?n th?.

< border=0 ="/BHV/admin/users/guyenvu.jpg" width=151 height=151 = longdesc="undefined">
Nh?c si:  http://nhacso.net/Music/Artist/2005/11/05F5F602/ - Nguy?n Vu
 C�c ca si kh�c tr�nh b�y:
- http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/02/05F6073B/ - ��m Vinh Hung
- http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/06/05F62E57/ - �?c Minh

L?i nguy?n m�nh Ch�a c� nghe kh�ng
Sao b�y gi? m�nh ho�i xa v?ng
Bao nhi�u d�m Ch�a xu?ng duong gian
B?y nhi�u l?n anh nh? ngu?i y�u

C? m?i m�a Noel v?, t�i l?i nh? em, nhi?u v� h?n. T�i d� d? d�nh n?i nh? n�y trong su?t kho?ng th?i gian d�i, nhu m?t c�ch t? tr?ng ph?t m�nh, b?i t�i chua c?m th?y m�nh c� th? y�u th�m m?t ai kh�c nhi?u nhu em du?c... T�i v?n m?m cu?i bu?c ti?p tr�n nh?ng con du?ng m�a d�ng - ng�y xua em th�ch m�a d�ng, th�ch nh?ng di?u gi?n d? tr? con nhu th? - t�i v?n h�t m�i b�i th�nh ca bu?n quen thu?c, cho em, cho t�i, cho t�nh c?m hai ta. ? noi xa n�y, t�i v?n d�i theo em b?ng m?t t�nh y�u ch�n th?t... d� bi?t m?i chuy?n gi? l� dang d?.

R?i nh?ng d�m th�nh du?ng d�n Noel
Lang thang qua mi?n gi�o du?ng d?u y�u
Ti?ng th�nh ca ng�y xua vang d�m t?i
Nh? qu� di th�i gi?ng h�t ai bu?n
��m th�nh v� c�ng l?nh gi� h?n t�i...

C� th? tr�ch du?c m?t ai d� l?i y�u nhi?u d?n th?? �? t�i tr�ch t�i, v� t�i kh?i nh? em... T�i gi?t m�nh, v?n l� chi?u S�i G�n hanh hao gi�, b?i du?ng v� x?p x�nh nhi?u ti?ng nh?c xen l?n. Kh�ng kh� Noel v?n kh�ng kh�c g� ngo�i c�y th�ng, tr�i ch�u, d�n ch?p t?t... m?i th? d?u nh�n t?o m?t c�ch r?t h�i ho�... Nhung t�m c?m th� c� th?t, t�nh y�u th� c� th?t. T�i bi?t nh?ng ch? d?i c?a m�nh l� v� v?ng, nh?ng u?c mu?n l�c n�y d� tr? th�nh vi?n v�ng, nhung t�i v?n mu?n d�nh cho em ph?n tinh kh�i nh?t trong t�nh c?m c?a m�nh. D?u d� m?y m�a Noel r?i ch�ng m�nh xa nhau, nhung t�i tin r?ng ? noi n�o d�, ngu?i t�i y�u h?nh ph�c...

Nguy�n Kh�nh-------------

Qu� HuongPrint Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net