Print Page | Close Window

Gi?c mo chapi

Printed From: Sieu ho tro
Category: Entertainment
Forum Name: Nhạc vàng, nhạc quê hương
Forum Description: những ca khúc không quên
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=14097
Printed Date: 18 April 2024 at 20:32
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: Gi?c mo chapi
Posted By: administrator
Subject: Gi?c mo chapi
Date Posted: 17 August 2010 at 20:30
 
S�ng t�c: Tr?n Ti?n
Tr�nh b�y: Y Moan
? noi ?y t�i d� th?y tr�n ng?n n�i cao
C� hai ngu?i, ch? c� hai ngu?i y�u nhau
H? d� s?ng kh�ng m�a d�ng kh�ng m�a n?ng mua
C� m?t m�a, ch? c� m?t m�a y�u nhau

? noi ?y d�n d� tr?ng nh?n nho quanh d?i m?t m�i tranh ngh�o m?t nh� s�n y�n vui
? noi ?y h? dang s?ng cu?c s?ng y�n b�nh ai ngh�o cung c� c�y d�n cha pi
Khi rung l�n v�i s?i d�y d�n d� dong d?y h?n ngu?i Raglai

�i Raglai nh?ng r?ng c�y ng?n n�i mang ti?ng d�n cha pi
Ai y�u t? do y�u r?ng xanh th� l�n n�i nghe d�n cha pi
T�i y�u cha pi kh�ng c�n c� don, kh�ng bu?n, kh�ng vui
T�i nghe cha pi ch?t th?y nao l�ng v� m?t gi?c mo, �i cha pi

Gi?c Mo Cha Pi

Gi?c mo c?a m?i d?i ngu?i kh?i ngu?n v?i nh?ng l?i ru c?a m?, nh?ng u?c ao tr? tho bay b?ng, r?i mong mu?n bu?c v�o gi?ng du?ng d?i h?c, t�m du?c m?t c�ng vi?c t?t m?c luong kh� v� u?c mo l?n nh?t d?i ngu?i l� t�m du?c v� s?ng b�n ngu?i m�nh y�u thuong�

Mong mu?n y�u v� du?c y�u tr?n v?n du?ng nhu l� m?t gi?c mo l�ng m?n nh?t ngu?i ta t?ng mo u?c. Nhung gi?a nh?ng b?n b? c?a cu?c s?ng, gi?a t?t b?t c?a d� th? hi?n d?i, m?i gi?c mo du?ng nhu cung nh? v� t?n m?n nhu �ng m�y tr�i. C� d�i khi v� qu� m?t m?i m� ngu?i ta cung t�m d?n nh?ng kho?nh kh?c m?ng mo b�n ngu?i t�nh d?m ch�m v�o kh�ng gian y�n tinh c?a du?ng ph? d� l�n d�n hay �m d?m b�n nh?ng h? nu?c gi?a l�ng th�nh ph?. Hi?n di?n trong nh?ng gi?c mo gi?n don hon l� cu?c s?ng t�ch bi?t gi?a n�i r?ng h�ng vi �m tr?n m�u xanh c�y l�, b�n nh?ng ng?n th�c tung b?t tr?ng t�m d�ng ch?y, gi?a ti?ng mu�ng th� g?i nhau d�m ng�y.. Noi m� m?i v?t ch?t nhu l� c?a nhau, t�m v? b�n nhau, noi gi?c mo t�nh y�u gi?n d? v� ng�n l�n b�i h�t h?nh ph�c.

"Gi?c mo Chapi" l� kh�c h�t tr�n d?y t�nh c?m d�i l?a nhu th?. Kh�ng b�ng b?y nh?ng ng�i nh� ti?n nghi, kh�ng d?y d? v?t ch?t m?t cu?c s?ng hi?n d?i m� l?i nh? b� gi?a b�t ng�t n�i r?ng m?t ng�i nh� s�n don so, d�n d� tr?ng nh?n nho b�n d?i v� hai ngu?i, ch? c� hai ngu?i y�u nhau�

 
Nh?c s?: Tr?n Ti?n
 
 

? noi ?y t�i d� th?y tr�n ng?n n�i cao
C� hai ngu?i, ch? c� hai ngu?i y�u nhau
H? d� s?ng kh�ng m�a d�ng kh�ng m�a n?ng mua
C� m?t m�a, ch? c� m?t m�a y�u nhau

N?u s?ng gi?a th�nh ph? ?n �o, nang d?ng v� thay d?i theo t?ng ng�y, ngu?i ta cung nghe "Gi?c mo Chapi" b�nh thu?ng l?m, nhu d? thanh th?n, d? l?ng d?u t�m h?n. V� ch? khi th?c s? bu?c ch�n d?n m?t noi th?t xa, ch? c� ti?ng r�m ran c�n tr�ng, u?t d?m m?t m�u xanh, c?m gi�c m�t l?nh m?i chi?u t?i, v� ch�m v�o giai di?u tha thi?t c?a "Gi?c mo Chapi" ngu?i ta m?i th?y h?t du?c c�i ch�n th?t, gi?n d? v� trong s�ng d?n tuy?t v?i c?a t�nh y�u. Noi m�a d�ng d?ng l?i noi b?c th?m suong gi�, m�a h� v?n vo v?t n?ng v�ng ngu?ng c?a v� ch? c� duy nh?t m?t m�a y�u thuong l�ng l�ng �m �i. D� nh? nhoi l?m nh?ng b?c thang nh� s�n don so d?n v�o b?p l?a ng�y d�m t?a r?ng kh?p c�c g�c nh�, d� chi?c g�i nh? b?ng tr�n v�ch v� m�i thom ng� khoai kh�ng tr�n d?y trong nh�, nhung nh?c kh�c c?a l�ng y�u g�i g?n trong ti?ng d�n Chapi v?n ?m ti?ng cu?i d�i l?a. ?y l� t�m h?n kho�ng d?t, th?a nguy?n, l� ti?ng l�ng d? d?y y�u thuong. T�nh y�u ?y du?ng nhu ch? c� trong gi?c mo mang t�n Chapi.

Bi?t d�u du?c cu?c s?ng d?i d?i, tr�i d?t tr�n v� ngu?i v?i ngu?i g?p r?i y�u nhau l� co duy�n tr?i d?nh. Gi?c mo y�u c� th? th�nh hi?n th?c khi bi?t th�m v�o d� gia v? c?a l�ng dung c?m, s? quy?t t�m v� tr?n v?n m?t l?i th?. ��i khi d� ch? l� m?t cu?c phi�u luu d? th? th�ch m�nh tru?c cu?c s?ng du th?a v?t ch?t m� l?i thi?u th?n t�nh c?m. N�n d? th?y "Gi?c mo Chapi" l� noi tr� ch�n t?m th?i cho nh?ng t�m h?n l?c mu?n t�m b?n b�nh y�n. Nhung nh�n v�o d�, d? th?y nhi?u hon t�nh y�u ho�n h?o d?n tinh khi?t nhu th? kh� m� c� th? c�. ? th� h�y b?ng l�ng v?i nh?ng g� m�nh c�, b?ng l�ng d? m� ti?p t?c vun v�n cho n� th�m huong hoa. V� du v? c?a cu?c s?ng ng?t ng�o khi ta bi?t gi?a th?c v� hu, d�u l� noi ta bu?c ch�n d?n v� nh?ng g� ch? c� trong mo...

Nh?c ph?m "Gi?c mo Chapi" c?a nh?c si Tr?n Ti?n d� l�m m� m?n bao tr�i tim dang y�u v� c�ng v?i th?i gian th� b�i h�t n�y c�ng ghi d?u ?n s�u d?m trong c�ng ch�ng thu?ng th?c �m nh?c. M?t t�c ph?m mang d?m ch?t n�i r?ng T�y Nguy�n du?c th? hi?n d?c bi?t th�nh c�ng qua ti?ng h�t ca si Y-Moan. M?t ch?t nh?c �m hu?ng m?nh m? m� v?n h?t s?c da di?t h�a quy?n v�o l?i ca gi?n d? nhu l�m cho b�i ca v? t�nh y�u nhu th�m d�i c�nh. Gi� tr? nh�n van v? t�nh y�u l� tu?ng v� ch? nghia l�ng m?n trong ca kh�c r?t d?i d?i thu?ng nhung cung qua d� n�i l�n u?c mu?n mu�n d?i c?a con ngu?i "M?t t�p l?u tranh, hai tr�i tim v�ng".

B?t k� ai khi nghe "Gi?c mo Chapi" cung d?u mu?n m?t l?n d?t ch�n d?n Raglai d? t�m d?n s?c l�i cu?n c?a t?m ch�n t�nh, l�ng th?y chung c?a d�i l?a khi y�u. Th�m v�o d�, ngo�i l� m?t l?i m?i g?i d?y quy?n ru d?n v?i t�nh y�u t? do th� "Gi?c mo Chapi" c�n l� l?i c?u ch�c y�n l�nh, h?nh ph�c, m?t u?c mong t�nh y�u m�i t?t d?p gi?a d?i th?c.

Kaiser LeO (CTV)-------------

Qu� HuongPrint Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net