Print Page | Close Window

Con thuy?n kh�ng b?n

Printed From: Sieu ho tro
Category: Entertainment
Forum Name: Nhạc vàng, nhạc quê hương
Forum Description: những ca khúc không quên
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=15774
Printed Date: 18 April 2024 at 22:10
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: Con thuy?n kh�ng b?n
Posted By: administrator
Subject: Con thuy?n kh�ng b?n
Date Posted: 03 October 2010 at 17:27

Con thuy?n kh�ng b?n l� m?t trong ba nh?c ph?m c?a nh?c si �?ng Th? Phong. C�ng v?i Gi?t mua thu, ca kh�c n�y du?c xem l� m?t trong nh?ng t�c ph?m b?t h? c?a t�n nh?c Vi?t Nam.

V? ho�n c?nh ra d?i c?a Con thuy?n kh�ng b?n, c� t�i li?u cho r?ng ca kh�c n�y du?c �?ng Th? Phong ho�n ch?nh ? Nam Vang v� l?n d?u tr�nh di?n t?i r?p Olympia, H� N?i nam 1941. Theo m?t b�i vi?t c?a nh?c si L� Ho�ng Long:

"Nam 1940, �?ng Th? Phong ph?i t?m xa c� Tuy?t (ngu?i y�u c?a �ng khi d�) d? l�n B?c Giang �t ng�y. Ai d� d?n B?c Giang l� bi?t th? x� n�y c� con s�ng Thuong, m?t con s�ng c� hai d�ng nu?c, b�n d?c, b�n trong. K? vi?t b�i n�y, l�c b� h?c ? B?c Giang, v�o nh?ng ng�y h� n�ng b?c, c�ng b?n b� ra s�ng boi. �?ng t? tr�n c?u ra th�p nu?c kh� cao, nh�n th?y r� hai d�ng nu?c d?c trong r� r?t! ? B?c Giang, m?t bu?i t?i trang sao v?ng v?c, �?ng Th? Phong d� c�ng b?n b� thu� thuy?n c?m s�o r?i c�ng nhau ch�n ch�, ch�n anh h�n huy�n m?i chuy?n. �ang l�c dang vui th� c� ngu?i ra dua cho �?ng Th? Phong m?t bao thu. �ng ngung ngay chuy?n tr� v� v�o trong khoang, l?y bao di�m ra d?t l?a d? coi thu v� d�y d�ng l� thu c?a c� Tuy?t, t? th�nh Nam g?i l�n cho �ng. �?c xong thu, �ng c� v? bu?n v� suy nghi. B?n b� th?c m?c n�n h?i, du?c �ng cho bi?t thu b�o tin c� Tuy?t nhu?m b?nh c? tu?n r?i v� nh? �ng lung l?m n�n c� l? �ng ph?i v? Nam �?nh g?p! Ch�nh d�m n�y, l�c d�m s?p t�n, �?ng Th? Phong thao th?c kh�ng sao ch?p m?t du?c, d� ng?i d?y s�ng t�c du?c t�c ph?m Con thuy?n kh�ng b?n bu?n n�o ru?t...

Hai h�m sau �?ng Th? Phong t? gi� b?n b�, r�t ng?n th?i gian d? v? Nam �?nh. �u?c tin �?ng Th? Phong d� v?, c� Tuy?t th?y b?nh thuy�n gi?m r?t nhanh. V� t?i h�m sau hai ngu?i h?n g?p l?i nhau. L�c ?y mi?n B?c dang v�o Thu, gi� heo may k�o v? mang c�i l?nh. T?i h�m ?y trang l�n mu?n, tr?i t?i gi� nh? l�m cho hai ngu?i th?y th�ch th� di b�n nhau d? su?i ?m l�ng nhau sau bao ng�y xa c�ch. D�u nhau d?n noi cu, �?ng Th? Phong gh� s�t tai c� Tuy?t, h�t nh? nh�ng, gi?ng d?t d�o t�nh c?m nhu r�t v�o tai c� b�i Con thuy?n kh�ng b?n m� �ng v?a s�ng t�c trong m?t d�m tr?ng tr�n s�ng Thuong v� thuong nh? c�...

 

...B�y gi?, ngu?i ngh? si kh�ng c�n d?ng trong khu vu?n nh? c?a m�nh n?a, anh d?t ta ra tru?c c?nh thu v? tr�n m?t d�ng s�ng:
��m nay thu sang c�ng heo may
��m nay suong lam m? ch�n m�y
Thuy?n ai l? l?ng tr�i su�i d�ng
Nhu nh? thuong ai tr�ng to l�ng...

Du?ng nhu �?ng Th? Phong d� n�i l�n du?c t�m tr?ng c?a thanh ni�n nam n? trong th?i d?i. H? s?ng du?i th?i cai tr? c?a th?c d�n v� h? bo vo l?c l�ng nhu nh?ng con thuy?n kh�ng b?n. Nhung con thuy?n n�y ph?i l� con thuy?n tr�i tr�n m?t d�ng s�ng d�n t?c, d�ng s�ng Thuong (ai oi) nu?c ch?y d�i d�ng. Quan tr?ng nh?t l� con thuy?n ph?i tr�i trong m?t m�a thu Vi?t Nam c� gi� heo may, c� suong lam m? ch�n m�y, c� gi� van th�ng ng�n v� c� �nh trang m? chi?u... N?u l� con thuy?n tr�i trong m�a h� hay tr�i tr�n s�ng Seine th� chua ch?c b�i h�t c� th? quy?n ru v� �m ?nh ch�ng ta t? l�u v� m�i m�i du?c:
Lu?t theo chi?u gi�
M?t con thuy?n theo trang trong
Tr�i tr�n s�ng Thuong nu?c ch?y d�i d�ng
Bi?t d�u b? b?n
Thuy?n oi thuy?n, tr�i noi d�u
Tr�i tr�n s�ng Thuong
N�o ai bi?t n�ng s�u

B�i Con thuy?n kh�ng b?n c�n c� m?t uu di?m l� du?c so?n v?i m?t giai di?u ngu cung, d?ng 2 (R� Fa Sol La Do - n?t Mi trong b�i ch? l� n?t tho�ng qua) nghe nhu h�t sa m?c hay ng�m Ki?u. Nh?c si Ph�p Debussy, khi di t�m ch?t li?u m?i trong nh?c ngu cung, d� c� m?t c�u nh?c tuong t? nhu n�t nh?c c?a c�u h�t m? d?u:
��m nay Thu sang c�ng heo may...

Ngo�i ra, trong Con thuy?n kh�ng b?n c�n c� nh?ng do?n h�t v?i "nh?p ch?i" (syncope), m?t th? nh?p ta thu?ng th?y trong nh?ng b?n h�t Ch�o:
Nh? khi chi?u suong
C�ng ai tr?c ?n t?m l�ng
Bi?t bao bu?n thuong
Thuy?n (syncope) mo (syncope) bu�ng su�i d�ng
B?n mo d� thi?t tha (syncope)
Thuy?n oi, d?ng ch? mong
�nh trang m? chi?u
M?t con thuy?n trong d�m th�u
Tr�n s�ng bao la
Thuy?n mo b?n noi d�u-------------

Qu� HuongPrint Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net