Print Page | Close Window

Cai phan mem GOOGLE MAP - dinh vi tim duong cho DT

Printed From: Sieu ho tro
Category: Information Technology
Forum Name: Phone software, call center
Forum Description: Download mobile phone software, telephone code
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=19622
Printed Date: 08 August 2022 at 12:17
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: Cai phan mem GOOGLE MAP - dinh vi tim duong cho DT
Posted By: h20999
Subject: Cai phan mem GOOGLE MAP - dinh vi tim duong cho DT
Date Posted: 18 April 2011 at 15:18

Cài d?t ph?n m?m Google Map - ph?n m?m b?n d? s? cho di?n tho?i di d?ng t?t nh?t, m?i nh?t hi?n nay
Download, t?i, Cài d?t t? d?ng Google Map cho di?n tho?i di d?ng(DTDD) – mobile _ ph?n m?m b?n d? và d?n du?ng c?a Google

Google Map la b?n d? s? toàn c?u, dem l?i nhi?u l?i ích cho m?i ngu?i, d?ch v? tr?c tuy?n Google Map c?p nh?t b?n d? du?ng xá, d?a di?m chi ti?t cho các thành ph? l?n ? Vi?t Nam. Hi?n nay, các ph?n m?m Google Map trên các thi?t b? di d?ng r?t ti?n l?i và không ng?ng c?p nh?t. Ngu?i dùng di?n tho?i có Google Map gi? dây có th? xem b?n d?, t́m du?ng và d?a di?m ? m?i lúc vào m?i noi.
Hi?n nay, Google Maps không ch? xu?t hi?n trên máy tính mà nó tr? nên g?n gui hon v?i các ph?n m?m ti?n d?ng trên di?n tho?i di d?ng. Đi?u này giúp ngu?i dùng di?n tho?i di d?ng có th? xem b?n d?, t́m du?ng di và d?a di?m ? m?i lúc, m?i noi.
S? d?ng Google Maps trên di?n tho?i c?a b?n và không bao gi? ph?i mang theo b?n d? gi?y hay chi?c máy tính bên ḿnh n?a.
Vi?c cài d?t b?n d? Google Maps vào di?n tho?i r?t d? dàng, nhanh chóng và hoàn toàn t? d?ng. V?i m?t tin nh?n b?n có ngay m?t b?n d? Google Maps toàn c?u.
Google Maps phan mem hay nhat, nhanh nhat cho dien thoai hien nay.


T?i, cài ph?n m?m google map - ph?n m?m d?nh v? toàn c?u cho di?n tho?i di d?ng Nokia E63, E71,E72,samsung,LG,Motorola, Brackberry:

So?n tin:

GM G?i 6775

Ph?n m?m free hoàn toàn
Ti?n l?i hon, ti?t ki?n hon r?t nhi?u so v?i vi?c b?n s? d?ng GPRS t́m du?ng trên Google tr?c ti?p


B?n s? nh?n du?c m?t ph?n m?m Google Map

Chúng tôi dă ki?m tra và test trên r?t nhi?u model di?n tho?i và th?y dây là ph?n m?m Google Map t?t nh?t cho di?n tho?i hi?n nay.
Tính nang chính c?a ph?n m?m Google Map
- Ph?n m?m Google Map có giao di?n ti?ng Vi?t ho?c Ti?ng Anh
- Ph?n m?m Google Map ch?y trên các di?n tho?i h? tr? Java GPRS
- Ch?c nang t́m ki?m d?a di?m, các tuy?n du?ng, các phiên b?n Google Map 2.3.2 mô t? tuong d?i chi ti?t các thành ph? l?n c?a Vi?t nam và các tuy?n du?ng chính c?a Vi?t nam
- T́m v? trí hi?n t?i c?a di?n tho?i, Khi ch?n ch?c nang này ta s? bi?t du?c v? trí hi?n t?i c?a ḿnh trên b?n d?. V?i các di?n tho?i có ch?c nang d?nh v? toàn c?u v? tinh GPS th́ vi?c xác d?nh v? trí hi?n t?i thông qua GPS nên r?t chính xác to? d?, v?i các di?n tho?i không có GPS th́ vi?c xác d?nh v? trí thông qua tr?m BTS g?n nh?t v?i di?n tho?i. Khi chúng ta di chuy?n trên các tuy?n du?ng th́ v? trí c?a ta trên b?n ḍ cung di chuy?n trên b?n d? Google map
(Luu ư: máy ko cài GPS th́ s? ko có ch?c nang này)

- Ch?c nang t́m du?ng di, ta nh?p vào d?a ch? xu?t phát và d?a ch? c?n d? d? t́m du?c du?ng di phù h?p, nhanh nh?t, t?t nh?t
- M?t ch?c nang r?t hay c?a ph?n m?m google Map 2.3.2 có tích h?p ch?c nang Google Latitude là ch?c nang theo d?i s? di chuy?n c?a di?n tho?i trên b?n dô Google Map. Đ? th?c hi?n du?c ch?c nang này b?n c?n:
B?n ph?i dang kư 1 tài kho?n gmail
B?n vào google maps trên di?n tho?i. Sau dó b?n menu lên. B?n có nh́n th?y " join latitude" không. B?n dang nh?p tài kho?n gmail c?a ḿnh vào.
Bây gi? b?n bè c?a b?n có th? bi?t b?n dang ? dâu. Ho?c b?n có th? xem chi?c di?n tho?i c?a ḿnh ? dâu thông qua máy tính ho?c laptop r?i trên Google map
- B?n d? Google map trên di?n tho?i c̣n nhi?u ch?c nang r?t h?ng d?ng n?a.

Đ?nh nghia v? GPS

Co b?n, GPS (Global Positioning System – H? th?ng d?nh v? toàn c?u) là h? th?ng d?a vào các v? tinh toàn c?u d? xác d?nh v? trí trên trái d?t. V? trí c?n du?c xác d?nh du?c ghi nh?n b?i thi?t b? có tích h?p chip d?nh v? GPS b?t ḱ. Thi?t b? này liên t?c truy?n nh?n thông tin v?i h? th?ng v? tinh quanh trái d?t và t? dó tính toán ra v? trí t?i th?i di?m ghi nh?n thông tin. V? trí chính xác trên th?c t? du?c tính toán b?i m?t phép do tam giác, d?a vào kho?ng cách t? di?m c?n xác d?nh d?n 3 v? tinh khác nhau ch? không ph?i ch? 1 v? tinh riêng l?.
GPS hi?n nay du?c ?ng d?ng r?t nhi?u trong d?i s?ng qua các thi?t b? GPS chuyên d?ng, di?n tho?i di d?ng tích h?p chip GPS hay h? th?ng d?n du?ng trên xe hoi…

H?u h?t các di?n tho?i có cài GPRS và h? tr? Java, ch?y Symbian OS S60 có th? cài du?c b?n d? s? Google Map
------------------------------------------------------------
Chi ti?t liên l?c website: www.kenh365.net
Email:      [email protected]
Đi?n tho?i h? tr? khách hàng : 1900.571.230

T?i ph?n m?m Google-map v? di?n tho?i (ĐTDĐ), mobile _ mang c? th? gi?i d?n bên b?n!!!

Chúc b?n thành công!Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net