Print Page | Close Window

H?n Ma Trong Bi?t Th?

Printed From: Sieu ho tro
Category: Relax
Forum Name: Truyên Ma
Forum Description: chuyện ma nghe đọc
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=619
Printed Date: 27 October 2021 at 10:08
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: H?n Ma Trong Bi?t Th?
Posted By: guest
Subject: H?n Ma Trong Bi?t Th?
Date Posted: 01 March 2008 at 12:04
H?n Ma Trong Bi?t Th?
Tân, m?t ngu?i b?n h?c cu cu?a Khôi, m?i Khôi t?i toà bi?t th? tráng l? cu?a Tân t?i Đà L?t ngh? ngoi trong d?p cu?i tu?n. T?i dây, Khôi g?p m?t s? bè b?n cu?a Tân và h́nh nhu có m?t cái ǵ r?t b?t thu?ng dang x?y ra trong ngôi bi?t th? khi m?i ngu?i tha?o lu?n v? h?n ma cu?a m?t n? tu.
    Trong b?a an chi?u, Khôi th?y m?i ngu?i d?c bi?t theo dơi chàng và nói v? chàng, h́nh nhu cho r?ng chàng là d?i tu?ng cu?a m?t cái ǵ bí m?t.
    Và nh?ng ǵ x?y ra sau dó theo l?i k? l?i cu?a Khôi....
    ... T?i mu?i m?t gi? th́ t?t ca? khách kh?a cu?a Tân d?u v? pḥng h?t, ch? c̣n l?i hai v? ch?ng Tân và tôi ng?i trong pḥng khách. V? Tân nói chuy?n v? m?y ngu?i hàng xóm tru?c khi che mi?ng ngáp dài và xin phép v? pḥng tru?c. Rơ r?t nàng ca?m th?y hài ḷng khi r?i kho?i pḥng khách.
    Không hi?u t?i sao tôi có ư nghi r?ng h́nh nhu m?i vi?c t?i dây không du?c b́nh thu?ng và ch?t ca?m th?y h?i h?n khi dă bo? bao nhiêu công vi?c t?i Sài G̣n, lên dây theo l?i m?i cu?a v? ch?ng Tân d? không làm ǵ h?t!
    V? Tân di r?i, Tân không nói nhi?u l?m mà du?ng nhu ch? c? t́m cách nói v? vi?c can bi?t th? cu?a anh b? ma ám. B?t m?ch du?c vi?c này, tôi ho?i ngay:
    - Có pha?i ông mu?n nói r?ng can bi?t th? cu?a ông có ma pha?i không?
    V?a d?t l?i, tôi nh?n th?y ngay m?t nét kinh hoàng thoáng hi?n trên m?t ngu?i b?n cu. Tôi bèn ba?o Tân:
    - Thôi du?c! Ông không mu?n nói th́ thôi, tôi di ngu? d? sáng mai c̣n d?y s?m.
    Không nói m?t l?i, Tân d?ng d?y bu?c lên l?u. Tôi di theo anh.
    Đi h?t d?y hành lang t?i tru?c cu?a pḥng ngu? cu?a tôi, Tân d?ng l?i, ho?i tôi b?ng m?t gi?ng run run:
    - N?u g?p ma ông có dám nói chuy?n v?i nó nhu ông t?ng tuyên b? trong b?a an chi?u hay không?
    Trong b?a an chi?u, khi tha?o lu?n v? h?n ma cu?a m?t n? tu, m?t ngu?i b?n cu?a Tân ho?i tôi:
    - Nghe Tân nói r?ng ông là ngu?i c?ng bóng vía, không tin nh?ng chuy?n ma qu?. Nhung... n?u g?p ma, ông có dám nói chuy?n v?i nó hay không?
    Tôi m?m cu?i t? t?n dáp l?i ngu?i b?n m?i:
    - N?u dă không có ma th́ ma o? dâu cho tôi g?p! C̣n chuy?n g?p g? chuy?n tṛ th́ tôi s?n sàng tṛ chuy?n v?i b?t c? ai.
    Bây gi? nghe câu ho?i cu?a Tân, tôi không tra? l?i. Tân d?ng im khoa?ng m?t phút tru?c khi chúc tôi “bonne nuit” r?i quay di. Khi t?i cu?a pḥng ngu? cu?a anh, Tân quay l?i nh́n tôi:
    - N?u c?n ǵ, ông c? g?i tôi.
    R?i Tân dóng cu?a.
    Tôi bu?c vào pḥng, thay d? ngu?, b?t ng?n dèn nho? o? d?u giu?ng, d?c m?t hai t? báo. Chua d?y nu?a ti?ng m?t tôi dă díu l?i, tôi t?t dèn và ngu? ngay l?p t?c.
    Khoa?ng nu?a dêm tôi th?c gi?c. Bên ngoài tr?i l?ng gió. Bên trong can bi?t th? nguy nga cu?a Tân cung im ĺm.
    Đ?t nhiên m?t ti?ng cú gào lên khi?n tôi r?n tóc gáy. Tôi không ngu? du?c n?a và quy?t d?nh d?c báo cho t?i khi g?c.
    Tôi ṃ t́m qua? n?m o? d?u giu?ng và nh?n nút. Áng sáng d?t ng?t to?a ra khi?n tôi chói m?t. Tôi c?m t? báo lên toan d?c, nhung không hi?u t?i sao tôi l?i li?c nh́n xu?ng phía chân giu?ng.
    Tôi không th? nào ta? l?i du?c cho b?n nghe nh?ng ǵ x?y ra cung nhu không th? di?n ta? du?c nh?ng ǵ tôi ca?m th?y lúc dó. Tôi ch? nh? r?ng tim tôi nhu ngung d?p, c? tôi khô c?ng, và b? thúc d?y bo?i s? kinh hoàng, tôi ng?i b?t d?y, co rút o? d?u giu?ng.
    Có l? hành d?ng b?t ch?t dó khi?n tim tôi d?p l?i và m? hôi cu?a tôi vă ra nhu t?m. Tôi không pha?i là ngu?i tin tuo?ng o? b?t k? tôn giáo nào và tôi không bao gi? tin là có ma. Nhung tôi c̣n nh? rơ trong giây phút dó, d?nh ki?n cu?a tôi h?u nhu thay d?i hoàn toàn, v́ o? phía chân giu?ng, m?t h́nh ngu?i qu?n nh?ng ma?nh va?i li?m ta? toi tr?ng xóa t? d?u d?n chân dang d?ng nh́n cḥng ch?c vào m?t tôi. Cái d?u, ch? c̣n cái s? v?i hai l? m?t den ng̣m, sâu ho?m, dang nh́n th?ng vào m?t tôi. Ngo?i tr? hai bàn tay xuong x?u dang ch?n v?n, có ve? nhu mu?n ch?p l?y tôi, cái s? ngu?i và toàn thân h?n ma hoàn toàn b?t d?ng.
    Tôi nh́n th?ng vào dôi m?t cu?a cái s? ngu?i và dôi m?t sâu ho?m cung tr?ng tr?ng nh́n tôi, hai hàm rang tr?ng nho?n nhe ra mà tôi không bi?t là cu?i hay d?a.
    Tôi v?n c?m qua? n?m trong tay. Ư tuo?ng t?t dèn v?t d?n nhung tôi không dám, s? trong bóng t?i l? h?n ma nhào t?i vu?t nh? vào m?t tôi m?t cái th́ ch?c là tôi ch?t ngay t?i ch? quá. Quá cang th?ng tôi nh?m m?t l?i, nhung lai v?i vă mo? ra ngay.
    H?n ma v?n o? dó. Tim tôi nhu mu?n nha?y ra kho?i l?ng ng?c và m? hôi khi?n tôi run lên v́ l?nh. Đ?u óc tôi hoàn toàn tê li?t trong hai muoi giây ho?c hai muoi phút, tôi không bi?t.
    Đ?t nhiên tôi nh? t?i ca?nh các b?n bè cu?a Tân nói v? chuy?n h?n ma ngu?i n? tu và nh?ng dôi m?t nh́n tôi xoi mói. Tôi cung nh? câu nói cu?a Tân “n?u g?p ma ông có dám nói chuy?n v?i nó nhu ông t?ng tuyên b? trong b?a an chi?u hay không?”. Đ?u óc tôi ch?t loé lên m?t tia sáng: “T?i nó dám dàn ca?nh phá ḿnh l?m à!”. Ch? nghi t?i dó, m?t tôi ch?t nóng b?ng, tim tôi d?p hu?nh h?ÿch, không pha?i v́ s? mà v́ gi?n. H?! N?u t?i nó mu?n ch?c phá tôi, tôi pha?i cho b?n chúng m?t bài h?c m?i du?c!”.
    V?a nghi xong, tôi lao v?t v? phía chân giu?ng, th?ng tay d?m th?t m?nh vào “h?n ma”. Cú d?m cu?a tôi khi?n b? xuong b?t ngu?a ra d?t và tay tôi, không hi?u d?m trúng vào ch? nào, máu cha?y d?m d́a.
    Ch? tay b? c?t khi?n tôi gi?n diên lên, phóng xu?ng giu?ng, d?ng nh́n b? xuong n?m b?t d?ng trên m?t d?t. Rơ r?t dây là m?t tṛ b?p, có th? dă du?c dàn ca?nh và “tŕnh di?n” nhi?u l?n d? Tân và lu b?n có d?p gia?i trí ho?c dánh cá v?i nhau v? pha?n ?ng cu?a các “n?n nhân” khi d?i di?n v?i h?n ma do chúng d?ng lên.
    Con gi?n khi?n tôi không c̣n suy nghi ǵ hon du?c n?a, Tôi cúi xu?ng ch?p l?y t?m va?i li?m gi?t m?nh r?i xé tan xé nát khi?n b?i bay mù m?t. R?i tôi gio? cái s? lên gi?ng m?nh xu?ng sàn nhà tru?c khi gi?t cái s? b? n?t ne? ra kho?i b? xuong, d?p m?nh xu?ng d?t m?y cái n?a khi?n cái s? b? thành nhi?u ma?nh. Chua dă gi?n, tôi lu?m hai cái xuong cánh tay lên phang m?nh vào thành giu?ng khi?n chúng g?y dôi. Li?ng m?y khúc xuong v?n vào m?t góc nhà, tôi ti?p t?c thanh toán hai cái xuong ?ng quy?n. Nh?ng cái xuong su?n b? tôi lu?m t?ng cái lên, kéo ngan bàn ra dút vào m?t nu?a, khép ngan bàn l?i và... r?c r?c... Càng “làm vi?c” tôi càng hang say và ch?ng bao lâu cu?c “tàn phá” cu?a tôi dă hoàn t?t. Bây gi? trong pḥng ng?n ngang nh?ng ma?nh xuong v?n, nh?ng khúc xuong g?y và m?t màn b?i m?t mù.
    Lu?m m?t ma?nh xuong s? n?m sát chân lên, ma?nh xuong má bên trái, tôi xô cu?a bu?c ra, hu?nh h?ych ti?n th?ng t?i pḥng ngu? cu?a Tân. Tôi c̣n nh? rơ nhu m?i ngày hôm qua nh?ng gi?t m? hôi cu?a tôi thi nhau roi lă chă trên m?t hành lang.
    T?i tru?c cu?a pḥng Tân tôi ngung l?i, gio chân dá th?t m?nh khi?n cánh cu?a b?t tung ra.
    Đèn trong pḥng v?n b?t sáng t? lúc nào và tôi th?y Tân dang ng?i trên giu?ng co rúm ca? ngu?i l?i, có l? v́ kinh hoàng. Th?y tôi c?m mi?ng xuong bu?c vào v?i ve? gi?n d?, m?t mày Tân tái ng?t, ngu?i anh run l?y b?y.
    Tôi b?t d?u lên ti?ng. Tôi không nh? lúc dó tôi nói nh?ng ǵ mà ch? bi?t d?i khái là nh?ng l?i gi?n d?, s? va? Tân v́ cái tṛ ma quái re? ti?n cu?a anh, v́ vi?c dàn ca?nh d? bi?n tôi thành m?t tṛ h?. Tôi không bi?t tôi dă nói trong bao lâu mà ch? nh? r?ng lúc dó tôi ch?t ca?m th?y ph?c tài hùng bi?n cu?a chính ḿnh.
    V?i bàn tay máu c̣n dang nho? gi?t, v?i mái tóc d?m m? hôi phu? xu?ng khuôn m?t gi?n d? d?n c?c d?, lúc dó coi tôi ch?c không gi?ng ai. Trong khi dó, Tân thu ḿnh o? d?u giu?ng, có l? gi?ng nhu tôi khi v?a nh́n th?y “h?n ma”. Anh ng?i run r?y không nói du?c m?t l?i tuy m?t hai l?n tôi th?y anh li?m môi nhu toan lên ti?ng. H́nh nhu Tân dang b?n suy nghi cái ǵ v́ hai tay anh dua lên dua xu?ng, dôi môi anh th?nh thoa?ng l?i m?p máy nhung không m?t âm thanh nào thoát ra.
    Đ?t nhiên có ti?ng chân ch?y hu?nh h?ych bên ngoài hành lang, r?i v? Tân lao vào, m?t mày tái ng?t, run l?y b?y:
    - Có chuy?n ǵ dó? Tr?i oi! Ch?c nó l?i hi?n lên n?a pha?i không?
    Th?y Tân dang ng?i co rúm, run r?y trên d?u giu?ng, nàng ch?y t?i ng?i sát bên ch?ng và ca? hai cùng nh́n tôi ch? d?i.
    Tôi cho nàng bi?t nh?ng ǵ x?y ra trong pḥng ngu? cu?a tôi. Tôi nói r?ng tôi dă làm ho?ng vi?c dàn ca?nh tṛ ma quái láo l?u cu?a h? d? bi?n tôi thành tṛ cu?i...
    Trong khi tôi nói, Tân có ve? ngo ngác, làm nhu không hi?u tôi dang nói ǵ. Th?y th?, tôi bèn g?n gi?ng:
    - Tôi dă d?p nát món d? choi quái go? cu?a ông bà thành hàng tram ma?nh r?i! V? Sài G̣n tôi s? cho t?t ca? b?n bè hay cái tṛ choi hèn h? này.
    R?i tôi ném mi?ng xuong trên tay xu?ng sát cái chân giu?ng g?n ch? hai v? ch?ng Tân dang ng?i:
    - Đó, hăy gi? l?i món quà ky? ni?m tṛ choi d?n m?t cu?a ông bà di!
    Tân nh́n th?y ma?nh xuong, và trong m?t thoáng, anh khi?n tôi s? hăi. Anh la hét th?t thanh nhu con heo b? th?c huy?t. Anh la hét, la hét t?i d? v? anh, có l? v?a s? hăi v?a kinh ng?c nhu tôi, ôm l?y anh v? v? nhu v? v? m?t d?a tre?.
    R?i Tân xô v? ra, bu?c xu?ng d?t, v?a la hét v?a ng?i th?p xu?ng, run r?y lu?m ma?nh xuong dính d?y máu lên.
    Khi anh d?ng lên, t́nh h́nh ch?t bi?n d?i, mo? d?u cho s? hăi hùng th?c s? dêm hôm dó.
    C?m ma?nh xuong trong tay, Tân d?t nhiên nín b?t, có ve? nhu dang l?ng nghe m?t cái ǵ. R?i anh l?m b?m “t?i gi? r?i, t?i gi? r?i...” tru?c khi té xu?ng, d?p d?u vào c?nh giu?ng cha?y máu. Ma?nh xuong trong tay anh vang vào m?t góc pḥng.
    Không suy nghi, tôi bu?c t?i nâng Tân d?y. M?t mui anh bo ph?, h?c hác và d?y máu. Tuy nhiên anh v?n l?m b?m: “Nghe ḱa... nghe ḱa...”. V? Tân và tôi nh́n nhau và l?ng tai nghe.
    Khoa?ng mu?i giây sau, tôi nghi r?ng tôi nghe th?y m?t cái ǵ. Tôi không ch?c l?m nhung tôi không th? l?m du?c. H́nh nhu có ti?ng chân di chuy?n th?t êm, th?t nh? ngoài hành lang. R?i nh?ng bu?c chân nghe rơ hon trên sàn g?, dang ti?n v? phía chúng tôi.
    Tân bu?c t?i ch? v? dang ng?i run r?y trên giu?ng m?t mày tái ng?t, kéo m?t v? úp vào vai anh. R?i Tân t?t dèn, kéo v? xu?ng và ca? hai n?m úp m?t lên m?t cái g?i trên giu?ng nhu c? tránh né ho?c không mu?n nh́n th?y m?t cái ǵ.
    Bây gi? ch? c̣n l?i ḿnh tôi d?i di?n v?i cánh cu?a mo? toang và ti?ng chân m?i lúc m?t g?n. Tôi dua tay v? vai v? Tân d? t́m d?ng minh nhung ngu?i dàn bà không pha?n ?ng. S? s? hăi, s? hèn nhát cu?a h? có l? dă kéo tôi v? phe v?i h?. Hai chân tôi t? nhiên kh?yu xu?ng và tôi th?y ḿnh cung úp m?t xu?ng giu?ng.
    Ca? ba chúng tôi n?m yên h?u nhu nín tho?, l?ng nghe.
    Bây gi? ti?ng chân dă d?ng l?i ngay tru?c cu?a pḥng. Tôi c? g?ng ngu?c d?u lên nhung th?n kinh tôi h́nh nhu tê li?t khi?n tôi không c̣n di?u khi?n n?i m?t ph?n thân th? cu?a ḿnh n?a!
    R?i chúng tôi nghe nhu có ti?ng áo qu?n xào x?c, ti?ng tho? x́ x́ và bi?t rơ “nó” dă bu?c vào pḥng. Tôi c? g?ng ngóc d?u lên nhung h́nh nhu b? m?t s?c m?nh vô h́nh dè xu?ng. Tôi th?m s? va? s? hèn nhát cu?a ḿnh trong khi tai v?n l?ng nghe ti?ng “nó” di chuy?n trong pḥng. R?i nh?ng bu?c chân d?ng l?i o? góc pḥng noi có ma?nh xuong s? mà Tân v?a dánh roi.
    R?i tôi nghe th?y ti?ng bu?c chân ḥa l?n nh?ng ti?ng lo?t xo?t ti?n v? phía cu?a pḥng, bu?c ra ngoài và t? t? di xa.
    Trong m?t phút s? can da?m d?t nhiên tro? l?i, tôi d?ng b?t d?y lao ḿnh ra cu?a nh́n theo v? cu?i hành lang, noi tôi nghi r?ng tôi nh́n th?y m?t cái ǵ m? nh?t m?i lúc m?t xa. R?i ch? m?t giây sau, t?t ca? hoàn toàn tr?ng v?ng!
    Tôi th?n th? quay vào pḥng nói v?i Tân:
    - Ông b?t dèn lên di.
    Ánh dèn v?a b?t sáng, tôi nh?n th?y ngay ma?nh xuong o? góc pḥng dă bi?n m?t và v? Tân dang b?t t?nh. Tân hoàn toàn nhu ke? m?t h?n và pha?i m?t t?i g?n mu?i phút tôi m?i khi?n v? Tân t?nh l?i.
    Trong khi Tân l?m b?m, mà tôi không hi?u anh mu?n nói ǵ ho?c dang c?u nguy?n, tôi ch? nghe du?c m?t câu dáng nh? khi Tân nói v?i tôi b?ng gi?ng cu?a ke? mo ngu? “Ông không nói chuy?n v?i cô ta pha?i không?”.
    Sau dó, ba chúng tôi ng?i bên nhau trên giu?ng cho t?i sáng. Th?c ra v? Tân dă ngu? g?c sau m?t hai ti?ng d?ng h?. Trong gi?c ngu? này ch?c ch?n nàng ch? n?m mo toàn ác m?ng nên th?nh thoa?ng l?i run r?y, gi?y gi?a và la ú ? khi?n tôi pha?i dánh th?c nàng d?y m?y l?n. Tân th́ hoàn toàn không nh? c?y du?c ǵ khi anh ng?i yên l?ng nhu m?t pho tu?ng không h?n, tuy có dôi ba l?n anh nói v?i anh nh?ng ǵ tôi không nghe rơ.
    Trong d?i tôi, chua bao gi? dêm dài d?n th?! Thành th?c mà nói, c? m?i phút trôi qua tôi l?i ca?m th?y thêm kh? so? nhung không dám làm ǵ khác hon là ti?p t?c ng?i bó g?i trên giu?ng.
    Hai bi?n c? khu?ng khi?p trong cùng m?t dêm - h?n ma ng?i du?i chân giu?ng và nh?ng ti?ng chân vô h́nh ti?n vào pḥng lu?m ma?nh xuong roi - khi?n quan di?m vô th?n cu?a tôi h?u nhu hoàn toàn x?p d?.
    Trong khi ng?i co rúm trên giu?ng, tôi không bi?t làm ǵ khác hon là l?y khan tay qu?n ch?t ch? máu cha?y.
    Nh?ng ti?ng gà gáy d?u tiên v?ng l?i t? phía xa xa ch?ng khác ǵ nh?ng li?u thu?c h?i sinh d?i v?i chúng tôi. Và khi nh?ng ti?ng chim ríu rít trên cành ḥa l?n v?i gi?a nh?ng v?t sáng d?u tiên trong ngày, chúng tôi bi?t ngay s? pha?i làm ǵ.
    Tuy nhiên ca? ba chúng tôi v?n ng?i b?t d?ng cho t?i khi bác qua?n gia già bu?c vào. Tân lên ti?ng v?i gi?ng khàn khàn m?t mo?i:
    - Bác Tu, nói bà b?p chu?n b? di?m tâm. Sáng nay tôi mu?n an o? nhà.
    Bác Tu là qua?n gia trung thành cu?a v? ch?ng Tân và ch?c ch?n bác s? không ho? môi v?i b?t c? ai v? ca?nh tu?ng l? lùng mà bác nh́n th?y.
    Bác Tu di r?i nhung s? xu?t hi?n cu?a bác khi?n chúng tôi s?c t?nh. Tôi nói v?i Tân là tôi pha?i v? pḥng.
    Tuy nói nhu v?y nhung th?c ra tôi ch? mu?n bu?c ra pḥng khách ng?i ch? t?i khi tr?i sáng h?n ch? không du? can da?m tro? v? pḥng ngu? dù r?t mu?n bi?t b? xuong b? tôi d?p nát có c̣n o? dó hay không, v́ tôi mu?ng tu?ng m?t s? liên h? nào dó gi?a b? xuong b? tôi d?p nát và nh?ng bu?c chân vô h́nh trong pḥng ngu? cu?a Tân.
    Tuo?ng tôi nói th?t, Tân có ve? ng?i ngùng nhung cung bu?c xu?ng giu?ng, nói là anh s? di v?i tôi. V? Tân d?ng ư o? l?i trong pḥng sau khi yêu c?u Tân kéo h?t màn cu?a ra và d?ng dóng cu?a ra vào.
    Khi tôi và Tân bu?c ra kho?i pḥng th́ tr?i dă sáng h?n khi?n chúng tôi thêm hang hái.
    T?i tru?c cu?a pḥng ngu? cu?a tôi, hai d?a chúng tôi hoi ng?n ng?i tru?c khi bu?c vào. Trong pḥng v?n hoi m? m? v́ mành cu?a s? du?c buông xu?ng vào bu?i t?i tru?c khi tôi di ngu?.
    Không ai ba?o ai, tôi và Tân chia nhau bu?c t?i hai cánh cu?a s?, kéo màn cu?a lên.
    Ánh sáng d?u dàng cu?a bu?i ban mai r?i sáng can pḥng. Tôi nh́n quanh pḥng nhung không th?y m?t ma?nh xuong nào h?t! Can pḥng v?n ngan n?p nhu khi tôi lên giu?ng vào t?i hôm tru?c, ngo?i tr? cái m?n n?m b?a băi.
    M?t di?u khác n?a là chúng tôi th?y r?t rơ nh?ng v?t máu nhi?u d?y phía chân giu?ng, noi tôi tung cú d?m vào h?n ma. Máu cung dính d?y nh?ng ngan kéo, noi tôi be? g?y nh?ng khúc xuong, và trên m?t tha?m, noi tôi xé nát t?m va?i li?m ra thành t?ng ma?nh v?n và cung là noi tôi hang say làm công vi?c tàn phá b? xuong!
    Tôi quay nh́n Tân và th?y m?t anh l? ve? hăi hùng: Trên tay Tân là m?t ma?nh va?i tr?ng nho? ta? toi trông nhu m?t ma?nh va?i li?m b? xé nát.Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net