Print Page | Close Window

Ti?ng Đàn Trong B?c Tranh T? N?

Printed From: Sieu ho tro
Category: Relax
Forum Name: Truyên Ma
Forum Description: chuyện ma nghe đọc
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=636
Printed Date: 27 October 2021 at 11:52
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: Ti?ng Đàn Trong B?c Tranh T? N?
Posted By: guest
Subject: Ti?ng Đàn Trong B?c Tranh T? N?
Date Posted: 03 March 2008 at 13:02
Nhu ti?ng nh?c khuya trong gió nh?
    Đàn ai bi oán v?ng khe rèm
    Vang vang du hu?ng nhu ḍng l?
    Đang ch?y âm th?m bên má em.
    HNL
    LNV – Có l?n ngu?i vi?t (NV) t?n b? trong băi d?u xe c?a m?t trung tâm thuong m?i vùng Hoa Th?nh Đ?n - th?y m?t thanh niên da den vác “c?n xé” qu?n áo dang bang qua tru?c m?t. Ngay lúc dó, m?t b? d? trong c?n xé roi xu?ng mà anh ta không hay bi?t, v?n r?o bu?c bang qua l?i dành cho ngu?i di b?!
    NV v?i lu?m b? d? lên và l?n ti?ng kêu anh t? Cung may con du?ng th?ng góc v?i hu?ng di không r?ng l?m, nên thanh niên quay l?? NV gio b? d? lên, anh ta tr? l?i nh?n, nói l?i c?m on r?i quay d? VN t? h?i, s? vi?c nh? m?n v?a x?y ra, ph?i chang có bàn tay x?p d?t c?a Đ?ng T?i Ca? N?u tru?c dó, NV không quên mang theo ch́a khóa P.? Box c?a m?t Post Office g?n nhà mà ph?i tr? l?i nhà d? l?y, ?t dă d?n Buu Đi?n tru?c khi chàng thanh niên làm r?t b? qu?n á? S? vi?c NV có m?t ngay lúc b? d? r?t d? lu?m lên, g?i tr?, tuy là m?t s? vi?c h?u nhu không dáng k?, nhung nó là c? m?t quá tŕnh (processus) dài d?c. Tru?c dó, ngu?i vi?t dă tr?i qua không bi?t bao nhiêu “công phu” di chuy?n, d? có th? d?n t? nu?c Vi?t Nam xa xôi, qua bao ti?u bang, bao th? t?c d? du?c cu trú ngay d?a phuong nà? R?i ngày hôm dó, vào gi? dó, dă qua bao nhiêu “nhân duyên” m?i có d?p g?p chàng thanh niên.... Đây ph?i chang là cái “duyên” trong ṿng tao ng??
    N?u v?y, cái ch?t oan khiên c?a m?t ca n? trong Phu?ng Hát Đông Đô thành Thang Long xua, theo câu chuy?n mà ngu?i vi?t t?ng du?c nghe k? và ghi l?i sau dây, ph?i chang cung do nh?ng m?i duyên ch?ng ch?t t? ngàn xua góp l??
    Dù ph?i hay không, dù câu chuy?n “mua vui” này ch?ng có chút nào du?c xác tín – chuy?n k? mà -, ngu?i vi?t cung xin ghi l?i h?u b?n d?c. HNL.
    Hôm ?y, Sinh deo tráp d?ng ch? ḍ ngang ven t? ng?n sông H?ng d? qua Khu Van Mi?u g?p c? Tú C? Vu?ng, nhu C? dă can d?n chàng sau l?n g?p tru?c.
    - Th?y Khóa!
    Mui ḍ v?a lao t?i, gi?ng nói khá quen thu?c c?a cô lái khi?n Sinh hoi lúng túng. L?n nào qua ḍ, Sinh cung du?c cô lái v?n vă chào h?? Nhung không ph?i là nh?ng câu chào h?i xă giao thông thu?ng. Sinh c?m nh?n trong l?i cô nói v?i ḿnh, có ?n ư riêng tu, tuy không có ǵ rơ r?t.
    - Sao chua có l?n nào Cô Khóa di theo Th?y Khoá?
    V?a ng?i vào m?n ḍ dă nghe cô lái h?i, nhung Sinh không tr? l?? Chàng bi?t là cô lái này chanh chua l?m, thu?ng cḥng gh?o ḿnh, tuy chua bao gi? th?t l?i thi?u l? d?. V?y c? im l?ng là... vàng, dâu c?n tranh hon thua v?i cô. Bà con di ḍ h?u nhu tán thành thái d? c?a Sinh. Ai n?y d?u nhu lo dăng không d? vào tai nh?ng l?i cô lái nói v?i Sinh.
    - À! Em bi?t r?i, hay là th?y Khóa chua có.. cô Khóa!
    Th?y Sinh v?n im l?ng, cô ti?p:
    - Th́ ra Th?y Khóa dang ng?p nghé ái n? c?a C? Tú C? Vu?ng!
    
- o O o -

    Đ̣ c?p b?n, sau khi c?t giây vào chi?c c?c dóng s?n, cô lái nh́n Sinh r?o bu?c lên dê, nói v?i theo:
    - Nh? cho em g?i l?i tham Luong ti?u thu nhé, Th?y Khóa!
    Luong ti?u thu mà cô lái ḍ v?a nói dây là con gái duy nh?t c?a c? Tú C? Vu?ng. Cô lái ḍ ranh mănh này không hi?u sao cung bi?t là c? Tú có ái n?. Nhung cô nói Sinh dang ng?p nghe Luong ti?u thu là không dúng. Sinh tuy?t nhiên không có ư nà? Sinh ch? thoáng th?y ti?u thu vài l?n trong su?t m?y nam d?n h?u tham c? Tú. Do v?y mà Sinh mong du?c g?p cô m?t l?n, nhung d?p may chua d?n.
    M?t hôm, sau m?y ti?ng d?ng h? dàm d?o, hai th?y tṛ m?i mê câu chuy?n, ngay trong b?a com thanh d?m, nên quên là dă quá canh Ha? C? Tú gi? Sinh ? l?i qua dêm, v́ gi? dó dâu c̣n ḍ ngang qua bên kia sông H?ng nu?
    Sáng hôm sau, tru?c khi l?y bi?t c? d? ra v?, Sinh du?c c? t?ng b?c tranh T? N? nà?
    Nguyên là trong l? Thu?ng Nguyên t?i Đ?n Ng?c Son, Sinh du?c g?p l?i C? Tú sau m?y nam c? v? Thái B́nh d?y h?c. C? Tú coi Sinh nhu con, v́ Sinh là th? nam C? Tú Hà Đông, b?n d?ng khoa c?a c?.
    Hai bác cháu cùng d?c câu d?i trong d?n Ng?c Son:
    - Lâm th?y, dang son, nh?t l? ti?m nh?p giai c?nh;
    - T?m nguyên, ph?ng c?, th? trung vô h?n phong quang.(Xu?ng nu?c, lên non, m?t l?i vào d?n c?nh d?p,
    T́m ngu?n, h?i cu, trong dây l?m v? phong quang)
    C? b?o Sinh:
    - Th? trung mà d?i v?i nh?t l?, có hoi ép, nhung ư th́ th?t ha?
    Đ?n câu:
    - Đ?o h?u ch? truong, Đ?u B?c van minh chi tu?ng;
    - Nhân d?ng chiêm ngu?ng, Giao Nam l? nh?c chi dô.
    (Đ?o có ch? truong, n?n móng van minh Đ?u B?c;
    Ngu?i d?u chiêm ngu?ng, kinh dô l? nh?c Giao Nam).
    C? b?o Sinh:
    - L? nh?c! T? ngàn xua, Cha Ông ta t?ng nói, d?i ư: danh không chánh th́ ngôn không thu?n; ngôn không thu?n th́ L? Nh?c ph? b?; L? Nh?c ph? b? th́ ngu?i dân không c̣n ch? nuong nh?. T? khi ngu?i Pháp d?t n?n b?o h? trên x? này, tuy Van Mi?u c̣n, nhung L? Nh?c dâu du?c nhu xua n?a...
    r?i c? ti?p:
    - B?a nay có món an thanh d?m c?a mi?n quê m?i dem ra, cháu ghé bác an com chi?u, luôn ti?n bác cho cháu xem b?c tranh T? N? mà Làng Tranh Kinh B?c m?i t?ng bác.
    Đêm dó, trong lúc trà du, t?u h?u, hai bác cháu ng?i trên tràng k?, C? ch? tay vào b?c tranh treo trên tu?ng, b?o Sinh:
    - V?n là 4 b?c, nhung sau l?n b? con h?a ho?n, ngu?i quen c?a Bác ch? c̣n l?i b?c này: thi?u n? dang g?y dàn. Bác cho r?ng dây cung là m?t lo?i tranh L? Nh?c. Ta c? mu?ng tu?ng dang du?c nghe ti?ng dàn réo r?t, véo von, cung th?y trong ḷng thanh th?n.
    Sáng mai, bác t?ng cháu b?c tranh nà? Khung c?nh c?a cháu phù h?p v?i tranh hon là bên nà? V́ nhà cháu g?n ven sông, vào nh?ng dêm Thu trang sáng, gió l?ng t? m?t sông th?i vào, cháu ng?m tranh v?i cơi ḷng thanh khi?t, n?u có duyên, cháu có th? nghe du?c ti?ng vô thanh trong không gi?i!..
    
- o O o -

    Q?a nhiên, Sinh nghe ti?ng dàn t? khe rèm v?ng l?? Đua m?t nh́n qua b?c b́nh phong, Sinh ch?t nh?n ra, ti?ng dàn không ph?i t? phía ngoài vang l?i, mà h́nh nhu ? dâu dây, ngay trong can pḥng nà? Th?t nhiên Sinh nh́n lên b?c tranh T? N? treo trên tu?ng, lung linh du?i ánh dèn d??. L?ng tai nghe, Sinh c?m nh?n du?c ti?ng dàn qu? du?c phát ra t? b?c tranh này... Sinh d?nh th?n l?i, cho r?ng ḿnh dang trong t́nh tr?ng gi?a th?c và mê!…
    Sinh ng?i d?y, dam dam nh́n b?c tranh chuy?n d?ng. Rơ ràng thi?u n? c?m dàn b?ng tay trái, nh? bu?c ra kh?i khung tranh
    - Ti?n thi?p kính chào tiên sinh!
    Sinh d?ng lên, nghiêng ḿnh dáp l?i l?i chào c?a ngu?i d?p:
    - Không dám, xin chào cô nuong!
    Sinh ch? tay vào chi?c dôn d?i di?n bên án thu:
    - Xin m?i cô nuong an to?.
    Thi?u n? không n? hà, kéo v?t áo ng?i xu?ng.
    Sinh ti?p l?i:
    - Ti?u sinh du?c cô nuong giáng lâm, không bi?t có di?u chi ch? giá?
    Cô gái nh? nh?:
    - Ch? giáo th́ không dám, ti?n thi?p ra dây d? cáo bi?t tiên sinh!
    Sinh ng?c mhiêm:
    - Cáo bi?t? ? dây có di?u ǵ khi?n cô nuong không du?c hài ḷng?
    - Thua tiên sinh, thi?p dă măn nhi?m t?i d?a phuong này...
    Th?y Sinh nhu ngo ng?n ti?c nu?i, thi?u n? l?i lên ti?ng:
    - N?u có duyên, ti?n thi?p s? du?c cùng tiên sinh tái ki?n.
    Sinh ch?t nh? ra di?u ǵ:
    - Cô nuong v?a nói là măn nhi?m t?i d?a phuong này, có th? cho ti?u sinh bi?t là nhi?m v? ǵ không?
    - Câu chuy?n này có liên quan d?n tiên sinh...
    - Ti?u sinh chua hi?u ư cô nuong. Ch?ng hay chuy?n liên quan d? ti?u sinh này, là h?a hay phúc dâ?
    Ngu?i d?p th?ng th?n:
    - N?u là phúc th́ không ph?i h?? N?u là h?a th́ khó tránh. Phúc hay h?a c̣n tùy vào s? m?ng c?a tiên sinh. Đi?u ch?c ch?n là n?u tiên sinh mu?n v́ tha nhân, th́ dây là co h?i t?t.
    - Xin cô nuong ch? giáo, ti?u sinh c?n ph?i làm ǵ?
    
- o O o -

    Nguyên là Luong ti?u thu dang b? m?t oan h?n ḍi tr? món n?... t́nh. Dù cho ti?u thu không ph?i ngu?i c? ư gây ra món n? nà? H?n oan là ca n? c?a m?t phu?ng hát d??
    Trong m?t bu?i hát ch?u vào d?p l? Đ?c Hung Đ?o Đ?i Vuong, Phu?ng Hát Đông Đô có m?t ca n? dùng thu?c d?c t? t? ngay sau dêm hát. Thiên h? d?n r?ng cô gái b? th?t t́nh, mà t́nh d?ch c?a cô l?i chính là Luong ti?u thu, ái n? c?a c? Tú C? Vu?ng! Th?c ra, Luong ti?u thu không h? hay bi?t chàng trai dang theo du?i ḿnh l?i là ngu?i yêu c?a cô gái vô danh trong Phu?ng Hát Đông Đô. Dù cho có nhi?u mai m?i t?i lui nhà c? Tú, nhung c? Tú chua có quy?t d?nh v? hôn nhân c?a ái n?. V? ph?n Luong ti?u thu th́ nh?t d?nh là ph?i vâng l?i cha m? “d?t dâu con ng?i d?y”, c̣n trong ch? riêng tu, nàng chua h? có t́nh ư ǵ v?i chàng trai, mà cung chua h? g?p m?t chàng l?n nà?
    R?t dáng ti?c, ca n? d?i d?t s?m tuy?t v?ng nên dă t́m cái ch?t cho thoát n? d?i v́ cho r?ng ḿnh không x?ng dáng b?ng Luong ti?u thu! Cô ta tru?c khi ch?t v?n c̣n oán h?n Luong ti?u thu và nguy?n ki?p sau s? ḍi món n? t́nh này! M? c?a cô n?m trong nghia trang làng Nh́, có sáu ch? Hán ghi trên t?m bia: Th? N? Đoàn Th? Chi M?.
    Kho?ng m?t nam, sau khi cô gái b?t h?nh n?m xu?ng, có nh?ng dêm Luong ti?u thu n?m mo th?y lăng dăng m?t bóng h́nh thi?u n? m?c toàn d? tr?ng lu?t d?n bên giu?ng và lên ti?ng ḍi m?ng! C? Tú C? Vu?ng tuy không tin câu chuy?n k?, nhung th?y con gái ngày càng xanh xao, vàng v?t, dành bu?c ḷng ph?i d? C? Bà lên Đ?n Ng?c Son xin cúng Sao, gi?i h?n. C? Bà c̣n du?c dem con gái xuôi vùng d?ng b?ng d? dâng cho Bà Chúa Li?u, trong m?t d?i l? ? mi?n giáp ranh hai t?nh Ninh B́nh và Thanh Hoá.
    B?a kia, có ngu?i h?c tṛ cu dem b?c tranh T? N? (trong b? t? b́nh dă b? cháy ba b?c) d?n bi?u, c? dem treo ngoài pḥng khách là noi trung bày nhi?u tranh Dân Gian xua, nay do các ngh? nhân Vi?t v? và in m?c b?n.
    R?i t? nhiên Luong ti?u thu b?t d?n m?ng m?. Ngu?i nhà C? Tú, có k? bàn tán cho là s? di ti?u thu gi?m b?nh là do k?t qu? vi?c cúng Sao gi?i h?n; ngu?i th́ cho là do k?t c?a c?a vi?c dâng Cô cho Ba Chúa Li??
    Ch? có Luong ti?u thu là c?m nh?n du?c s? phù h? thi?u n? trong b?c tranh treo trên tu?ng.
    B?i v́ sau khi tranh du?c dem di, nh?ng con ác m?ng l?i hành h? Luong ti?u thu, khi?n gia nhân trong gia d́nh c? Tú xôn xa? L?i bàn tán d?n tai Sinh, nên chàng d? d?nh là s? xin h?u chuy?n c? Tú d? tŕnh bày ư nguy?n. xin tr? l?i b?c tranh d? Luong ti?u thu du?c gi?m b?nh.
    
- o O o -

    Và bây gi?, ngu?i trong tranh v?a ng? ư t? bi?t Sinh.
    - Th́ ra cô nuong dă bi?t là sáng mai ti?u sinh s? dem b?c tranh qua bên c? Tú C? Vu?ng. Ti?u sinh làm nhu v?y chính là phù h?p v?i tâm ư c?a cô nuong mu?n cho ti?u sinh v́ Luong ti?u thu mà...
    Thi?u n? th? dài:
    - C?m on tiên sinh có h?o ư. Nhung ti?n thi?p dă nói r?ng h?t nhi?m v? ? d?a phuong này, bao g?m c? khu v?c t? và h?u ng?n sông H?ng. Đ?n gi?a gi? Tư, b?c tranh s? không c̣n là noi mà ti?n thi?p nuong thân n?? V́ th?, tiên sinh có dem tranh tr? l?i c? Tú hay không, cung không c̣n tác d?ng nào n?? H?n tiên sinh dă hi?u ư ti?n thi?p. Do v?y mà chính tiên sinh m?i là ngu?i “gi?i oan” cho Luong ti?u thu, ch? không ph?i ti?n thi?p n?a!
    Th?y Sinh v?n c̣n chua minh b?ch, cô gái ch?m răi:
    - Cơi Trên có co huy?n di?u, ti?n thi?p không th? ti?t l?. Ch? xin khuyên tiên sinh là, n?u c? Tú có yêu c?u tiên sinh làm di?u ǵ v́ ái n? c?a c?, mong tiên sinh s? không n? hà.
    - Ti?u sinh có liên quan ǵ d?n chuy?n riêng tu c?a Luong ti?u thu, thua cô nuong?
    - Có m?i giây ràng bu?c vô h́nh. Nói cách khác, tiên sinh t?ng có món n? ph?i tr? cho cô gái b?t h?nh c?a Phu?ng Hát Đông Đô. Cô ?y c? nhè Luong ti?u thu là ngu?i không vay d? ḍi tr?. Tiên sinh làm di?u ǵ cho Luong ti?u thu, cung t?c là tr? n? xua cho ca n? v?y...
    Nói xong, thi?u n? nghiêng ḿnh cúi d?u chào Sinh. Trái v?i ư nghi c?a sinh là cô s? bu?c vào b?c tranh, thi?u n? l?i bay lu?t ra phía ngoà? T? dó, không bao gi? Sinh c̣n nghe ti?ng dàn phát ra t? b?c tranh T? N? n?a!
    *
    Sau l?n Sinh h?u chuy?n c? Tú C? Vu?ng, không ai c̣n th?y Sinh xu?t hi?n hai bên t? và h?u ng?n sông H?ng!
    M?t môn sinh c?a c? Tú, trong d?p d?n th?nh an , dă tŕnh v?i c?, r?ng vào bu?i L? t?i d?n Ki?p B?c m?i dây, ông ta dă trông th?y m?t nhà su có khuôn m?t và dáng d?p gi?ng h?t Sinh, d?ng trên Trai Đàn.
    C? Tú ch? m?m cu?i 
     Tác Gi?: http://Hoàng%20Ng?c%20Liên - Hoàng Ng?c LiênPrint Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net