Sieu ho tro Homepage
Forum Home Forum Home > Information Technology > Technology News
  New Posts New Posts RSS Feed - Windows 7 s? thay d?i vinh vi?n d?a h?t PC
  FAQ FAQ  Forum Search   Events   Register Register  Login Login


Windows 7 s? thay d?i vinh vi?n d?a h?t PC

 Post Reply Post Reply
Author
Message
administrator View Drop Down
Admin
Admin

ad

Joined: 14 October 2005
Status: Offline
Points: 508
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote administrator Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Windows 7 s? thay d?i vinh vi?n d?a h?t PC
    Posted: 25 September 2009 at 13:24
H? di?u hành s?p ra m?t Windows 7 c?a Microsoft có th? s? thay d?i ngành công nghi?p máy tính cá nhân vinh vi?n, hăng nghiên c?u Frost & Sullivan tuyên b?.


Ngu?n: AP

Phó Ch? t?ch c?p cao ph? trách công ngh? c?a Frost & Sullivan, ông Martin Gilliland tin r?ng Windows 7 d?i di?n cho "m?t s? chuy?n hu?ng, mà l?n d?u tiên trong l?ch s? PC, m?i dây liên k?t gi?a h? di?u hành máy tính v?i chu k? nâng c?p ph?n c?ng s? b? phá v?".


"Hành d?ng giă t? truy?n th?ng này s? bu?c các doanh nghi?p PC và các nhà cung c?p linh ki?n nhu Intel ph?i nghi ra cách m?i d? thuy?t ph?c, khuy?n khích ngu?i dùng nâng c?p ph?n c?ng", ông Gilliland nói.

Trong b?n báo cáo Th? tru?ng châu Á - Thái B́nh Duong m?i công b?, Frost & Sullivan cho bi?t Windows 7 là h? di?u hành nâng c?p d?u tiên không ḍi h?i nhi?u tài nguyên ph?n c?ng hon các phiên b?n ti?n nhi?m. Đi?u dó có nghia là l?n d?u tiên, Microsoft tung ra m?t h? di?u hành PC không ép bu?c ngu?i mua ph?i b? ti?n ra s?m nh?ng c? máy cao c?p hon, d?i m?i hon.
Trên th?c t?, yêu c?u v? c?u h́nh chính th?c c?a Windows 7 c̣n th?p hon m?t chút so v?i Vista. C? th?, yêu c?u d?i v?i CPU và RAM th́ v?n v?y nhung ? c?ng không c?n ph?i quá hoành tráng".
Đ?y m?nh sáp nh?p

Các chuyên gia c?a Frost & Sullivan d? doán r?ng, n?u nhu Microsoft ti?p t?c chia r? vi?c nâng c?p h? di?u hành v?i ph?n c?ng, các doanh nghi?p PC s? bu?c ḷng ph?i t́m cách sáp nh?p v?i nhau d? có th? t?n t?i. H? qu? là th? tru?ng PC toàn c?u s? ch?u s? chi ph?i c?a m?t nhóm nh? các doanh nghi?p PC kh?ng l?.

Theo ông Gilliland, Intel và Microsoft luôn tung ra nh?ng s?n ph?m m?i, quan tr?ng m?t cách nh?p nhàng v?i nhau trong su?t 30 nam qua. Dù m?t bên là ph?n c?ng, m?t bên là ph?n m?m, song chu tŕnh phát hành và c?u h́nh d?u tuong ?ng và an kh?p t?i da.

"S? g?n k?t gi?a Microsoft và Intel dă kéo dài nhi?u th?p k?, khi?n cho ngu?i ta nghi r?ng ngành công nghi?p PC t?n t?i hai c? dông d?c quy?n "?o" trong hai linh v?c then ch?t c?a th? tru?ng là h? di?u hành và CPU".

Tuy nhiên, Windows 7 dánh d?u m?t s? "r?i xa" c?a hai gă kh?ng l?. M?c dù v?y, ph?i ch? d?n phiên b?n Windows h?u Windows 7 (s? du?c phát hành trong ṿng 3 nam n?a), ngu?i ta m?i bi?t s? xa r?i l?n này là m?t chi?n lu?c h?n ḥi c?a Microsoft, hay ch? là m?t sách lu?c nh?t th?i, nh?m kh?c ph?c nh?ng h?u qu? t?i t? mà Vista dă gây ra".
Vista - N?i h? th?n muôn d?i

Trong b?n báo cáo, Gilliland nh?n d?nh m?t trong nh?ng vu?ng m?c l?n nh?t mà ngu?i dùng v?p ph?i v?i Vista, chính là hi?u su?t quá kém c?a h? di?u hành này.

"Ngay c? nh?ng ngu?i có c?m t́nh v?i Vista cung ph?i than phi?n v? t?c d? ch?y ch?m nhu rùa c?a máy tính, nh?t là n?u dem so sánh v?i môi tru?ng Windows XP".

"Microsoft dă ph?i h?ng ch?u nh?ng n?i dau l?n khi khuyên ngu?i dùng cá nhân và doanh nghi?p s?m s?a nh?ng c? máy hùng h?u d? ch?y Vista. Nhung th?c t? là ngay c? nh?ng c? PC cao c?p cung ph?i v?t l?n v?i "tr?ng lu?ng" kh?ng khi?p c?a Vista".

S? m?nh c?a Windows 7 là ph?i kh?c ph?c du?c v?n d? này. Ch? có di?u s? kh?c ph?c c?a Microsoft s? làm thay d?i cách v?n hành c?a ngành công nghi?p PC, trong ít nh?t là 1-2 nam t?i, n?u không mu?n nói là măi măi".

Gilliland cho r?ng Windows 7 s? d?ng các tài nguyên hi?u qu? hon nhi?u so v?i Vista, và do dó, nó s? ch?y nhanh hon h?n trên cùng m?t h? th?ng. "N?u nhu h?u h?t ngu?i dùng c?n ph?i nâng c?p máy tính dang dùng, ho?c mua m?t c? PC hoàn toàn m?i d? chi?n d?u v?i Vista, th́ ngu?i dùng Windows 7 ch?ng c?n làm ǵ c?".

"Quan tr?ng hon, nh?ng c? máy du?c dán nhăn "S?n sàng cho Vista" s? ch?y ?n d?nh hon và nhanh hon r?t nhi?u n?u chúng v?n hành trên n?n Windows 7".

Tr?ng C?m (Theo PCWorld)

Quê Huong
Back to Top
Sponsored Links


Back to Top
 Post Reply Post Reply
  Share Topic   

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd.

This page was generated in 0.062 seconds.
bao ky nam , Thuoc nam ky dieu
C?a thép ch?ng cháy,cua thep chong chay,c?a ch?ng cháy,cua chong chay,c?a nh?a abs,cua nhua abs,c?a abs,cua abs,cua thep van go,c?a thép vân g?,c?a thép an toàn,cua thep an toan,c?a cu?n ch?ng cháy,cua cuon chong chay,c?a g? ch?ng cháy,cua go chong chay,c?a tru?t t? d?ng,cua truot tu dong,c?a kính ch?ng cháy,cua kinh chong chay