Print Page | Close Window

Y Vân

Printed From: Sieu ho tro
Category: Entertainment
Forum Name: Nhạc sĩ
Forum Description: Giới thiệu nhạc sĩ
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=2098
Printed Date: 29 July 2021 at 16:59
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: Y Vân
Posted By: administrator
Subject: Y Vân
Date Posted: 04 May 2009 at 00:18
"Cu?i th?p niên 1950, anh Y Vân là nh?c công choi cho các nhà hàng ? Sài G̣n. H?ng dêm, m? ? nhà gi?t qu?n áo ? máy nu?c công c?ng, có l?n gi?t d?n 2 gi? sáng th́ b? c?nh sát ch? d? cu b?t v́ t?i phá l?nh gi?i nghiêm. Đ?n sáng, anh tôi v? nhà, bi?t chuy?n dă khóc và vi?t ra Ḷng m?", em trai c?a nh?c si k? l?i.

Câu hát tha thi?t: Ḷng m? thuong con nhu v?ng trang tṛn mùa thu. T́nh m? yêu m?n nhu làn gió dùa m?t h?. L?i ru man mác êm nhu sáo di?u d?t d?. N?ng mua s?m chi?u vui cùng ti?ng hát tr? tho... Thuong con thao th?c bao dêm dài, con dà yên gi?c, m? hi?n vui su?ng bi?t bao. Thuong con khuya s?m bao tháng ngày, l?n l?i gieo neo, mái tóc trót dành d?m suong...". Vi?t xong, anh hát cho m? nghe và bà dă khóc.

 Nh?c si Y Vân tên th?t là Tr?n T?n H?u, sinh nam 1933 t?i Hà N?i (quê g?c ? Thanh Hóa). Thu? niên thi?u, Tr?n T?n H?u t?ng theo h?c nh?c v?i Giáo su - nh?c si T? Phu?c và cung dă t?p tành sáng tác t? r?t s?m nhung không m?y thành công. M? côi cha, nhà nghèo, m?y m? con d?t díu nhau nuong náu trong m?t túp l?u xiêu v?o ? ngơ ch? Khâm Thiên. Chính v́ th?, Tr?n T?n H?u r?t thuong m? và các em. Chàng nh?c si nghèo ph?i di d?y dàn d? nuôi gia d́nh. Có m?t ngu?i b?n thân gi?i thi?u anh d?n d?y dàn cho m?t ti?u thu khuê các - nàng tên là Tu?ng Vân. R?i gi?a h? hé n? m?t m?i t́nh d?m th?m. Nhung... t́nh d?u tan v? cung là l? thu?ng, hu?ng chi chàng ch? là anh "Truong Chi" si t́nh kh?n kh?, c̣n nàng l?i là m?t "M? Nuong" danh gia v?ng t?c. Không thành duyên nhung... thành danh, m?t lo?t các ca khúc c?a tác gi? Y Vân (có nghia là Yêu Vân) ra d?i nhu: Đ̣ nghèo, ?o ?nh, Nh?t n?ng... v?i phong cách tha thi?t, tr? t́nh r?t du?c công chúng yêu thích. Không ch? có v?y, sáng tác c?a Y Vân c̣n r?t da d?ng: vui tuoi, sôi d?ng v?i Sài G̣n d?p l?m, lung linh, sang tr?ng v?i Ti?ng tr?ng cao nguyên, Nh?ng bu?c chân âm th?m (tho Kim Tu?n) và nh?t là ca khúc Ḷng m? êm ái d?y xúc c?m...

Bà Minh Lâm, v? c? nh?c si Y Vân tâm s?: "Nhi?u ngu?i thêu d?t Y Vân thành m?t con ngu?i da t́nh, trang hoa. Là v? ch?ng, m?y muoi nam d?u g?i tay ?p nên tôi r?t hi?u nhà tôi. Anh ?y là m?t ngu?i dàng hoàng, có ǵ cung th?t thà k? v?i v? (k? c? nh?ng vi?c sâu kín nhu tru?ng h?p l?y ngh? danh Y Vân). Anh ?y r?t có hi?u v?i m? và thuong yêu v? con. Th?i gian sau nam 1975, Y Vân tham gia Đoàn ca nh?c Huong Mi?n Nam, r?i nh?n vi?t nh?c cho nhi?u ngu?n: ph?i nh?c cho Saigon Audio, vi?t nh?c phim, nh?c n?n cho sân kh?u... Anh làm vi?c c?t l?c b?t k? ngày dêm. Ban trua, nh́n anh xoay tr?n vi?t nh?c du?i mái tôn th?p nóng h?m h?p, th?y thuong vô cùng. Tr?i thuong, nên giai do?n dó anh du?c "d?t hàng" d?n d?p, có th? nói là "an nên, làm ra", nh? dó mà gia d́nh chúng tôi xây l?i du?c can nhà t?m g?i là ngan n?p, nhung anh làm ra cho m? con chúng tôi hu?ng, b?i ch? m?t nam sau th́ anh m?t (28/11/1992). D?o ?y, d?ng tru?c quan tài c?a anh dang du?c quàn t?i H?i Âm nh?c TP HCM, m? ch?ng tôi không h? khóc m?t ti?ng. Có l? t?t c? nu?c m?t d? khóc thuong con, bà c? dă âm th?m nu?t ngu?c vào trong. Chúng tôi nghe bà c? nói: "Ngu?i d?i thu?ng b?o: Con "di" tru?c m? là b?t hi?u, nhung m? ch?ng trách con dâu b?i con dă làm tṛn ch? hi?u ngay t? lúc vi?t xong bài Ḷng m?”...


-------------

Quê HuongPrint Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net