Print Page | Close Window

Ngu?I ch?t tr? v?

Printed From: Sieu ho tro
Category: Relax
Forum Name: Truyên Ma
Forum Description: chuyện ma nghe đọc
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=618
Printed Date: 22 September 2021 at 15:51
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: Ngu?I ch?t tr? v?
Posted By: guest
Subject: Ngu?I ch?t tr? v?
Date Posted: 01 March 2008 at 11:51
Ngu?I ch?t tr? v?
Ông bà Ph?m tru?c dây luôn luôn cu ng? ? thành ph?, nhung tru?c khi ông Ph?m h?i huu, hai ông bà quy?t d?nh v? s?ng t?i mi?n quê d? du?c hu?ng b?u không khí trong lành và s? yên tinh c?n thi?t cho tu?i già. H? mua m?t m?nh d?t xinh x?n n?m trên m?t su?n d?i, và v?a d?n vào, công vi?c d?u tiên c?a bà Ph?m là cho tr?ng ngay m?t vu?n rau v?i d? nh?ng lo?i rau c?i mà ông bà ua thích. V?i m?t vu?n rau xanh tuoi, m?i tu?n ông bà ch? c?n mua s?m thêm m?t ít th?c ph?m và m?t vài th? l?t v?t là dă có th? s?ng tho?i mái su?t tu?n. M?t hôm trong khi dang làm vi?c ngoài vu?n, bà Ph?m có c?m tu?ng nhu ḿnh dang b? ai dó theo dơi. Ngu?c m?t nh́n lên, bà th?y m?t thi?u niên ?m y?u v?i dôi m?t trung sâu dang d?ng nh́n bà. C?u bé m?c m?t chi?c qu?n jean cu và di chân không. Bà gio tay v?y chào nhung c?u bé c? d?ng b?t d?ng. Bà th?m nghi có l? c?u ta y?u ?t quá t?i d? không d? s?c gio tay lên v?y l?i. C?u bé g?y tro xuong và bà Ph?m có th? d?m du?c t?ng cái xuong su?n c?a nó. Đ?ng theo dơi bà làm vi?c trong vài phút, c?u bé quay ḿnh r?o bu?c và ch?ng m?y ch?c dă bi?n d?ng sau nh?ng b?i cây r?m r?p. Hai hôm sau c?u ta tr? l?i và di cùng là m?t ngu?i dàn bà kho?ng b?n muoi tu?i, cung an m?c rách ru?i, m?t mui hom hem. Ngu?i dàn bà ti?n t?i sát hàng rào, lên ti?ng h?i bà Ph?m trong khi c?u bé cúi d?u l?o d?o theo sau:
- Bà là ngu?i m?i mua m?nh d?t này ph?i không?
- D? dúng dó. Bà có c?n tôi giúp ǵ không?
Ngu?i dàn bà nói v?i v? c?ng c?i:
- Tôi t?i dây xem có giúp du?c ǵ cho bà hay không. Đây là M?n, con trai tôi. Nó làm vi?c r?t gi?i và r?t kho? m?nh ch? không y?u ?t nhu cái dáng v? b? ngoài c?a nó dâu. N?u bà c?n, nó s? ph? bà trong công vi?c vu?n tu?c cung nhu d? bà sai v?t. M?i ngày ch? xin bà cho cháu 5 ngàn d?ng.
Bà Ph?m toan t? ch?i v́ bà không mu?n c?n có ai ph? giúp mà trái l?i bà r?t thích ho?t d?ng m?t ḿnh trong b?u không khí trong lành t?i dây. Tuy nhiên tru?c h́nh ?nh ti?u t?y c?a c?u bé v?i dôi tay buông xuôi và dôi m?t trơm lo, bà hoi ng?p ng?ng:
- Con bà coi b? c̣n nh? quá, và h́nh nhu nó cung không du?c m?nh kho? l?m...
Ngu?i dàn bà gio tay ng?t l?i:
- Nam nay nó dă du?c mu?i sáu tuy coi nó có v? nh? hon tu?i c?a nó. Nhu tôi dă nói, nó r?t m?nh kh?e ch? không y?u du?i nhu h́nh dáng c?a nó dâu. Tôi b?o d?m là bà s? không có di?u ǵ than phi?n. M?n là m?t ngu?i giúp vi?c r?t gi?i.
Nam ngàn d?ng m?t ngày d?i v?i bà Ph?m không nghia lư ǵ và bà nghi r?ng n?u cho c?u bé này ph? giúp bà m?t tay, bà s? có co h?i cho c?u ta an u?ng d?y d?. Nghi th?, bà Ph?m bèn dáp:
- Đu?c thôi! M?i ngày cháu M?n có th? t?i dây vào lúc mu?i gi? sáng và di v? vào lúc nam gi? chi?u. Tôi s? cho cháu an trua luôn.
R?i bà Ph?m quay sang phía c?u bé:
- Sao M?n, cháu th?y nhu v?y có du?c không?
M?n không tr? l?i khi?n bà Ph?m t? h?i không bi?t c?u ta có nghe bà nói hay không v́ c?u ta v?n d?ng yên cúi d?u, không h? ngu?c m?t. M? c?a M?n ra hi?u cho bà Ph?m bu?c ra xa v?i bà r?i bà th?m th́:
- Thua bà, tôi không mu?n con tôi ph?i di di v? v? v́ nhà chúng tôi ? cách dây khá xa. Nó có th? ng? trong can cḥi nh? dàng kia và xin bà d?ng b?n tâm ǵ v? vi?c cho nó an u?ng. Tôi s? dem d? an t?i cho nó m?i ngày. Nó an u?ng khó khan l?m. Tôi bi?t nó mu?n an món ǵ và s? lo cho nó. M?i l?n tôi t?i, xin bà cho tôi nam ngàn d?ng.
- Th? c̣n cháu M?n th́ sao? N?u cháu ?y làm vi?c cho tôi, tôi ph?i tr? ti?n cho cháu m?i ph?i!
Ngu?i dàn bà l?c d?u:
- Thua bà, bà không hi?u. Tôi c?n ti?n d? nuôi m?y d?a nh? ? nhà. Ba c?a cháu M?n m?t r?i và bây gi? ch? có ḿnh nó là ngu?i có th? làm vi?c du?c d? nuôi gia d́nh. Nó mu?n làm vi?c d? giúp d? tôi và bà s? không ân h?n khi nh?n cho nó giúp vi?c. Nó r?t siêng nang, làm vi?c không bi?t m?t và không bao gi? than phi?n b?t c? di?u ǵ c?.
- Thôi du?c r?i. Nhung tôi nghi r?ng có l? nó không nên ng? ngoài l?u, d? tôi s?a so?n m?t pḥng trong nhà dành cho nó. Nhà tôi r?t r?ng!
- Thua bà không sao dâu. Nó không c?n ng? trong nhà dâu. Nó khó ng? l?m và tôi không mu?n nó làm phi?n bà. Nó ng? trong cái cḥi tranh kia là t?t nh?t.
Th? là ngày hôm sau M?n t?i làm vi?c cho bà Ph?m. Ch?ng bao lâu, bà Ph?m nh?n th?y nh?ng ǵ m? c?u ta nói v?i bà hoàn toàn dúng. M?n không bao gi? than phi?n cung nhu không bao gi? t? ra m?t m?i. M?i bu?i sáng dù ông bà Ph?m d?y s?m t?i dâu di n?a, M?n dă dang làm vi?c hang say, khi th́ cho gà v?t, cho cá an khi th́ làm vu?n... D?n d?n bà cho M?n làm m?t vài vi?c v?t trong nhà và b?t c? vi?c ǵ bà sai c?u ta, không bao gi? bà ph?i nh?c l?i l?n th? hai. M?t hôm, bà nói v?i ông Ph?m:
- Th?ng bé M?n nó gi?i th?t! Nhung nó không gi?ng m?t d?a con trai mà gi?ng nhu... m?t cái máy v?y. Ông có bi?t là nó không h? nói m?t l?i nào v?i tôi hay không? Nó cung không bao gi? nh́n tôi mà ch? luôn luôn nh́n xu?ng d?t.
Ông Ph?m càu nhàu:
- H?! Tôi ch? bi?t m?t di?u là nó làm cho tôi n?i da gà. Có th? nó b? câm hay sao dó. Và theo ư tôi, có th? tâm trí nó không du?c b́nh thu?ng cho l?m.
Bà Ph?m l?c d?u:
- Không th? dâu, tôi th?y nó r?t thông minh. Tôi ch? có c?m tu?ng nhu nó là m?t k? m?ng du, làm vi?c trong khi dang ng?...
Ông Ph?m ng?t l?i:
- ?, th́... giá thuê mu?n nhu v?y cung du?c... À, mà không du?c! Ch? có nam ngàn d?ng m?t ngày qu? là không th? ch?p nh?n du?c khi nó làm vi?c th?t siêng nang. Ḿnh cho nó lên mu?i ngàn d?ng di. Tôi không b?c b?i ǵ v́ s? hi?n di?n c?a nó, nhung d? coi vi?c tang luong có khi?n nó ph?n ?ng ǵ hay không.
Bà Ph?m th́ không nghi r?ng M?n d? ư t?i v?n d? ti?n b?c v́ c?u ta không bao gi? d?ng ch?m t?i. M?i ngày, sau bu?i trua c?u bé ngung làm vi?c, d?ng yên m?t ch? nghiêng d?u nhu nghe ngóng. Ch? m?y phút sau m? c?u xu?t hi?n t? sau hàng cây dâm b?t d?y d?c, mang d? an trên m?t cái gà-mên d?y kín t?i cho c?u. Bà ta ch? t?i khi bà Ph?m tr? ti?n r?i m?i d?n con t?i l?u và ng?i ch? trong khi con bà an u?ng. Bà Ph?m nói v?i ch?ng b?ng m?t gi?ng b?t b́nh:
- T?i sao bà ta l?i không ch?u d? tôi cho nó an u?ng? Tôi dă th?y món an bà ta dem t?i cho nó, trông gi?ng nhu m?t lo?i cháo l?ng. Đó không ph?i món an thích h?p cho m?t d?a bé làm vi?c v?t v? nhu v?y. Tôi th?y h́nh nhu nó c̣n ?m hon khi v?a m?i t?i dây n?a.
Ông Ph?m hoàn toàn d?ng ư. Xuong m?t c?a M?n bây gi? l? ra rơ r?t. Khi c?u cúi xu?ng, nh?ng d?t xuong s?ng hi?n lên th?t rơ sau làn v?i áo. Bà Ph?m c? g?ng m?t l?n n?a khi g?p m? M?n:
- Tôi mu?n cho cháu M?n an d? nóng hàng ngày. N?u không, tôi không th? d? nó ti?p t?c làm vi?c nhu hi?n t?i. Nó m?i ngày m?t g?y y?u. Tôi s? r?ng nó có th? b? b?nh hay làb? suy dinh du?ng.
M?t nét ho?ng h?t hi?n lên trong dôi m?t ngu?i dàn bà:
- Thua bà, bà không hi?u dâu. M?n gi?ng y nhu cha nó. Nó không an du?c nh?ng món an c?a bà và c?a tôi. Nó không th? an mu?i du?c. Co th? c?a nó không ch?u d?ng du?c mu?i. Xin bà c? d? m?i vi?c di?n ti?n nhu hi?n t?i và xin cho cháu nó ti?p t?c làm vi?c v?i bà. Nó là d?a con duy nh?t mà tôi nh? c?y du?c. N?u không có s? ti?n mà nó ki?m du?c ? dây, m?y em nó ? nhà s? ch?t dói h?t c?.
Bà Ph?m dành ph?i nhu?ng b?:
- Thôi du?c. Nó có th? ti?p t?c làm vi?c v?i tôi. Ph?i nh́n nh?n r?ng nó làm vi?c r?t gi?i nhung nó có v? không du?c vui l?m khi ? v?i chúng tôi. Nó không bao gi? cu?i và cung không bao gi? nói m?t l?i v?i tôi ho?c nhà tôi.
Ngu?i dàn bà nhún vai:
- Thua bà, di?u dó không có nghia ǵ h?t. M?n là d?a tr? r?t khác ngu?i. Nó không có cùng s? xúc c?m nhu nh?ng d?a tr? khác. Nó ch? bi?t m?t vi?c duy nh?t là giúp d? tôi và các em nó. Xin ông bà d?ng th?c m?c ǵ v? nó. Nó luôn luôn làm nh?ng ǵ nó mu?n. Xin hăy d? yên cho M?n…
Tuy nhiên bà Ph?m v?n t? h?i “Có ph?i dó là vi?c M?n mu?n làm hay không?”. R?i m?t bu?i t?i hôm dó bà d?ng ? c?a s? pḥng ng? nh́n ra can cḥi tranh noi M?n thu?ng ng?. C?u bé không ng? mà ng?i ngay ? c?a, hai tay bó g?i nh́n ánh trang không ch?p m?t. Bà nói l?n:
- Ch?c có di?u ǵ l? l?m th́ ph?i.
Ông Ph?m dang ngái ng? lên ti?ng:
- Bà nói cái ǵ th??
- Th?ng M?n dó. Tôi d?ng theo dơi nó dă n?a ti?ng d?ng h?. Nó ng?i yên nhu ph?ng dá v?y. V?i nh?ng vi?c nó làm ban ngày, dáng l? nó dă ph?i ng? t? lâu r?i. Nhung mà không, nó v?n ng?i bó g?i ngoài kia ḱa.
Ông Ph?m v?a ngáp v?a ti?n t?i bên v?:
- Đáng l? tôi ph?i cho bà bi?t di?u này t? lâu r?i. Tôi th?y nó v?n luôn luôn ng?i dó su?t dêm. Theo tôi bi?t, nó h́nh nhu không bao gi? ng?. Thú th?c v?i bà, tôi th?y th?ng bé này có v? ma quái quá! Nhung th?c ra nó dâu có làm ǵ phi?n ai dâu!
Bà Ph?m không nói nhung bi?t rơ r?ng M?n dă khi?n bà lo nghi r?t nhi?u. Sáng hôm sau, h́nh dáng c?u bé khi?n bà c?m th?y b?t nh?n. Làn da xanh xao c?a M?n bây gi? dă tr? thành vàng khè, bóng loáng. Xuong trán và xuong má c?a M?n nhu l? rơ ra. Bà c̣n lo l?ng hon n?a khi th?y M?n có v? ch?m ch?p hon và m?t m?i hon thu?ng l?. Bà h?i:
- Sao, cháu th?y không du?c kho? trong ngu?i có ph?i không?
M?n không dáp l?i, l?ng thinh cúi d?u di qua tru?c m?t bà. C?m th?y b?t r?t, bà Ph?m nói v?i ch?ng:
- Ông coi nó ḱa. Tôi nghi r?ng nó b? b?nh. Nó di chuy?n nhu m?t ông già v?y.
Ông Ph?m cham chú nh́n M?n dang c?t c? m?t cách ch?m ch?p:
- Bà nói dúng. Sao da nó b? den nhi?u ch? th? nh??
- Tôi không bi?t nhung ch?c ch?n m?t di?u là nó b? thi?u dinh du?ng quá d?. Tôi không c?n bi?t m? nó nói nh?ng ǵ và tôi s? chu?n b? m?t vài món an ngon lành và b? du?ng cho nó. R?i ngày mai ông dua nó lên t?nh g?p bác si xem sao.
Nghi r?ng có l? M?n thi?u ch?t protein, bà Ph?m bèn làm món súp khoai tây, cà r?t, su?n heo, h?t gà, c̣n thêm m?t ly s?a tuoi và m?t cái bánh ng?t. Xong xuôi bà g?i M?n vào, dua c?u ta vào pḥng an và nói th?t ng?t ngào:
- Cháu mau ng?i vào bàn di. Tôi s?a so?n m?t b?a an th?t d?c bi?t cho cháu v́ hôm nay là dúng ba tháng cháu làm vi?c v?i tôi. Đây là m?t d?p k? ni?m dành cho cháu.
M?n c?n m?t mi?ng, r?i m?t mi?ng n?a. C?u nhai mi?ng su?n heo ch?m ch?m tru?c khi nu?t. R?i c?u ta t? t? d?ng lên. Bà Ph?m lên ti?ng v?i v? lo l?ng:
- Sao v?y? Cháu chua an xong mà mu?n di dâu v?y?
Nhung M?n dă di ra ngoài r?i. Bà Ph?m ch?y t?i m? tung cánh c?a. M?n dă di t?i hàng cây bao quanh m?nh d?t v?i nh?ng bu?c chân th?t dài. Bà Ph?m l?n ti?ng g?i nhung M?n v?n không h? nh́n l?i. Ông Ph?m c?m tay v?:
- Thôi c? d? nó yên. Ch?c là nó mu?n di v? nhà. Có l? m? nó nói dúng. Đáng l? bà không nên cho nó an nh?ng món dó.
Đêm hôm dó bà Ph?m tr?n tr?c su?t dêm. Hôm sau khi tr?i m?i t? m? sáng bà dă d?y, ra vu?n di t?i di lui. Đúng nhu bà lo ng?i, M?n dă không quay tr? l?i. Tuy nhiên ngay tru?c bu?i trua, m? c?u ta t?i noi, ti?n th?ng t?i tru?c m?t bà Ph?m, khuôn m?t bà ta danh l?i:
- Bà dă làm vi?c dó ph?i không? Bà cho nó an sau khi tôi dă d?n bà không du?c làm nhu v?y. Bà cho nó an cái ǵ th??
- Th́... tôi cho nó an súp khoai tay và s?a tuoi, là nh?ng th? d? an c?n thi?t cho M?n.
Ngu?i dàn bà rên lên:
- Súp khoai tây! Tr?i oi! Bà cho nó an mu?i r?i!
R?i bà ta rít lên the thé:
- Bà diên r?i hay sao? T?i sao bà không d? nó du?c yên?
Bà Ph?m có v? b?i r?i:
- Tôi r?t ti?c n?u d? an c?a tôi khi?n cho cháu M?n b? b?nh.
Đ?t nhiên bà Ph?m d?i gi?ng gi?n d?:
- Nhung... nó thi?u an t?i d? g?n ch?t dói ngay tru?c m?t tôi. Tôi không th? nh?m m?t làm ngo du?c. Tôi s? tr? ti?n thu?c men và s? nh? m?t bác si san sóc cho nó.
Ngu?i dàn bà kia im l?ng trong m?t phút tru?c khi lên ti?ng b?ng m?t gi?ng khá bu?n bă:
- Thua bà, xin bà vui ḷng di theo tôi d? xem nh?ng ǵ bà dă làm cho con tôi.
Ngu?i dàn bà quay lung. Bà Ph?m di theo bà ta xuyên qua cánh r?ng tru?c khi ti?n t?i m?t chân d?i. Kho?ng n?a ti?ng sau, hai ngu?i t?i m?t túp l?u xiêu v?o noi ba d?a nh? dang ng?i yên ngoài c?a. Khi bà Ph?m ngung l?i, ngu?i dàn bà n?m tay bà ti?p t?c kéo lôi di. Bà Ph?m h?i:
- Đây không ph?i nhà bà hay sao? Cháu M?n không có trong can nhà này hay sao?
Ngu?i dàn bà l?c d?u ti?p t?c di t?i. M?y phút sau c? hai vu?t qua m?t hàng cây tru?c khi ti?n t?i m?t kho?ng d?t tr?ng v?i m?t vài ? d?t c? m?c um tùm. M?t vài ? d?t có c?m cây thánh giá, nh?ng ? khác th́ không. Bà Ph?m rùng ḿnh:
- Đây là ch? nào v?y bà?
Ngu?i dàn bà th?n nhiên dáp:
- M?t khu nghia trang cu. Không c̣n ai dùng d?n n?a. Đây, m?i bà t?i dây.
R?i bà ta ch? vào m?t ? d?t. Bà Ph?m gi?t ḿnh n?i gai ?c khi th?y dám c? phía trên nhu b? xé bung ra và du?ng nhu có ngu?i t́m cách dào m?t cái h? ? phía du?i.
Không m?t ai ho?c m?t s?c m?nh nào có th? bu?c bà t?i g?n ngôi m? b? dào tung lên dó. Tuy nhiên t? noi bà d?ng, bà Ph?m nh́n th?y du?i h? m?t h́nh thù co qu?p trong chi?c qu?n jean s?n rách và cái áo thun b?n th?u. Ngu?i dàn bà rên r?:
- Đó, th?ng M?n dó. Đó là ch? bà dua nó t?i dó. Ch?ng tôi và nó ch?t t? hai nam nay gi?a m?t mùa dông l?nh l?o v́ ch?ng sung ph?i. Tôi c?u kh?n c? hai tr? l?i nhung ch? có th?ng M?n dáp l?i l?i c?u xin c?a tôi. Nó bi?t là tôi c?n nó. Nó mu?n san sóc cho tôi và m?y em c?a nó. Nó luôn luôn là m?t d?a con ngoan ngoăn.
Bà Ph?m ng?n ngo:
- Bà nói ǵ th?? Tôi... tôi không hi?u ǵ c?...
Ngu?i dàn bà du?ng nhu không d? ư, l?m b?m:
- Tôi ph?i san sóc cho nó th?t c?n th?n. Bà có bi?t là bà không th? cho ngu?i ch?t an mu?i hay không? Mu?i làm ngu?i ch?t quên t?t c? mà ch? nh? ch? ngoi ngh? cu?i cùng c?a h? mà thôi. Chính bà dă khi?n cho th?ng M?n ph?i tr? v? v?i n?m m? cu c?a nó, và t? bây gi? tr? di, ch?c ch?n là nó s? không bao gi? r?i kh?i noi dó n?a…Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net