Print Page | Close Window

Lá Thu T? Bên Kia Th? Gi?i

Printed From: Sieu ho tro
Category: Relax
Forum Name: Truyên Ma
Forum Description: chuyện ma nghe đọc
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=637
Printed Date: 19 September 2021 at 03:50
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: Lá Thu T? Bên Kia Th? Gi?i
Posted By: guest
Subject: Lá Thu T? Bên Kia Th? Gi?i
Date Posted: 03 March 2008 at 13:03

 Bác si Alizabeth Kubler Ross, ngu?i ti?n phong trong lănh v?c nghiên c?u v? hi?n tu?ng h?i sinh cho bi?t: "Con ngu?i s? ch?t nhu con nít s? ma, h? dă nh́n cái ch?t m?t cách s? hăi, ghê t?m và c? g?ng ph? nh?n nó v́ nó làm gián do?n s? liên t?c c?a d?i s?ng. Nhung n?u h? bi?t ch?p nh?n s? ch?t m?t cách b́nh th?n, gi?n d? th́ h? s? th?y ch?t là m?t s? ki?n t? nhiên cung nhu lúc sinh ra v?y. B?t k? lúc nào chung quanh chúng ta, s?ng và ch?t cung luôn luôn ti?p di?n. Lá cây r?ng d? nhu?ng ch? cho nh?ng m?m non xu?t hi?n, h?t mùa dông l?i có mùa xuân. M?t hi?n tu?ng t? nhiên và c?n thi?t nhu th? không l? l?i ch?ng bao hàm m?t ư nghia thâm sâu nào dó? Ph?i chang chính v́ có s? ch?t mà s? s?ng hi?n h?u, có s? xây d?ng th́ cung ph?i có s? h?y di?t, dâu có ǵ t?n t?i vinh vi?n. Ngu?i ta không th? hi?u du?c ư nghia dích th?c c?a s? s?ng n?u h? không ch?u ch?p nh?n s? ch?t, và dă d?n lúc ngu?i ta ph?i nghiên c?u c?n k? các s? ki?n này ch? không th? ch?p nh?n nh?ng lư thuy?t mo h? nào dó du?c".
    Sau dây là tài li?u du?c trích l?i t? cu?n La revue spirite:
    Bác si Henri Desrives là m?t khoa h?c gia ho?t d?ng, vui v? và yêu ngh?. Nhu m?i nhà trí th?c khác, ông s?ng m?t cu?c d?i r?t th?c t? và không bu?n luu ư d?n nh?ng di?u mà khoa h?c chua gi?i thích du?c. Ông không tin r?ng có m?t linh h?n t?n t?i sau khi ch?t v́ th? xác ch? là s? k?t h?p c?a các v?t ch?t h?u co và trí thông minh ch?ng qua ch? là s?n ph?m c?a các t? bào th?n kinh. Khi th? xác dă hu ho?i th́ trí thông minh cung không th? t?n t?i. M?t hôm khi bàn chuy?n v?i các con v? d? tài d?i s?ng sau khi ch?t, ông h?a s? liên l?c v?i các con n?u qu? th?t có m?t d?i s?ng bên kia c?a t?. C?u con trai Piere Desrives, cung là m?t y si, dă nói: "N?u dă ch?t, làm sao cha có th? liên l?c v?i con du?c?" Bác si Henri suy nghi m?t lúc r?i tr? l?i: "Cha không tin có m?t d?i s?ng hay cơi gi?i nào ngoài d?i s?ng này nhung n?u sau khi ch?t mà cha th?y du?c di?u ǵ th́ cha s? t́m d? m?i cách d? liên l?c v?i các con". Vài nam sau, bác si Desrives t? tr?n, các con ông v́ b?n vi?c nên cung không d? ư ǵ d?n bu?i bàn lu?n dó n?a.
    Kho?ng hai nam sau, m?t nhóm nhân viên làm vi?c trong b?nh vi?n l?p bàn c?u co choi, b?t ng? co bút dă vi?t: "Xin cho g?i bác si Piere Desrives d?n v́ tôi là cha c?u dó và tôi có m?y l?i mu?n nh?n nh? v?i các con tôi". Đu?c thông báo, bác si Piere không tin tu?ng m?y nhung nh? l?i l?i d?n c?a cha, ông bèn g?i các em d?n tham d? bu?i co bút này. M?t ngu?i c?m gi? d?u m?t s?i dây, d?u kia c?t vào m?t cây bút ch́ và ch? m?t lát sau cây bút dă t? d?ng ch?y trên các trang gi?y thành m?t b?c thu nhu sau:
    Các con thân m?n,
    Cha r?t hài ḷng dă g?p d? m?t các con noi dây. G?n m?t nam nay, cha có ư trông d?i d? k? cho các con v? nh?ng di?u ? cơi bên này mà cha dă ch?ng ki?n nhung không có co h?i.
    Nhu các con dă bi?t, hôm dó sau khi ? b?nh vi?n v?, cha th?y trong ngu?i m?t mơi l? thu?ng, cha bèn lên giu?ng n?m và d?n d?n l?m di luôn, không hay bi?t ǵ n?a. M?t lúc sau cha th?y ḿnh dang lo l?ng trong m?t b?u ánh sáng trong su?t nhu th?y tinh. Th?t khó có th? t? rơ c?m tu?ng c?a cha khi dó, nhung không hi?u sao cha th?y trong ḿnh d? ch?u, linh ho?t, tho?i mái ch? không b? g̣ bó, ràng bu?c nhu tru?c. Các con bi?t cha b? phong th?p nên di d?ng khó khan, v?y mà lúc dó cha th?y ḿnh có th? di d?ng, bay nh?y nhu h?i trai tráng. Cha có th? gio tay gio chân m?t cách tho?i mái, không dau d?n ǵ. Đang v?y vùng trong bi?n ánh sáng dó th́ b?t ch?t cha nh́n th?y cái thân th? c?a cha dang n?m b?t d?ng trên giu?ng. Cha th?y rơ m? và các con dang quây qu?n chung quanh dó và phía trên thân th? c?a cha có m?t h́nh th? l? m? trông nhu m?t lùm mây màu xám dang lo l?ng. C? gia d́nh d?u dang xúc d?ng và không hi?u sao cha c? th?y trong ḿnh bu?n b?c, khó ch?u. Cha lên ti?ng g?i nhung không ai tr? l?i, cha bu?c d?n n?m l?y tay m? con nhung m? con không h? hay bi?t và t? nhiên cha ư th?c r?ng ḿnh dă ch?t. Cha b? xúc d?ng m?nh, nhung may thay lúc dó m? con và các con d?u lên ti?ng c?u nguy?n, t? nhiên cha th?y ḿnh b́nh tinh h?n l?i nhu du?c an ?i. Cái c?m giác du?c d?m ch́m trong nh?ng l?i c?u nguy?n này th?t vô cùng tho?i mái d? ch?u không th? t? xi?t. L?p ánh sáng bao quanh cha t? nhiên tr? nên sáng chói và c? m?t cu?c d?i c?a cha t? lúc tho ?u d?n khi tru?ng thành b?ng hi?n ra rơ r?t nhu trên màn ?nh. T? vi?c g?n d?n vi?c xa, ngay c? nh?ng chi ti?t nh? nh?t nh?t cung d?u hi?n ra rơ r?t trong tâm trí c?a cha. Hon bao gi? h?t, cha ư th?c tu?ng t?n các hành vi c?a ḿnh, các di?u t?t lành, h?u ích mà cha dă làm cung nhu các di?u x?u xa, vô ích mà cha không tránh du?c. T? nhiên cha th?y sung su?ng v? nh?ng di?u thi?n dă làm và h?i ti?c v? nh?ng di?u mà dáng l? ra cha không nên làm. C? m?t cu?n phim d?i hi?n ra m?t cách rơ r?t cho d?n khi cha th?y m?t m?i và thi?p di nhu ngu?i bu?n ng?.
    Cha ? trong t́nh tr?ng v?t v?, n?a ng? n?a th?c này m?t lúc khá lâu cho d?n khi t?nh d?y th́ th?y ḿnh v?n lo l?ng trong m?t b?u ánh sáng có màu s?c r?t l? không gi?ng nhu màu ánh sáng l?n tru?c. Cha th?y ḿnh có th? di chuy?n m?t cách nhanh chóng, có l? v́ không c̣n xác thân n?a. Cha th?y cung có nh?ng ngu?i dang di chuy?n g?n dó nhung m?i l?n mu?n d?n g?n h? th́ cha l?i có c?m giác khó ch?u làm sao. M?t lúc sau cha di d?n m?t noi có dông ngu?i t? h?p. Nh?ng ngu?i này có rung d?ng d? ch?u nên cha có th? bu?c l?i h?i tham h? m?t cách d? dàng. M?t ngu?i cho bi?t tùy theo các rung d?ng thích h?p mà cha có th? ti?p xúc du?c v?i nh?ng ngu?i ? cơi bên này. S? di cha không th? ti?p xúc v?i m?t s? ngu?i v́ h? có s? rung d?ng khác v?i "t?n s? rung d?ng" (frequency) c?a cha. S? gi?i thích có tính cách khoa h?c này làm cha t?m hài ḷng. Ngu?i n? cho bi?t thêm r?ng ? cơi bên này t?n s? rung d?ng r?t quan tr?ng, và tùy theo nó mà ngu?i ta s? l?a ch?n noi ch?n mà h? s?ng. Cung nhu loài cá ? ngoài bi?n, có loài s?ng g?n m?t nu?c, có loài s?ng ? lung ch?ng và có loài s?ng du?i dáy sâu tùy theo s?c ép c?a nu?c th́ ? cơi bên này, tùy theo t?n s? rung d?ng mà ngu?i ta có th? t́m d?n du?c các c?nh gi?i khác nhau. S? ki?n này làm cha c?m th?y vô cùng thích thú v́ nhu v?y qu? có m?t cơi gi?i bên kia c?a t? và cơi này l?i có nhi?u c?nh gi?i khác nhau n?a.
    Khi xua cha không tin nh?ng quan ni?m nhu thiên dàng hay d?a ng?c nhung hi?n nay cha th?y quan ni?m này có th? du?c gi?i thích m?t cách khoa h?c qua vi?c các t?n s? rung d?ng. Nh?ng t?n s? rung d?ng này nhu th? nào? T?i sao cha l?i có nh?ng t?n s? rung d?ng h?p v?i m?t s? ngu?i? Ngu?i n? gi?i thích r?ng tùy theo t́nh c?m c?a con ngu?i mà h? có nh?ng s? rung d?ng khác nhau; ngu?i có t́nh thuong cao c? khác v?i nh?ng ngu?i tính t́nh nh? m?n, ích k? hay nh?ng ngu?i hung ác, không h? bi?t thuong yêu. Đây là m?t di?u l? lùng mà tru?c nay cha không h? nghi d?n. Cha bèn d?c câu h?i v? kh? nang trí th?c, ph?i chang nh?ng khoa h?c gia nhu cha có nh?ng t?n s? rung d?ng d?c bi?t nào dó, th́ ngu?i n? tr? l?i r?ng, kh? nang trí th?c hoàn toàn không có m?t giá tr? nào ? cơi bên này c?. Đi?u này làm cho cha ít nhi?u th?t v?ng. Ngu?i n? cho bi?t r?ng cái ki?n th?c chuyên môn mà cha tu?ng là to tát ch?ng qua ch? là nh?ng m?nh v?n c?a m?t kho tàng ki?n th?c r?t l?n mà bên này ai cung có th? h?c h?i du?c.
    Ngu?i n? nh?n m?nh r?ng, di?u quan tr?ng là con ngu?i bi?t làm ǵ v?i nh?ng ki?n th?c dó. S? d?ng nó d? ph?c v? hay tiêu di?t nhân lo?i? S? d?ng nó vào m?c dích v? tha hay ích k?? S? d?ng nó d? dem l?i ni?m vui hay d? gây dau kh? cho ngu?i khác? Th?y cha có v? th?t v?ng, ngu?i này bèn dua cha d?n m?t thu vi?n l?n, t?i dây có luu tr? hàng tri?u cu?n sách mà cha có th? tham c?u, h?c h?i. Chua bao gi? cha l?i xúc d?ng nhu v?y. Có nh?ng cu?n sách r?t c? vi?t t? nh?ng th?i d?i xua và có nh?ng cu?n sách ghi nh?n nh?ng di?u mà t? tru?c t?i nay cha chua h? nghe nói d?n. Sau m?t th?i gian nghiên c?u, cha th?y cái ki?n th?c mà ḿnh v?n hănh di?n th?t ra ch?ng dáng k? ǵ so v?i kho tàng ki?n th?c noi dây. Đ?n khi dó cha m?i th?m thía di?u ngu?i kia nói v? kh? nang trí th?c c?a con ngu?i và b?t d?u ư th?c v? t?n s? rung d?ng c?a ḿnh.
    Noi cha dang s?ng có r?t dông ngu?i, da s? v?n gi? nguyên tính n?t cu nhu khi c̣n s?ng ? th? gian. Có ngu?i hi?n t? vui v?, có ngu?i tinh ngh?ch ua ch?c phá ngu?i khác, có ngu?i di?m d?m, có k? l?i nóng n?y. Quang c?nh noi dây không khác cơi tr?n bao nhiêu; cung có nh?ng dinh th? d? s?, to l?n; có nh?ng vu?n hoa m? l? v?i d? các lo?i hoa nhi?u màu s?c; có nh?ng ng?n núi r?t cao hay sông h? r?t r?ng. Lúc d?u cha ng?c nhiên khi th?y nh?ng c?nh v?t này du?ng nhu luôn luôn thay d?i, nhung v? sau cha m?i bi?t c?nh dó hi?n h?u là do s?c m?nh tu tu?ng c?a nh?ng ngu?i s?ng t?i dây. Đi?u này có th? gi?i thích gi?ng nhu s? tu?ng tu?ng ? cơi tr?n. Các con có th? tu?ng tu?ng ra nhà c?a dinh th? trong d?u óc ḿnh, nhung ? cơi tr?n s?c m?nh này r?t y?u, ch? hi?n lên trong trí óc m?t lúc mà thôi. Bên này v́ có nh?ng rung d?ng d?c bi?t nào dó phù h?p v?i s? rung d?ng c?a tu tu?ng làm gia tang thêm s?c m?nh khi?n cho nh?ng h́nh ?nh này có th? du?c th?c hi?n m?t cách rơ ràng, chính xác và lâu b?n hon.
    Các con d?ng nghi r?ng nh?ng ngu?i bên này ch? su?t ngày rong choi, t?o ra các h́nh ?nh theo ư mu?n c?a h?; mà th?t ra t?t c? d?u b?n r?n theo du?i các công vi?c riêng d? chu?n b? cho s? tái sinh. V́ m?i tu tu?ng bên này d?u t?o ra các h́nh ?nh nên dây là môi tru?ng r?t thích h?p d? ngu?i ta có th? ki?m soát, ư th?c rơ r?t hon v? tu tu?ng c?a ḿnh. V́ d?i s?ng bên này không c?n an u?ng, làm l?ng nên ngu?i ta có nhi?u th?i gi? theo du?i nh?ng công vi?c hay s? thích riêng. Có ngu?i m? tru?ng d?y h?c, có k? theo du?i các nghành chuyên môn nhu h?i h?a, âm nh?c, ki?n trúc, van chuong tho phú v.v....
    Tóm l?i, dây là môi tru?ng d? h? h?c h?i, trau d?i các kh? nang d? chu?n b? cho m?t d?i s?ng mai sau. Ph?n cha dang h?c h?i trong m?t pḥng thí nghi?m khoa h?c d? sau này có th? giúp ích cho nhân lo?i. Càng h?c h?i, cha càng th?y cái ki?n th?c khi xua c?a cha không có ǵ dáng k? và n?n y khoa mà hi?n nay các con dang theo du?i th?t ra không l?y ǵ làm tân ti?n l?m n?u không nói r?ng r?t ?u tri so v?i di?u cha du?c bi?t noi dây. Hi?n nhiên khoa h?c phát tri?n tùy theo kh? nang trí th?c c?a con ngu?i, m?i th?i d?i l?i có nh?ng s? phát tri?n hay ti?n b? khác nhau nên nh?ng giá tr? cung v́ th? mà thay d?i. Có nh?ng giá tr? mà th?i tru?c là "khuôn vàng thu?c ng?c" th́ d?i sau l?i b? coi là "c? h?, l?i th?i"; và nhu cha du?c bi?t th́ nh?ng di?u mà ngày nay dang du?c ngu?i d?i coi tr?ng, ít lâu n?a cung s? b? dào th?i. Tuy nhiên cái t́nh thuong, cái ư tu?ng ph?ng s? m?i ngu?i, m?i sinh v?t th́ b?t k? th?i d?i nào cung không h? thay d?i, và dó m?i là can b?n quan tr?ng mà con ngu?i c?n ph?i bi?t. Càng h?c h?i cha càng th?y ch? có nh?ng ǵ có th? t?n t?i du?c v?i th?i gian mà không thay d?i th́ m?i dáng du?c g?i là chân lư. Cha mong các con hăy suy ng?m v? v?n d? này, xem dâu là nh?ng giá tr? có tính cách tru?ng t?n, b?t bi?n d? s?ng theo dó, thay v́ theo du?i nhung giá tr? ch? có tính cách t?m b?, h?i h?t.
    Cha bi?t r?ng m?i ư nghi, tu tu?ng, hành d?ng d?u có nh?ng rung d?ng riêng và du?c luu tr? l?i trong ta nhu m?t cu?n s?. Di nhiên khi s?ng ? cơi tr?n, con ngu?i quá b?n r?n v?i sinh k?, nh?ng uu phi?n c?a ki?p nhân sinh, không ư th?c ǵ d?n nó nên nó khép kín l?i; nhung khi bu?c qua cơi bên này th́ nó t? t? m? ra nhu nh?ng trang gi?y phô bày rơ r?t tru?c m?t. Nh? v?y mà cha bi?t rơ r?ng h?nh phúc hay kh? dau cung d?u do chính ta t?o ra và luu tr? trong ḿnh. Cu?n s? luu tr? này là b?ng ch?ng c? th? c?a nh?ng d?i s?ng dă qua và chính nó ki?m soát t?n s? rung d?ng c?a m?i cá nhân. Tùy theo s? rung d?ng mà m?i cá nhân thích h?p v?i nh?ng c?nh gi?i riêng và s? s?ng t?i dó khi bu?c qua cơi gi?i bên này. Do dó, mu?n du?c tho?i mái ? cơi bên này, các con ph?i bi?t chu?n b?. Cha mong các con hăy b?t tay vào vi?c này ngay. Các con hăy rán làm nh?ng vi?c lành, t? b? nh?ng hành vi b?t thi?n. Khi làm b?t c? vi?c ǵ, các con hăy suy g?m xem h?u qu? vi?c dó nhu th? nào, li?u nó có gây dau kh? hay t?n thuong cho ai không? Đ?ng quá b?n r?n suy tính nh?ng di?u hon l? thi?t mà hăy t?p quên ḿnh. Đ?i ngu?i r?t ng?n, các con không có nhi?u th?i gi? dâu.
    Khi c̣n s?ng, dă có lúc cha d?y các con ph?i bi?t d?u tu thuong m?i d? dành ti?n b?c vào nh?ng truong m?c ti?t ki?m, nh?ng b?t d?ng s?n, nh?ng ch?ng khoán... nhung bây gi? cha bi?t r?ng ḿnh dă l?m. M?t khi qua d?n bên dây, các con không th? mang nhung th? dó theo du?c. Danh v?ng, d?a v?, tài s?n v?t ch?t ch? là nh?ng th? có tính cách t?m b?, bèo b?t, d?n hay di nhu mây trôi, gió th?i, tru?c có sau không. Ch? có t́nh thuong m?i là hành trang duy nh?t mà các con có th? mang theo ḿnh qua cơi gi?i bên này m?t cách tho?i mái, không s? hu hao m?t mát. T́nh thuong gi?ng nhu dá nam châm, nó thu hút nh?ng ngu?i thuong nhau th?c s?, d? h? ti?n l?i g?n nhau, k? h?p v?i nhau. Nó là m?t mănh l?c b?t di?t, m?nh m?, tru?ng t?n và chính nh? ḷng thuong này mà ngu?i ta có th? t́m g?p l?i nhau tr?i qua không gian hay th?i gian. Ch?c h?n các con nghi r?ng ngu?i cha nghiêm ngh? d?y uy quy?n khi tru?c dă tr? nên m?m y?u chang? Này các con, ch? khi nào buông xuôi tay bu?c qua th? gi?i bên này, các con m?i th?c s? kinh nghi?m du?c tr?ng hu?ng c?a ḿnh, t?t hay x?u, h?nh phúc hay dau kh?, thích h?p v?i c?nh gi?i thanh cao t?t lành hay nh?ng noi ch?n th?p th?i x?u xa. Hon bao gi? h?t, cha xác d?nh r?ng di?u cha h?c h?i noi dây là m?t d?nh lu?t khoa h?c th?t don gi?n mà cung th?t huy?n di?u. Nó chính là cái nguyên lư tr?t t? và di?u ḥa h?ng hi?n h?u trong vu tr?. S? l?a ch?n d? s?ng trong c?nh gi?i m? l? d?p d? hay tam t?i u minh d?u do nh?ng t?n s? rung d?ng c?a ḿnh mà ra c? và chính ḿnh ph?i ch?u trách nhi?m v? cu?c d?i c?a ḿnh hay l?a ch?n nh?ng noi mà ḿnh s? d?n.
    Khi c̣n s?ng cha tin r?ng ch?t là h?t, con ngu?i ch? là s? c?u t?o c?a các ch?t h?u co h?p l?i, nhung hi?n nay cha bi?t ḿnh dă l?m. Cha không bi?t phân bi?t ph?n xác thân và ph?n tâm linh. S? ch?t ch? d?n v?i ph?n thân xác trong khi ph?n tâm linh v?n ho?t d?ng không ng?ng. Nó dă ho?t d?ng nhu th? t? thu? nào r?i và s? c̣n ti?p t?c măi măi. Hi?n nhiên các nhân c?a cha không ph?i là cái th? xác dă b? h?y ho?i kia mà là ph?n tâm linh v?n ti?p t?c ho?t d?ng này, do dó cha m?i c? g?ng liên l?c v?i các con d? hoàn t?t di?u mà cha dă h?a v?i các con khi xua. Cha nghi?m du?c r?ng s? s?ng gi?ng nhu m?t gịng nu?c tuôn ch?y không ng?ng t? noi này qua noi khác, t? h́nh th?c này qua h́nh th?c khác. Khi trôi ch?y qua nh?ng môi tru?ng khác nhau nó s? b? ?nh hu?ng nh?ng di?u ki?n khác nhau; và tùy theo s? h?c h?i, kinh nghi?m mà nó ư th?c du?c b?n ch?t thiêng liêng th?c s?c c?a nó. Cung nhu s?ng bi?n có d?t cao, d?t th?p th́ d?i ngu?i cung có nh?ng lúc thang tr?m, khi vinh quang t?t d?nh, lúc kh?n cùng t?i nh?c, nhung n?u bi?t nh́n l?i toàn v?n ti?n tŕnh c?a s? s?ng th́ ki?p ngu?i có khác chi nh?ng làn sóng nh?p nhô, lang xang trên m?t bi?n dâu! Ch? khi nào bi?t nh?n th?c v? b?n ch?t th?t s? c?a ḿnh v?n là nu?c ch? không ph?i là sóng th́ các con s? ư th?c du?c tính cách tru?ng c?u c?a s? s?ng. T? dó các con s? có m?t quan ni?m rơ r?t r?ng ch?t ch? là m?t di?n ti?n t?t nhiên, m?t s? ki?n c?n thi?t có tính cách giai do?n ch? không ph?i m?t cái ǵ ghê g?m nhu ngu?i ta thu?ng s? hăi. Đi?u c?n thi?t không ph?i là tr?n tránh s? ch?t hay ghê t?m nó, nhung là s? chu?n b? cho m?t s? ki?n t?t nhiên ph?i d?n m?t cách tho?i mái, ung dung v́ n?u khi c̣n s?ng các con dă dem h?t kh? nang và phuong ti?n c?a ḿnh d? giúp d?i, d? yêu thuong m?i loài th́ lúc lâm chung, các con ch?ng có ǵ ph?i luy?n ti?c hay h? th?n v?i luong tâm c?. Tru?c khi t? bi?t các con, cha mu?n nói thêm r?ng hi?n nay cha dang s?ng m?t cách tho?i mái, vui v? và an l?c ch? không h? kh? s?.
Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net