Print Page | Close Window

Ngu?i d?p dông phuong

Printed From: Sieu ho tro
Category: Relax
Forum Name: Truyên Ma
Forum Description: chuyện ma nghe đọc
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=638
Printed Date: 30 July 2021 at 06:08
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: Ngu?i d?p dông phuong
Posted By: guest
Subject: Ngu?i d?p dông phuong
Date Posted: 03 March 2008 at 13:14

Ngu?i d?p dông phuong

Tác Gi?: http://music.vietfun.com/trauthor.php?author=Truy?n+Ma -  

 

 

Cách dây m?y nam, chúng tôi c̣n là m?t lu h?c sinh ? tr? m?t can gác t?i Hà N?i. M?t bu?i t?i th? b?y tr?i mua, chúng tôi ng?i nói chuy?n doán d?n cách ch?t c?a m?i ngu?i sau này.
    Phát nói m?t cách khôi hài:
    - Ch?c ch?n r?ng mau hay lâu dây tôi cung thua m?t tr?n oanh li?t v?i m?y d?o quân vi trùng lao dă m?t nam nay di d?o trong ph?i tôi.
    - Tôi có th? tin ? b?nh dau ru?t c?a ḿnh.
    Sau l?i ư, d?n tôi.
    Thanh, h?a si nói:
    - Tôi ch?t v́ dàn bà.
    H? cu?i:
    - Th?t không?
    Thanh ng?ng m?t lúc r?i thong th?:
    - Không, tôi s? găy d? v́ ngh? thu?t.
    S? s?ng và cu?c d?i dua chúng tôi v? m?t noi xa khác nhau. Nam nam sau, tôi g?p Nam, C? nhân lu?t ? Sài G̣n. Nam r? tôi cùng di an com t?i. Khi tôi t? ư h?i tham các b?n cu c̣n ? Hà N?i, th́ Nam nói:
    - Bây gi? h? không c̣n d? h?t dâu!
    - T?i sao th??
    - M?y ngu?i d?u theo dúng l?i bàn doán tru?c c?a h?. Anh c̣n nh? bu?i t?i chúng ta nói d?n cách ch?t c?a m?i ngu?i sau này?
    - Ph?i, nh? l?m. N?a nam sau dó tôi v? dây, r?i trôi d?t kh?p noi d?n nay g?p anh.
    - à, Phát là ngu?i di tru?c, sáu tháng sau, h?n ch?t lúc g?n k? thi.
    - Chúng ta c? th?y là sáu - ba d?a d?u di theo m?i cách ch?t riêng. ư th́ l? t?t nhiên v́ b?nh dau ru?t. T? th́ v? năo v́ quá tr?y l?c. Th?n ch?t cung chi?u theo ư mu?n c?a ngu?i d?y ch?!
    - C̣n Thanh h?a si th́ th? nào?
    - Thanh dă theo dúng l?i hon h?t trong b?n chúng ta. H?n g?y d? v́ dàn bà và ngh? thu?t.
    - H?n ch?t v́ dàn bà?
    - Đă m?y tháng nay Thanh ? trong nhà thuong diên, thu?c vào h?ng không ch?a du?c. Ngu?i thi?u n? làm ki?u m?u c?a Thanh tan ra v́ khoái l?c, du?i nh?ng cái hôn n?ng cháy c?a h?n r?i b?c lên năo làm cho h?n thành diên.
    - Tôi tu?ng Nam nên khôi hài m?t lúc khác th́ hon.
    - Không, tôi có khôi hài dâu, s? th?t là th?. Nam kh?y tàn thu?c, g?i thêm m?t c?c ru?u r?i nói:
    - Câu chuy?n tóm t?t nhu tôi dă nói v?i anh: m?t thi?u n? tr?, d?p ch?ng hai ngh́n tu?i, mà Thanh v? r?i yêu, tan ra v́ khoái l?c trong lúc Thanh âu y?m. V́ th? mà Thanh tr? nên diên. H?t! Nhung n?u mu?n rơ ràng, tôi có th? k? l?i cho anh nghe.
    R?i Nam thong th? ti?p theo:
    - Lúc anh t? giă Hà N?i, b?n tháng sau Thanh d?n v? cho "C? vi?n á Đông". T́m m?t h?a si chuyên v? l?i phuong Đông nhu Thanh không ph?i d? dàng. Thanh là m?t thiên tài và cung v́ th? m?i dua h?n vào nhà diên.
    Đ? ?y viên h?i tru?ng "C? vi?n á dông" có mua du?c m?t th? d? c? r?t quư, ? mi?n b?c á châu, không th? d?nh giá du?c là bao nhiêu, v́ trên m?t d?t này ch?ng có m?t v?t th? hai nhu th?. Đó là m?t kh?i nu?c dá l?n, dă m?y ngh́n nam nay d?ng m?t ngu?i d?p c̣n gi? du?c thân th? nguyên v?n n?m trong dó.
    Vi?c ch? "Ngu?i d?p Đông phuong" v? r?t khó khan. Cái pḥng làm ch? ? cho ngu?i dàn bà l?i khác l? l?m. M?t ṭa nhà hai muoi thu?c b? cao, b?n muoi thu?c b? ngang và khá dài. "C? vi?n á Đông" mu?n gi? du?c v? d?c bi?t, cho "Ngu?i d?p Đông phuong" ? m?t can pḥng xây du?i d?t, c? m?t tháp nu?c dá, mà nh? các máy, khí h?u ? dây luôn luôn giá l?nh. Hai l?p c?a s?t ph? nu?c dá phía trong ngan cách m?t gian pḥng ?m áp ? ngoài. ánh dèn khí d?t r?t khôn khéo chi?u sáng cái tháp mùa dông.
    Ai mu?n vào xem "Ngu?i d?p Đông phuong" th́ ph?i có gi?y phép c?a viên h?i tru?ng "C? vi?n á Đông". Th? r?i m?t ngu?i d?n, và s? g?p g? này tai h?i cho c? hai.
    Thanh là ngu?i dă du?c ch?ng ki?n lúc ru?c ngu?i d?p d?n. Nhân d?p này, có ngu?i ch?p vài t?m h́nh v? cu?c dón ti?p, nhung hu h?ng g?n h?t, v́ t?ng nu?c dá ph?n ánh sáng, m?t ngu?i dàn bà b? thay d?i, nhu ? trong m?t t?m kính trá d?ng. B?i th? viên h?i tru?ng nh? Thanh v? nàng d? g?i b?c tranh ?y qua tru?ng Bác C? Pháp. Thanh nh?n l?i.
    Th? r?i m?t s? d? thu?ng di qua tâm trí Thanh. V? sau các ngu?i canh gi? nhà nu?c dá nói r?ng lúc d?u h? không th?y ǵ l? trong các c? ch? c?a Thanh, nhung m?y ngày cu?i cùng ph?i d? ư v́ th?y có khi h?a si ng?i yên hàng gi?, m?t cham chú vào ngu?i d?p, không v? m?t nét. M?t hôm l?nh, tay c?m bút h?a run, Thanh thôi, và cung v? xong m?t b?c ch?a chan tài ngh?.
    Trong m?y ngày tru?c khi thôi v?, Thanh nói v?i m?y ngu?i canh gi? ra ? pḥng tru?c. Ban d?u h? không l?y làm l? và cho là ḷng t? t? c?a h?a si mu?n du?c ? gian ngoài ?m áp hon là g?n kh?i nu?c dá l?nh l?o. Thanh c̣n cho h? ti?n riêng d? h? m?c yên m?t ḿnh h?a si. Hai l?n, ? can pḥng tru?c, h? nghe ti?ng nói trong gian pḥng nu?c dá, và nh?n ra là gi?ng c?a Thanh.
    V? d? này, m?t hôm Thanh nói chuy?n cùng viên h?i tru?ng mu?n các th́a khoá trong gian pḥng d? ngu?i d?p. Thanh mu?n v? m?t b?c tranh l?n v? nàng và c?n ph?i du?c luôn luôn t? do vô ra. Theo tru?ng h?p khác th́ Thanh dă du?c nh?n l?i, nhung trong lúc ?y, c? ch? c?a Thanh và cách yêu c?u có v? khác thu?ng làm cho viên h?i tru?ng nghi nan li?n t? ch?i m?t cách l?ch thi?p. Thanh run ngu?i lên, nói vài câu vô nghia r?i v?i vă ra ngoài, không chào n?a. L? t?t nhiên thái d? l? lùng ?y làm cho viên h?i tru?ng thêm nghi ng?. Ông ta b?o cùng nh?ng ngu?i canh gi? "C? vi?n á Đông" không du?c d? m?t ngu?i nào vào gian pḥng nu?c dá n?u ch?ng có gi?y phép có ch? kư c?a ông ta.
    Sau dó có tin ? C? vi?n r?ng có ngu?i d?nh dánh du?i tên canh gác d? vào trong tháp nu?c dá. Ngu?i ?y không ai khác hon là Thanh. Ông h?i tru?ng hay tin, t́m d?n nhà Thanh g?p lúc Thanh dang ng?i tru?c d? v?, m?t úp trong hai tay. Th?y khó c?t nghia v? vi?c dă x?y ra, Thanh l? phép m?i viên h?i tru?ng di ngay kh?i can pḥng mà Thanh là ch? nhân. Th?y h?a si có v? k? d?, ông nhún vai ra v? và d?t thêm ba ?ng khóa bí m?t ? c?a pḥng "Ngu?i d?p Đông phuong" và gi? ch́a khóa trong t? s?t ? bu?ng gi?y riêng. Trong ba tháng, không có s? ǵ x?y ra. M?i tu?n hai l?n viên h?i tru?ng cùng hai ngu?i canh gi? coi v? các máy l?nh t? ḿnh vào tham ngu?i d?p.
    M?i ngày, Thanh vào pḥng h?a nhung không làm vi?c n?a, nu?c thu?c khô l?i, bút v? b?a băi không r?a. Có lúc, Thanh ng?i hàng gi? tru?c giá v? hay là di lui t?i luôn trong pḥng không ngh?. Cách n?a tháng, m?t bu?i khuya, tôi g?p Thanh trong m?t ti?m cà phê bán sáng dêm. L?nh lùng bo ph?, Thanh b?t tay tôi, ch? nói m?t câu:
    - Tôi m?i bán ba b?c tranh cho m?t ngu?i Pháp du?c g?n m?t ngàn d?ng.
    R?i im l?ng ng?i nh́n tách cà phê d?m den cho d?n lúc tr?i h?ng sáng, Thanh d?ng d?y nh́n tôi cu?i gu?ng d?y c? bu?n r?u ra v?.
    V?ng Thanh khá lâu, m?t hôm tôi d?c th?y trên báo r?ng Thanh và d?ng lơa, m?t ngu?i th? khóa, và tên canh gi? "C? vi?n á Đông" b? truy t?. Ngu?i th? khóa có ti?n án tr?n thoát; tên canh gi? b? b?t thú nh?n h?t: Thanh nan n? n?u h?n ng? yên trong dêm phiên gác th́ s? cho m?t tram d?ng. Đu?c món ti?n l?n h?n nh?n l?i. Lúc chín gi? t?i Thanh d?n C? vi?n v?i m?t ngu?i th? khóa, tên canh gi? m? c?a cho hai ngu?i vào pḥng gi?y c?a viên h?i tru?ng.
    Tên th? khóa m? c?a vào, r?i dem ra th? d? các ki?u th́a khóa d? m? t? s?t. H?n không ph?i khó nh?c l?m, v́ ?ng khóa t? s?t làm theo m?t ki?u xua, Thanh l?y m?y cái th́a khóa d? trong dó và dóng l?i. R?i c? ba ngu?i vào trong C? vi?n m? các ?ng khóa bí m?t ? ṭa nu?c dá d? vào van pḥng tru?c.
    Thanh b?o tên canh gi? d?t c?i ? ḷ su?i cho du?c ?m áp r?i bày thu?c màu và d? v? dem theo. Thanh dua cho tên canh gi? s? ti?n dă h?n và cho tên th? khóa ba ch?c r?i b?o di ra d? yên m?t ḿnh Thanh. Hai d?a ra u?ng ru?u m?ng du?c món ti?n l?n, r?i ngu?i th? khóa di, tên canh gi? ng? ra ng? cho d?n sáng.
    T́nh c? ngày sau l?i g?p hôm viên h?i tru?ng d?n tham ngu?i d?p. Th?y cánh c?a s?t khóa ? trong, ông cho t́m m?t ngu?i th? khóa và báo tin cùng s? c?nh sát. Sau m?t gi? phá, c?y, cái c?a s?t n?ng roi r?m xu?ng trong gian pḥng ngoài. M?t mùi th?i ghê g?m h?t vào m?t b?t h? mu?n nhào lui, long óc. Viên h?i tru?ng b?t mui b?ng khan tay, ch?y vào th́ th?y kh?i nu?c dá dă tan v? và ? phía gi?a, ngu?i d?p bi?n m?t.
    Th́nh ĺnh trong góc, m?t gi?ng r?n ri, than văn nghe nhu không ph?i là ti?ng c?a ngu?i. Thanh dang c?a qu?y trong d?ng nu?c dá b? u?p l?nh d?n n?a ngu?i. M?t và hai tay d?y máu, ḿnh m?c so mi và qu?n áo rách hu. Hai con m?t c?a Thanh nhu ĺa ra kh?i s? d?a, nu?c b?t ch?y d?y c? mi?ng. Ngu?i ta dem Thanh ra kh?i noi này r?t khó khan. Tr? l?i cho nh?ng câu h?i, Thanh ch? l?p c?p nói không dâu. Khi mu?n dua Thanh ra can pḥng tru?c th́ h?n la hét và vùng v?y ch?ng c? l?i. B?n ngu?i ph?i gi? l?y Thanh nhung lúc dem ra g?n c?a phía ngoài th́ h?n gi?t thoát du?c, v?i m?t ti?ng hét ghê g?m r?i ch?y vào m?t góc trong xa. M?t s? giày ṿ diên cu?ng dua l?i cho cái thân h́nh dă giá c?ng m?t s?c m?nh l? thu?ng khi?n nh?ng ngu?i canh gác ph?i b?t trói chân tay Thanh l?i, khiêng di nhu m?t con v?t. Ra d?n tru?c c?a Thanh c̣n c? g? thoát ra v?i m?t ti?ng kêu rùng r?n, r?i roi xu?ng d?t, d?u g?i trên m?t t?ng nu?c dá, b?t t?nh.
    Ngu?i ta m?i ch? Thanh vào nhà thuong và ? dây, cách ba tháng sau, dua vào nhà diên. Tôi có d?n tham Thanh m?t l?n trông th?m h?i quá. Hai l? tai và bàn tay m?t c?ng giá l?i, d? mu?i lam phút, th́ m?t con ho d? d?i làm run r?y c? ḿnh Thanh. Sau m?t dêm ghê r?n trong gian pḥng nu?c dá, Thanh ch?ng có m?t lúc yên. M?t con mê s?ng ghê g?m giày ṿ h?n c? ngày l?n dêm.
    Tôi sôi n?i gi?c Nam.
    - Nhung mà trong dêm dó t?i "C? vi?n á Đông" dă x?y ra nh?ng ǵ?
    - Tôi dă h?t s?c chú ư, thu nh?t d?n nh?ng tài li?u g?n nhu vô ích d? di t?i s? hi?u bi?t rơ ràng. Tôi s?c s?o nh?ng tranh v?, các h?c bàn c?a Thanh; ? dây, m?t nét v?, ch? kia m?t hàng ch?, c?t nghia cho tôi bi?t th?u nh?ng dây to tu?ng, nh?ng gi?c mo c?a Thanh. Có l? tôi ph?i nghi ra nhi?u tru?ng h?p n?a, nhung tôi ch?c không d?n n?i ph?i l?m.
    Nguy?n Thanh là m?t ngu?i khác thu?ng. Thanh di trên cu?c d?i v?i m?t gi?c mo trong tâm h?n. Đ?i v?i Thanh cái ǵ r?i cung ra tro b?i trong nháy m?t, cái xác con chó ch?t th?i tha bên du?ng cung nhu h́nh ?nh ngu?i dàn bà d?p nh?t b?ng xuong b?ng th?t. Thanh mu?n s? không bao gi? có th?c hi?n. Ph?i có m?t cái d?p n?a, d?ng trên c? th?i gian và không gian: s? b?t di?t.
    Và s? vô v?ng ?y dă thành s? th?t: nhà ngh? si dă t́m du?c nàng b?t di?t, "Ngu?i d?p Đông phuong" - M?t ngu?i dàn bà d?p, dă s?ng m?y ngàn nam tru?c dây ? m?t góc tr?i á d?n làm ki?u m?u cho Thanh. Nàng dă d?t ḿnh n?m trên s?c m?nh c?a th?i gian d? g?p Thanh. Nàng dă ch?t. Nhung c?n ǵ? Thanh nói th?, d?u nàng ch?t di r?i, sao Thanh l?i không có th? yêu? Ngu?i xua dă yêu m?t pho tu?ng dá và pho tu?ng dă c?m d?ng hóa ra ngu?i. Ngu?i d?p phuong Đông dă th?ng du?c s?c m?nh c?a th?i gian trong khi loài ngu?i tiêu tan tr? v? v?i cát b?i. Nhà ngh? si theo du?i s? b?t t? li?n ôm ?p l?y s? phi thu?ng ?y.
    C? m?i l?n Thanh d?n ? C? vi?n d? v? ngu?i d?p, th́ trong h?n càng in sâu b?c tranh tu?ng trung s? th?ng l?i c?a s?c d?p trên th?i gian. Và b?i dây, trí tu?ng diên cu?ng c?a nhà ngh? si dă n?y n? ra cái hoa d?p nh?t mà không bao gi? m?t ngu?i tr?n gian nào du?c hu?ng: ái t́nh và Ngh? thu?t ḥa nh?p d?i d?i. Nhung mà không ph?i Thanh v? ngu?i yêu ? trong kh?i óc dá. Nàng ph?i du?c t? do n?m ? g?n chàng. Du?i chân nàng th?i gian gi?t h?i b?t l?c qu? tru?c nhan s?c th?ng th?.
    ư nghi dem nàng ra kh?i kh?i nu?c dá an sâu trong tâm h?n Thanh và nh?ng s? khó khan ph?i g?p ch? làm cho Thanh thêm b?ng b?t mu?n di ngay d?n d?nh tu?ng. V?i s? ti?n dă bán du?c m?y b?c tranh, Thanh dua cho tên canh gi? và ngu?i th? khóa, Thanh có th? th?c hi?n du?c ư mu?n. Trong th?i k? viên h?i tru?ng c?m không cho Thanh vào C? vi?n, s? u?c mu?n g?n ngu?i d?p càng sôi n?i trong d?u óc Thanh. Và chàng dă t́m d?n "Ngu?i d?p Đông phuong".
    Trong kh?i nu?c dá, nàng nhu mu?n di ra v?i Thanh. Hai m?t ngu?i d?p nhu cham chú nh́n Thanh, bàn tay nàng nhu ra d?u tru?c s? m? lo?n c?a Thanh.
    Chàng rút cái ŕu nh? dem theo trong túi ra b?t d?u làm vi?c.
    Nhung v?i m?t v?t nh? nhu th? không ph?i là d? dàng, Thanh dă ph?i làm vi?c r?t lâu. T?ng lúc ngu?i d?p nhu thúc gi?c chàng v?i dôi m?t xanh bi?c.
    - G?ng lên, ngu?i yêu c?a em! Ch? trong ch?c lát là em s? ? trong tay anh!
    B?n b? nu?c dá v? v?t ra t?ng m?ng. Thanh phá măi, và b?ng du?c ngu?i d?p ra ? pḥng ngoài ?m áp và ti?ng n? trong ḷ su?i nhu hát m?t di?u nh?c l? lùng.
    Nh? nhàng, Thanh d?t nàng trên gh? dài r?i b?t d?u v?. V?i m?t s? sôi n?i d? thu?ng, m?t c?m h?ng k? l?, Thanh d?t h?t thiên tài vào tác ph?m c?a ḿnh. Trong khi ?y, l?a ? ḷ su?i cháy r?c làm không khí trong pḥng tr? nên nóng b?c. M? hôi nh? gi?t ? trán, Thanh tu?ng là s? kích thích c?a linh h?ng dă làm cho chàng nóng n?y nên c?i áo ngoài ra m?c so mi d? v?.
    Có ph?i môi nàng dă c? d?ng không? Thanh cham chú nh́n nàng, môi du?i c?a ngu?i d?p nhu thoáng m?t nét cu?i. Thanh d?i m?t tu?ng ḿnh l?m l?c. Nhung tay nàng se s? c? d?ng nhu t? d?u cho Thanh l?i. Thanh v?t bút v? v?i vàng d?n bên nàng. Chàng qu? xu?ng, n?m l?y bàn tay xinh d?p in m?y làn gân xanh nh?t Nàng d? yên cho Thanh. Chàng ?p vào bàn tay, ng?ng d?u lên nh́n r?i ng? ḿnh vào ḷng nàng, nh?m m?t hôn má, môi, c?, làn ng?c tr?ng nơn nà.
    Xác th?t tan r?a, hôi n?ng n?c dính vào ngu?i Thanh. Chàng lùi vài bu?c. Nh?ng nét d?p m?t d?n... M?t mùi th?i ghê g?m, không th? ch?u n?i l?n át Thanh và theo hoi nóng c?a l?a càng tang thêm. Xác ngu?i dàn bà d?p ch?y ra. Tru?c m?t Thanh, m?t c?nh tu?ng kh?ng khi?p di sâu vào trí năo chàng: th?i gian, cái vi d?i tàn ác tr? thù.
    Thanh mu?n tr?n thoát, ch?y ra c?a... nhung th́a khóa dâu? Trong lúc ?y, Thanh không c̣n lư trí n?a. Chàng dánh d?u d?n ch?y máu, nhung c?a s?t v?n dóng ch?t. Và c? m?i lúc c?nh rùng r?n càng tang thêm. Thanh c?m th?y mùi th?t r?a nát b?u c?n l?y mui, mi?ng chàng. Thanh hét lên nhu m?t con v?t b? c?n h?ng, chàng dâm ḿnh vào trong pḥng nu?c dá r?i ng?i yên trong m?t góc m?c cho s? h?i h?n ṿ xé, day nghi?n.
    Và dây, ta th?y con ngu?i bé nh? r? d?i tu?ng có th? giăy d?p th?i gian ? du?i chân.

 
Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net