Print Page | Close Window

Đ?nh nghia ph?n m?m mă ngu?n m?

Printed From: Sieu ho tro
Category: Information Technology
Forum Name: The programming language
Forum Description: Software
URL: http://sieuhotro.com/forum_posts.asp?TID=706
Printed Date: 29 July 2021 at 16:35
Software Version: Web Wiz Forums 12.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: Đ?nh nghia ph?n m?m mă ngu?n m?
Posted By: DBF
Subject: Đ?nh nghia ph?n m?m mă ngu?n m?
Date Posted: 01 April 2008 at 13:54

 

 1. Gi?i thi?u

1.1 Đ?nh nghia ph?n m?m mă ngu?n m? (PMMNM):

 

Có nhi?u d?ng b?n quy?n ph?n m?m và cách phân ph?i. Ngu?i ta có th? chia chúng thành 2 d?ng chính: S? s?n có c?a mă ngu?ngiá ti?n. Mă ngu?n là mă c?a ph?n m?m du?c vi?t b?ng m?t ngôn ng? l?p tŕnh cao c?p hon. Không nhu mă nh? phân (binary code), nó bi?u d?t c?u trúc và nguyên lư c?a chuong tŕnh. M?t ph?n m?m du?c phân ph?i ? d?ng mă nh? phân c̣n du?c g?i là ph?n m?m mă ngu?n dóng (closed source) ho?c blackbox.

 

 

 

 

 

Mă ngu?n m?

 

 

Không

Giá

Mi?n phí

PMMNM

Phi kinh doanh

Freeware
Shareware

Tr? phí

PMMNM

Kinh doanh

Đ?c quy?n /
Ph?n m?m kinh doanh

 

B?ng 1: Phân lo?i PMMNM & các ph?n m?m khác (ngu?n: FLOSS Report)

 

Mă ngu?n m? không ch? có nghia là cung c?p mă ngu?n. Các di?u kho?n phân ph?i c?a PMMNM ph?i tuân theo nh?ng tiêu chí sau:

 

 • Phân ph?i mi?n phí
 • Mă ngu?n
 • Các s?n ph?m g?c
 • Toàn b? mă ngu?n c?a tác gi?
 • Không phân bi?t ngu?i dùng hay nhóm
 • Không phân bi?t linh v?c làm vi?c
 • Cung c?p license
 • License không du?c ch? d?nh riêng cho 1 s?n ph?m
 • License không du?c h?n ch? các ph?n m?m khác
 • License ph?i trung l?p v? m?t công ngh?

 

Phân lo?i và t?ng quan v? license

 

PMMNM có th? phân chia d?a theo các tiêu chí c?a nó. Du?i dây là t?ng quát v? các d?ng license khác nhau:

 

B?ng 2: T?ng quan v? các d?ng license (ngu?n: FLOSS Report)

 

1.2 Các s?n ph?m PMMNM:

(Ngu?n: www.opensource.org)

Internet d?y r?y nh?ng PMMNM dành cho m?c dích thuong m?i. Có th? nói r?ng, không có mă ngu?n m? s? không có Internet.  M?t vài s?n ph?m mă ngu?n m? ph? bi?n hi?n nay là:

H? di?u hành

 • http://www.linux.org/ - Linux : h? di?u hành gi?ng Unix du?c s? d?ng nhi?u nh?t trên th? gi?i. Các phiên b?n c?a nó ch?y trên m?i h? th?ng, t? máy tính xách tay, máy d? bàn cho d?n các siêu máy tính m?nh nh?t. Đ? bi?t danh sách các ngu?n phân ph?i Linux, xem http://www.linuxiso.org/ - t?i dây .
 • http://www.freebsd.org/ - FreeBSD , http://www.openbsd.org/ - OpenBSD , và http://www.netbsd.org/ - NetBSD : Các BSD du?c d?a trên Berkeley Systems Distribution of Unix, phát tri?n b?i Đ?i h?c California, Berkeley.  M?t BSD khác d?a trên d? án mă ngu?n m? là http://developer.apple.com/darwin/ - Darwin , n?n t?ng c?a Apple's Mac OS X. 

Nhi?u router box và máy ch? h? th?ng tên mi?n g?c (root DNS server) trên Internet gi? cho m?ng luôn ho?t d?ng d?a trên n?n BSD ho?c Linux. Ngu?i ta cho r?ng Microsoft gi? kín các BSD box nh?m duy tŕ ho?t d?ng cho các d?ch v? MSN và Hotmail c?a h?. Không có ǵ dáng ng?c nhiên khi bi?t r?ng h?u h?t các h? di?u hành d?ng d?u trong kh? nang gi? m?ng internet ch?y t?t d?u là mă ngu?n m?.

Internet 

 • http://www.apache.org/ - Apache , ch?y trên http://www.securityspace.com/s_survey/data/index.html - hon 50% máy ch? web toàn th? gi?i.
 • http://www.isc.org/bind.html - BIND , ph?n m?m cung c?p tên mi?n (domain name service) cho m?ng Internet.
 • http://www.sendmail.org/ - sendmail , ph?n m?m v?n chuy?n e-mail quan tr?ng và du?c dùng r?ng răi nh?t trên Internet.
 • http://www.mozilla.org/ - Mozilla , m?t thi?t k? l?i d?a trên mă ngu?n m? c?a tŕnh duy?t Netscape, dang l?y l?i lănh d?a t? tay Netscape trong “cu?c chi?n gi?a các tŕnh duy?t".  Nó dă phát tri?n nhanh chóng t? 1.0 lên 1.2, tang thêm ch?c nang và s? ?n d?nh mà không tŕnh duy?t khác nào có du?c.  
 • http://www.openssl.org/ - OpenSSL là chu?n giao ti?p an toàn (mă hóa m?nh) trên m?ng.

TCP/IP DNS, SSL, và máy ch? e-mail du?c chú ư d?c bi?t b?i chúng là "k? gi?t ch?t gi?i h?n"; không ch? v́ kh? nang m?nh m? vô cùng, chúng c̣n t?t d?n n?i không d?i th? c?nh tranh thuong m?i nào có th? thay th? n?i.

Các công c? l?p tŕnh

 • http://www.perl.org/ - Perl , http://www.zope.org/ - Zope , và http://www.php.net/ - PHP , là nh?ng engine ph? bi?n sau "các n?i dung tr?c ti?p" (live content) trên m?ng toàn c?u.
 • Các ngôn ng? cao c?p khác nhu http://www.python.org/ - Python , http://www.ruby-lang.org/en/ - Ruby , và http://www.tcl.tk/ - Tcl/Tk r?t thành công và th?nh hành trong d?i ngu nh?ng nhà phát tri?n nang d?ng.
 • Tŕnh biên d?ch http://www.gnu.org/ - GNU và các công c? (GCC, Make, Autoconf, Automake, và m?t s? khác)  du?c cho là tŕnh biên d?ch m?nh, linh ho?t cung nhu d? m? rông nh?t hi?n nay.  H?u  h?t t?t c? d? án mă ngu?n m? d?u s? d?ng chúng nhu công c? phát tri?n chính.

Các công c? phát tri?n du?c thi?t k? d?c bi?t t?t b?i không có các công c? chuong tŕnh mă ngu?n m?, PMMNM s? ḍi h?i công c? thích h?p d? xây d?ng và tinh ch?nh nó.  Có hàng tram ngàn gói mă ngu?n m? ph? bi?n, bao quát nhi?u linh v?c ph?n m?m, và ngày m?t phát tri?n nhi?u hon. V́ sao? B?i PMMNM mi?n phí là m?t ư tu?ng quá h?p d?n d?n n?i m?t khi ngu?i ta b?t d?u hi?u nó, g?n nhu m?i ngu?i d?u mu?n h?c cách dùng nó, phát tri?n và t?o ra PMMNM c?a riêng ḿnh d? chia s? cùng nh?ng ngu?i khác. B?n cung có th? làm ra ti?n b?ng cách dùng PMMNM giao s?n ph?m hay d?ch v? cho khách hàng c?a ḿnh. 

 

2. PMMNM: Thu?n l?i & H?n ch?

 

Ph?n du?i dây  tŕnh bày nh?ng l?i ích, s? b?o m?t và nh?ng phát tri?n trong tuong lai c?a mă ngu?n m?.

2.1 L?i ích

 

B?o m?t nh? m? và B?o m?t nh? dóng

V?i các ph?n m?m Black-Box, s? b?o m?t có du?c b?ng cách che gi?u mă ngu?n, ngu?c l?i, PMMNM cho phép nhi?u ngu?i dùng có th? nh?n bi?t các do?n mă cung nhu tu? bi?n chúng.

 

è    “Đông tay v? nên kêu” (Four eyes see more than two eyes)

è    Ph?n h?i trong c?ng d?ng: ph?n ?ng c?a m?i ngu?i di?n ra nhanh hon khi s? c? b?o m?t du?c phát hi?n.

è    C?n ít mi?ng vá hon (patch)

è    Ít cu?c t?n công nguy hi?m hon

 

 

Tính tuong thích

Kh? nang d?nh d?ng là vô h?n, do dó các công ty có th? tu? bi?n mă ngu?n cho phù h?p v?i nhu c?u .  Đi?u này cho phép mă ngu?n liên t?c du?c phát tri?n.

 

Hi?u nang

Hi?u nang c?a các PMMNM thu?ng cao hon so v?i ph?n m?m d? quy?n v́ tính ?n d?nh và d? tinh c?y.

 

Không l? thu?c vào nhà s?n xu?t

V?i mă ngu?n m? s? không c̣n s? l? thu?c vào nhà s?n xu?t, không c̣n ph?i d?i m?t v?i nh?ng v?n d? phát sinh nhu khi m?t nhà s?n xu?t ph?n m?m d?c quy?n phá s?n.

 

Chi phí

-          Chi phí mua PMMNM th?p hon, nhung chi phí hu?n luy?n ban d?u cao hon

-          Y?u t? quy?t d?nh & then ch?t: TCO (T?ng chi phí s? h?u)       

 

Nói chung, mă ngu?n m? có giai do?n ki?m nghi?m lâu dài hon, cho phép nhi?u th?i gian hon d? phát tri?n và hu?ng t?i s? ?n d?nh cao hon. Đua vào s? d?ng khi dă ?n d?nh d?ng nghia v?i gi?m s? c? và chi phí.

 

2.2 H?n ch?

 

Đa d?ng và ph?c t?p

C?ng d?ng mă ngu?n m? dă phát tri?n nhi?u ?ng d?ng da d?ng v?i nh?ng ch?c nang tuong t? nhau. Đi?u này gây khó khan cho nh?ng ngu?i m?i s? d?ng trong vi?c ch?n l?a. Co c?u ch?n l?a dă du?c thi?t l?p nhu nhà s?n xu?t, giá c?, th? ph?n ho?c h? tr? ch? cung c?p m?t s? giúp d? có h?n.

 

V?n d? th?c s? là m?t khi gia tang tính da d?ng s? d?n d?n s? ph?c t?p trong khi v?i xă h?i ngày nay, ngu?i ta luôn mong mu?n s? don gi?n.

 

M?t gi?i pháp kh? thi cho v?n d? này có th? là s? ch?n l?a tru?c c?a nhà phân ph?i

 

S? du th?a

S? chia nhánh mă ngu?n có th? d?n d?n s? lăng phí trong quá tŕnh phát tri?n nó. N?u các ngu?n phát tri?n du?c k?t h?p và t? ch?c l?i m?t cách t?t hon th́ hi?u su?t s? du?c nâng cao.

 

Thi?u các ?ng d?ng

V?n c̣n nh?ng linh v?c v?ng bóng các PMMNM. (VD: m?t tŕnh biên so?n HTML nhu MS Frontpage)

 

B?t ti?n

Mă ngu?n m? thu?ng ch? t?p trung vào các mă c?a nó mà ít chú ư d?n thi?t k? giao di?n và phát tri?n các ti?n ích. Trong Microsoft World, h?u h?t các phát tri?n trong vài nam g?n dây d?u thu?c linh v?c ti?n ích và phát tri?n giao di?n ngu?i dùng.

 

Thêm vào nh?ng mâu thu?n trên, ngu?i ta ph?i xem xét vi?c dùng m?t s?n ph?m d?c quy?n ch?ng h?n nhu c?a Microsoft v?n r?t n?i ti?ng v?i vi?c chuy?n sang dùng PMMNM ph?i h?c cách s? d?ng các ?ng d?ng m?i.

3. Ví d? v? tri?n khai PMMNM ? m?t co quan nhà nu?c:

3.1 : Tru?ng h?p ? Munich (Đ?c)

 

Ngu?n: http://www.muenchen.de/Rathaus/dir/limux/projekt/89257/index.html - http://www.muenchen.de/Rathaus/dir/limux/projekt/89257/index.html

 

D? án “LiMux” [ Linux – München ]

 

D? án “LiMux – Cu?c cách m?ng Công ngh? thông tin”

 

Ngày 28/5/2003, H?i d?ng thành ph? thông qua ngh? quy?t chung chuy?n d?i sang dùng PMMNM. Công tác chu?n b? và các nghiên c?u v? tính kh? thi k? thu?t du?c xúc ti?n, d?ng th?i m?t k? ho?ch t?ng áp d?ng du?c d? ra. Hon 1 nam sau, ngày 16/6/2004, H?i d?ng thành ph? Munich (Đ?c) d?ng ư chuy?n d?i toàn b? máy tính c?a h? sang dùng PMMNM.

 

Tru?c khi s? chuy?n d?i b?t d?u, r?t nhi?u công tác chu?n b? c?n du?c ti?n hành. Cho d?n mùa thu 2004, m?t k? ho?ch chi ti?t s? du?c th?c thi. M?t d?i ngu PMMNM s? du?c thành l?p nh?m h? tr? cho m?t môi tru?ng làm vi?c h?p nh?t, cung nhu k?t h?p cung c?p giúp d? k? thu?t cho vi?c chuy?n d?i. H?i d?ng thành ph? s? không ch? áp d?ng nh?ng ki?n th?c n?i b? mà c̣n c? s? h? tr? t? bên ngoài.

 

S? có nh?ng k? ho?ch hu?ng d?n ban d?u, kh?i di?m vào cu?i mùa thu 2004, tru?c khi t? t? chuy?n sang khu v?c khác vào nam t?i. K? ho?ch chuy?n d?i du?c thi?t l?p nh?m hoàn t?t m?i vi?c vào nam 2008, khi t?t c? 14,000 máy tr?m s? ch?y v?i PMMNM, và s? không dùng b?t c? s?n ph?m nào s?p t?i c?a Microsoft.

 

D? án “ LiMux - Cu?c cách m?ng Công ngh? thông tin” du?c chia làm 2 giai do?n chính: Giai do?n Khái ni?m và Giai do?n chuy?n d?i. Trong khi giai do?n Khái ni?m t?p trung nhi?u vào s? chu?n b? và t? ch?c, th́ giai do?n sau th?c s? là giai do?n chuy?n d?i.

 

Ph?n du?i dây mô t? chi ti?t các giai do?n. Đ? bi?t thêm thông tin, hăy xem website c?a d? án.

http://www.muenchen.de/Rathaus/dir/limux/projekt/89257/index.html - http://www.muenchen.de/Rathaus/dir/limux/projekt/89257/index.html

 

 


Giai do?n Khái ni?m: T?ng quan

 

 

C?u trúc d? án:

 

Ban Qu?n Lư d? án du?c t?p h?p t? nh?ng nhà qu?n lư d? án c?a IBM và SuSe, m?c tiêu chính c?a h? là liên k?t và di?u khi?n toàn b? d? án. H? cung xem xét các van b?n pháp lư.

 

Các nhóm khác g?m:

            - Qu?n lư truy?n thông (KoM)

- Van pḥng qu?n lư Ki?n trúc (AMO)

D? án du?c chia làm nhi?u d? án nh? t?p trung vào các linh v?c chi ti?t nhu:

-          C?u h́nh máy khách

-          Ki?m tra m? & hi?u l?c

-          Hu?n luy?n và gi?i thi?u

-          Chuy?n d?i

-          D?ch v? h? t?ng trung tâm

 


Giai do?n Chuy?n d?i: T?ng quan

 

 

Ban Qu?n Lư d? án x? lư nh?ng m?t sau:

-          K? ho?ch Nhân s?

-          K? ho?ch Chuy?n d?i và Th?i gian

-          Báo cáo

-          S? d?ng các công c? di?u khi?n

-          Theo dơi k? ho?ch

-          Phân tích và Quy?t d?nh

-          T?ng qu?n lư

-          Coi sóc ngân sách d? án

Van pḥng Qu?n Lư d? án du?c chia theo nh?ng d? án ph?:

-          Đ?i ngu Mă ngu?n m? - Win

-          Cung c?p h? t?ng k? thu?t

-          Liên k?t dào t?o

-          K?t h?p d? án Hu?ng d?n và Th?c thi

 


3.2 M?t s? ví d? khác

 

Trung Qu?c

Cùng v?i các lư do thuong m?i trong vi?c b?o v? ph?n m?m n?i d?a, bên c?nh dó c̣n do b?o m?t. Chính ph? Trung Qu?c h? tr? chính th?c h? di?u hành http://asia.cnet.com/newstech/systems/0,39001153,39142308,00.htm - - Red Flag Linux  b?i mă ngu?n m? cho các viên ch?c th?y r?ng không có ph?n m?m gián di?p cài d?t trái phép .

 

Pháp

Hu?ng d?n chung v? thu? nh?p kh?u c?a Pháp (DGI) uu tiên dùng gi?i pháp mă ngu?n m? cho các máy ch? qu?n lư khai báo trên m?ng . V?i LGPL (lesser general public license) JBoss, gi?i pháp ph?n m?m mă ngu?n m? n?m quy?n làm ch? h? th?ng, bao g?m các ngôn ng? có dang kư b?n quy?n nhu Java.

4. Ngu?n tham kh?o:

 

http://www.opensource.org/docs/definition.php - http://www.opensource.org/docs/definition.php

 

http://www.ig.cs.tu-berlin.de/ap/rl/2002-05/Leiteritz-DA-OSS-Geschaeftsmodelle-052002.pdf - http://www.ig.cs.tu-berlin.de/ap/rl/2002-05/Leiteritz-DA-OSS-Geschaeftsmodelle-052002.pdf

 

Báo cáo t?ng k?t FLOSS  – Ph?n m?m Mă ngu?n m? : Đi?u tra và Nghiên c?u

 

http://www.muenchen.de/Rathaus/dir/limux/projekt/89257/index.html - http://www.muenchen.de/Rathaus/dir/limux/projekt/89257/index.html

 

 
Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2019 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net